Priser och kostnader

Ämnesområdet innehåller statistik över priser och kostnadsutveckling. Ämnesområdet omfattar ytterligare pris- och kostnadsindex som beskriver förändringar.

Statistik

Byggnadskostnadsindex
Byggnadskostnadsindexet beskriver, med hjälp av prisutvecklingen för grundinsatser som använts vid byggandet, den relativa förändringen av byggnadskostnaderna för byggarbeten och byggnader som till sina viktigaste byggegenskaper är jämförbara.
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket.
Internationell prisjämförelse
Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter.
Jordbyggnadskostnadsindex
Jordbyggnadskostnadsindexet (MAKU) beskriver förändringar i de kostnader som uppkommer för företagare inom schaktningsbranschen vid förvärv och användning av insatser.
Konsumentprisindex
Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland.
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver prisutvecklingen för olika uppdrag i samband med fastighetsskötsel, bland annat förvaltning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering.
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Lantmäteriverket upprätthåller ett register över fastighetsköp, som innefattar alla överlåtelse, dvs.
Prisindex för offentliga utgifter
Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kommunalekonomin (kommuner och samkommuner).
Prisutveckling för alkoholdrycker
Statistiken över prisindexet för alkoholdrycker visar hur konsumentpriserna på alkoholdrycker utvecklas och berättar hur mycket priserna har ändrats i förhållande till jämförelsetidpunkten.
Producentprisindex
Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel.
Producentprisindex för lantbruk
Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel.
Producentprisindex för tjänster
Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Konsumentprisindex 2017, november (på finska, på svenska, på engelska)
  14.12.2017
 • Byggnadskostnadsindex 2017, november (på finska, på svenska, på engelska)
  15.12.2017
 • Jordbyggnadskostnadsindex 2017, november (på finska, på svenska)
  20.12.2017
 • Producentprisindex 2017, november (på finska, på svenska, på engelska)
  22.12.2017

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela