Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
15.2.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2018, december
Bytesbalansen visade ett underskott i december, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.2.2019Byggnadskostnadsindex 2019, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 1,9 procent från året innan
PDF
15.2.2019Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2018, 4:e kvartalet
De dåliga skördeåren höjde priset på fodersäd till rekordnivå
PDF
15.2.2019Producentprisindex för lantbruk 2018, 4:e kvartalet
Producentpriset på spannmål hoppade nästan upp till rekordnivån under 2010-talet
PDF
14.2.2019Konjunkturindikator för produktionen 2018, december
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i december
PDF
14.2.2019Omsättning inom handeln 2018, december
Försäljningen inom hela handeln sjönk i december med 1,7 procent från året innan
PDF
14.2.2019Omsättningsindex för industrin 2018, november
Omsättningen inom industrin ökade med 8,1 procent under september - november
PDF
13.2.2019Kommunekonomi kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet
Kommunerna i Fasta Finland uppskattar att årsbidraget försvagats år 2018
PDF
13.2.2019Lönesummaindex 2018, december
Lönesumman ökade under oktober - december med 4,6 procent från året innan
PDF
13.2.2019Omsättning inom servicebranschen 2018, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 4,8 procent från året innan
PDF
13.2.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, november
Byggföretagens omsättning ökade med 8,9 procent under september-november från året innan
PDF
13.2.2019Prisindex för offentliga utgifter 2018, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
12.2.2019Sysselsättning 2017
Majoriteten av unga vuxna utanför arbete och utbildning har avlagt examen på minst andra stadiet
PDF
12.2.2019Utbildningsanordnare och läroanstalter 2018
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet enhetsskolor fortsatte att öka
PDF
8.2.2019Industrins orderingång 2018, december
Industrins orderingång ökade i december med 6,1 procent från året innan
PDF
8.2.2019Volymindex för industriproduktionen 2018, december
Industriproduktionen ökade i december från året innan och föregående månad
PDF
7.2.2019Bostadshyror 2018, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,3 procent under året
 
7.2.2019Finländarnas resor 2018, 15
Fritidsresorna till utlandet minskade under september-december 2018
PDF
7.2.2019Inkvarteringsstatistik 2018, december
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,9 procent i december 2018
PDF
6.2.2019Första registreringar av motorfordon 2019, januari
I januari 2019 registrerades 11 732 nya personbilar
 
6.2.2019Förtjänstnivåindex 2018, 4:e kvartalet
Löntagarnas löner steg med 2,2 procent
PDF
31.1.2019Aktiebostadspriser 2018, december
Priserna på gamla aktiebostäder steg i Åbo under sista kvartalet 2018
 
31.1.2019Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2017
Ökningen av utgifterna för socialskyddet avtog år 2017
PDF
31.1.2019Fritidsdeltagande 2017
Spelandet av digitala spel har fyrdubblats på 25 år
PDF
31.1.2019Nationalräkenskaper, årsvis 2017
Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent år 2017
PDF
31.1.2019Omsättningsestimat för storföretag 2018, december
Storföretagens omsättning ökade i december
PDF
31.1.2019Stenkolsförbrukning 2018, december
Stenkolsförbrukningen minskade med 3 procent år 2018
PDF
29.1.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, december
Nedgången i fruktsamhetstalet fortsätter
PDF
28.1.2019Konsumentbarometern 2019, januari
Konsumenterna har starkt förtroende för den egna ekonomin
PDF
25.1.2019Nya och nedlagda företag 2018, 3:e kvartalet
Antalet nya företag ökade under juli-september 2018 med 15 procent
PDF
25.1.2019Statistik över skuldsättning 2017
Bostadshushållen hade bostadsskulder på euro 98 740
PDF
24.1.2019Arbetskraftsundersökning 2018, december
Den starka ökningen av sysselsättningen fortsatte i december
PDF
24.1.2019Omsättning inom handeln 2018, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i december med 0,3 procent från året innan
PDF
24.1.2019Placering efter utbildning 2017
Sysselsättningen bland nyutexaminerade förbättrades
 
24.1.2019Producentprisindex 2018, december
Producentpriserna för industrin steg med 3,8 procent från december året innan
PDF
24.1.2019Producentprisindex för tjänster 2018, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,8 procent under oktober-december från året innan
PDF
24.1.2019Statistik över regional företagsverksamhet 2017
Metallindustrin var tillväxtmotor för industrin i de flesta landskap år 2017
PDF
24.1.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2018, december
I vägtrafiken dog 23 personer i december
PDF
23.1.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2018, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,2 procent i december från året innan
PDF
23.1.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2017
I vägtrafikolyckor dog 238 och skadades allvarligt 409 personer år 2017
PDF
22.1.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2018, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskar fortfarande kraftigt
PDF
17.1.2019Brott och tvångsmedel 2018, 4:e kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 13,8 procent år 2018
PDF
16.1.2019Företagssaneringar 2018, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 4,5 procent år 2018 jämfört med året innan
PDF
16.1.2019Konkurser 2018, december
Antalet konkurser ökade med 16,9 procent år 2018 jämfört med året innan
PDF
16.1.2019Skuldsaneringar 2018, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade år 2018 med 7,6 procent från året innan
PDF
15.1.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2018, november
Bytesbalansen visade ett överskott i november, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.1.2019Byggnadskostnadsindex 2018, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 2,4 procent från året innan
PDF
15.1.2019Konjunkturindikator för produktionen 2018, november
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
15.1.2019Omsättning inom handeln 2018, november
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i november med 3,6 procent från året innan
PDF
15.1.2019Omsättningsindex för industrin 2018, oktober
Omsättningen inom industrin ökade med drygt 9 procent
PDF
15.1.2019Växthusgaser 2017
Sänkan inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 20 miljoner koldioxidton
PDF
14.1.2019Konsumentprisindex 2018, december
Inflationen i december 1,2 procent
PDF
14.1.2019Omsättning inom servicebranschen 2018, oktober
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober med 4,8 procent från året innan
PDF
14.1.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, oktober
Byggföretagens omsättning ökade med 7,6 procent under augusti-oktober från året innan
PDF
11.1.2019Lönesummaindex 2018, november
Lönesumman ökade under september - november med 4,4 procent från året innan
PDF
10.1.2019Industrins orderingång 2018, november
Industrins orderingång sjönk i november med 37,6 procent från året innan
PDF
10.1.2019Inkvarteringsstatistik 2018, november
Utländska turisters övernattningar på föregående års nivå i november 2018
PDF
10.1.2019Volymindex för industriproduktionen 2018, november
Industriproduktionen ökade i november från året innan och föregående månad
PDF
9.1.2019Avfallsstatistik 2017
Mängden kommunalt avfall har inte ökat och återvinningen har ersatt deponeringen på avstjälpningsplatserna
PDF
7.1.2019Första registreringar av motorfordon 2018, december
I december 2018 registrerades 6 159 nya personbilar
 
31.12.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, november
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i november jämfört med föregående månad
PDF
28.12.2018Aktiebostadspriser 2018, november
Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i november i Tammerfors
 
27.12.2018Konsumentbarometern 2018, december
Stabil penningsituation bland konsumenterna och förtroende för sysselsättningen - konsumtionsplanerna ändå dämpade
PDF
21.12.2018Arbetskraftsundersökning 2018, november
Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i november jämfört med året innan
PDF
21.12.2018Finansräkenskaper 2018, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under tredje kvartalet 2018
PDF
21.12.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 522 015 i slutet av november
PDF
21.12.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,7 procent i november från året innan
PDF
21.12.2018Offentliga sektorns finansräkenskaper 2018, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2018
PDF
21.12.2018Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 0,3 miljarder euro under tredje kvartalet år 2018
PDF
21.12.2018Omsättning inom handeln 2018, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 3,0 procent från året innan
PDF
21.12.2018Producentprisindex 2018, november
Producentpriserna för industrin steg med 4,7 procent från november året innan
PDF
20.12.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under augusti-oktober med över en fjärdedel från året innan
PDF
20.12.2018Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades med 0,2 miljarder euro under tredje kvartalet
PDF
20.12.2018Energianskaffning och -förbrukning 2018, 3:e kvartalet
Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 4 procent under januari - september
PDF
20.12.2018Sektorräkenskaper kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Företagssektorns vinstkvot var oförändrad och hushållssektorns sparkvot sjönk under tredje kvartalet 2018
PDF
20.12.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, november
I vägtrafiken dog 14 personer i november
PDF
19.12.2018Inkomstfördelningsstatistik 2017
Antalet låginkomsttagare ökade år 2017
 
19.12.2018Konkurser 2018, november
Antalet konkurser ökade med 18,9 procent under januari - november 2018 från året innan
PDF
19.12.2018Kreditinstitutens bokslut 2018, 3:e kvartalet
Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under tredje kvartalet år 2018
PDF
19.12.2018Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under tredje kvartalet 2018
PDF
18.12.2018Brott och tvångsmedel 2018, 3:e kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 16,6 procent under januari - september 2018
PDF
18.12.2018Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2017
Femtiosju procent av industrins förädlingsvärde till personalkostnader år 2017
PDF
18.12.2018Totalstatistik över inkomstfördelning 2017
Inkomstskillnaderna ökade år 2017
 
18.12.2018Totalstatistik över inkomstfördelning 2017
De senaste årens goda ekonomiska utveckling har ökat bostadshushållens inkomster främst i Lappland
PDF
18.12.2018Utländska dotterbolag i Finland 2017
Utländska dotterbolag betydande inom industrin
PDF
18.12.2018Värdepappersföretag 2018, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter minskade under tredje kvartalet 2018
PDF
17.12.2018Dödsorsaker 2017
Antalet döda i fallolyckor över 1 200 - största delen över 75-åringar
 
17.12.2018Skattepliktiga inkomster 2017
De direkta skatterna minskade med 1,5 procent
PDF
17.12.2018Sysselsättning 2017
Det relativa arbetslöshetstalet för unga män var högre än för kvinnor i alla landskap
PDF
14.12.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, oktober
Bytesbalansen visade ett underskott under tredje kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
14.12.2018Byggnadskostnadsindex 2018, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 2,5 procent från året innan
PDF
14.12.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i oktober från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.12.2018Konsumentprisindex 2018, november
Inflationen i november 1,3 procent
PDF
14.12.2018Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 3:e kvartalet
Utrikeshandeln med tjänster fortsatte öka under tredje kvartalet 2018
PDF
13.12.2018Lönesummaindex 2018, oktober
Lönesumman ökade under augusti - oktober med 4,4 procent från året innan
PDF
13.12.2018Miljöaffärsverksamhet 2017
Miljöaffärsverksamhetens betydelse har ökat
PDF
13.12.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 4,9 procent från året innan
PDF
13.12.2018Omsättningsindex för industrin 2018, september
Omsättningen inom industrin ökade med nästan 8 procent under tredje kvartalet
PDF
13.12.2018Sökande till utbildning 2017
Bara 28 procent av de nya studenterna fortsatte att studera samma år
 
12.12.2018Deltagande i vuxenutbildning 2017
Nittiotre procent av 18 - 64-åringarna kan minst ett främmande språk
PDF
12.12.2018Energipriser 2018, 3:e kvartalet
Energipriserna steg under tredje kvartalet
PDF
12.12.2018Omsättning inom handeln 2018, oktober
Försäljningen inom hela handeln ökade i oktober med 3,8 procent från året innan
PDF
12.12.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, september
Byggföretagens omsättning ökade med 7,7 procent under juli-september från året innan
PDF
12.12.2018Vuxenutbildning vid läroanstalter 2017
Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen minskade år 2017
 
11.12.2018Energianskaffning och -förbrukning 2017
Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017
PDF
11.12.2018Reparationsbyggande 2017
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 8,9 miljarder euro år 2017
PDF
11.12.2018Växthusgaser 2017
Växthusgasutsläppen minskade, utsläppen utanför utsläppshandeln i enlighet med målriktlinjen
PDF
10.12.2018Första registreringar av motorfordon 2018, november
I november 2018 registrerades 8 662 nya personbilar
 
10.12.2018Industrins orderingång 2018, oktober
Industrins orderingång ökade i oktober med 22,7 procent från året innan
PDF
10.12.2018Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2018, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,1 procent på årsnivå
PDF
10.12.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, oktober
Industriproduktionen ökade i oktober från året innan men minskade från föregående månad
PDF
7.12.2018Arbetskraftskostnadsindex 2018, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,3 procent under juli-september från året innan
PDF
5.12.2018Familjer 2017
Andelen barn som bor med sin mor eller far ökar med barnets ålder
PDF
5.12.2018Inkvarteringsstatistik 2018, oktober
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,0 procent i oktober
PDF
5.12.2018Input-output 2015
Inom livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin de relativt största produktionseffekterna år 2015
PDF
5.12.2018Regionalräkenskaper 2017
Ekonomin ökade i alla landskap i Finland år 2017, kraftigast i Södra Karelen
PDF
4.12.2018Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2018
Internet används allt oftare med mobilen - också för att göra inköp
PDF
4.12.2018Fastighetspriser 2018, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 2,9 procent från året innan
 
4.12.2018Födda 2017
Fruktsamheten har minskat i alla utbildningsgrupper
PDF
30.11.2018Användning av datateknik i företag 2018
En femtedel av företagen har utnyttjat big data
PDF
30.11.2018Kommunekonomi kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,1 procent under januari - september 2018
PDF
30.11.2018Lönsamhetsundersökningar 2017
Arbetsproduktiviteten ökade med 2,0 procent år 2017
PDF
30.11.2018Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartall
PDF
30.11.2018Olycksfall i arbetet 2016
Antalet olycksfall i arbetet 132 000 i Finland år 2016
PDF
30.11.2018Prisindex för offentliga utgifter 2018, 3:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
29.11.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, oktober
Storföretagens omsättning ökade i oktober
PDF
29.11.2018Statistik över företagsstöd 2017
De direkta företagsstöden ökade år 2017
 
29.11.2018Studerande och examina vid läroanstalter 2017
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner
PDF
28.11.2018Aktiebostadspriser 2018, oktober
Stegringen av priserna på gamla aktiebostäder har jämnats ut i Helsingfors
 
27.11.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, september
Betydligt färre beviljade bygglov än året innan
PDF
27.11.2018Konsumentbarometern 2018, november
Konsumenternas förtroende förstärktes något - tron på Finlands ekonomi försvagas
PDF
26.11.2018Omsättning inom handeln 2018, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i oktober med 2,7 procent från året innan
PDF
26.11.2018Producentprisindex 2018, oktober
Producentpriserna för industrin steg med 5,8 procent från oktober året innan
PDF
23.11.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 521 533 i slutet av oktober
PDF
23.11.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i oktober från året innan
PDF
23.11.2018Massmediestatistik 2017
Massmediemarknaden visade en liten ökning - hushållen konsumerar nu beställningsvideotjänster
PDF
22.11.2018Energiförbrukning inom boende 2017
Energiförbrukningen inom boende sjönk något år 2017
PDF
21.11.2018Fritidsdeltagande 2017
Allt vanligare och mångsidigare att gå på konsert
PDF
20.11.2018Arbetskraftsundersökning 2018, oktober
Arbetslösheten minskade och sysselsättningen ökade i oktober
PDF
19.11.2018Industrins och handelns lagerstatistik 2018, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under tredje kvartalet 2018
PDF
19.11.2018Statistik över industrins energianvändning 2017
Energianvändningen inom industrin ökade med två procent år 2017
PDF
16.11.2018Arbetskraftskostnadsundersökning 2016
Kostnaden för arbetad timme 34,1 euro för arbetsgivaren år 2016
PDF
16.11.2018Befolkningsprognos 2018
Antalet unga hotar att minska avsevärt på grund av lägre fruktsamhet
PDF
16.11.2018Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 3:e kvartalet
Fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
15.11.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, september
Bytesbalansen visade ett överskott i september, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.11.2018Byggnadskostnadsindex 2018, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 2,5 procent från året innan
PDF
15.11.2018Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2018, 3:e kvartalet
Det dåliga skördeåret medför en tilläggsfaktura för inköpt foder till gårdar med animalisk produktion
PDF
15.11.2018Materialflöden i samhällsekonomin 2017
Användningen av inhemska naturresurser ökade med 5 procent år 2017
PDF
15.11.2018Omsättningsindex för industrin 2018, augusti
Omsättningen inom industrin ökade med drygt 6 procent under juni-augusti
PDF
15.11.2018Producentprisindex för lantbruk 2018, 3:e kvartalet
Producentpriset på spannmål steg med en fjärdedel - den torra sommaren gav en liten skörd
PDF
15.11.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, oktober
I vägtrafiken dog 26 personer i oktober
PDF
14.11.2018För- och grundskoleundervisning 2018
560 500 elever i grundskolan år 2018
PDF
14.11.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, september
Samhällsekonomin ökade i september
PDF
14.11.2018Konkurser 2018, oktober
Antalet konkurser ökade med 22,0 procent under januari - oktober 2018 från året innan
PDF
14.11.2018Konsumentprisindex 2018, oktober
Inflationen i oktober 1,5 procent
PDF
14.11.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, augusti
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 5,5 procent från året innan
PDF
14.11.2018Ändringar i civilstånd 2017
I Österbotten gifter man sig tidigare än i andra landskap
PDF
13.11.2018Lönesummaindex 2018, september
Lönesumman ökade under juli - september med 4,4 procent från året innan
PDF
13.11.2018Omsättning inom handeln 2018, september
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 1,0 procent från året innan
PDF
13.11.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, augusti
Byggföretagens omsättning ökade med 8,8 procent under juni-augusti från året innan
PDF
9.11.2018Industrins orderingång 2018, september
Industrins orderingång ökade i september med 5,2 procent från året innan
PDF
9.11.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, september
Industriproduktionen ökade i september från både året innan och från föregående månad
PDF
8.11.2018Bostadshyror 2018, 3:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,4 procent under året
 
8.11.2018Inkvarteringsstatistik 2018, september
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,6 procent i september
PDF
7.11.2018Värdet av hushållsproduktionen 2016
Hushållen gör volymmässigt mycket hemarbete, vilket också är samhällsekonomiskt betydande
PDF
6.11.2018Första registreringar av motorfordon 2018, oktober
I oktober 2018 registrerades 7 935 nya personbilar
 
2.11.2018Befolkningens utbildningsstruktur 2017
Högst utbildade år 2017 var 40 - 44-åringarna
PDF
2.11.2018Sysselsättning 2016
Andelen specialister störst bland tyskar och indier
PDF
1.11.2018El- och värmeproduktion 2017
Användningen av förnybara energikällor ökade inom el- och värmeproduktionen år 2017
PDF
1.11.2018Industriproduktion 2017
Värdet av industriproduktionen 86,5 miljarder euro år 2017
PDF
31.10.2018Försäkringsverksamhet 2017
Försäkringsbolagens vinster ökade år 2017
PDF
31.10.2018Nya och nedlagda företag 2017
Antalet nya företag ökade med 5,5 procent jämfört med år 2016
PDF
31.10.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, september
Storföretagens omsättning ökade något i september
PDF
31.10.2018Utländska direktinvesteringar 2017
Finländska direktinvesteringar i utlandet minskade något år 2017
PDF
30.10.2018Aktiebostadspriser 2018, september
Priserna på gamla aktiebostäder sjönk under tredje kvartalet
 
30.10.2018Flyttningsrörelsen 2017
Nettoinvandringen mindre år 2017 än året innan
PDF
30.10.2018Stenkolsförbrukning 2018, september
Stenkolsförbrukningen ökade med en procent under januari - september
PDF
29.10.2018Konsumentbarometern 2018, oktober
Konsumenternas förtroende försvagades - en fast tro på den egna ekonomin
PDF
26.10.2018Avlidna 2017
Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,7 år för pojkar och 84,2 år för flickor år 2017
PDF
25.10.2018Forskning och utveckling 2017
Utgifterna för forskning och utveckling vände uppåt
PDF
25.10.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, september
År 1963 födda den största åldersklassen i Finland
PDF
25.10.2018Miljöskyddsutgifter 2016
Metall- och skogsindustrin använde mest miljöskyddstjänster av de industriella näringsgrenarna år 2016
PDF
25.10.2018Nya och nedlagda företag 2018, 2:a kvartalet
Antalet nya företag ökade 14 procent jämfört året innan
PDF
25.10.2018Omsättning inom handeln 2018, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i september med 0,8 procent från året innan
PDF
24.10.2018Producentprisindex 2018, september
Producentpriserna för industrin steg med 5,9 procent från september året innan
PDF
24.10.2018Producentprisindex för tjänster 2018, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,7 procent under juli-september från året innan
PDF
23.10.2018Arbetskraftsundersökning 2018, september
Arbetslösheten minskade klart jämfört med året innan
PDF
23.10.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov fortsatte att minska under juni-augusti
PDF
23.10.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,6 procent i september från året innan
PDF
19.10.2018Reparationsbyggande 2017
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,2 miljarder euro år 2017
PDF
18.10.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, september
I vägtrafiken dog 19 personer i september
PDF
17.10.2018Företagssaneringar 2018, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 7,1 procent under januari - september 2018 jämfört med året innan
PDF
17.10.2018Konkurser 2018, september
Antalet konkurser ökade med 21,0 procent under januari - september 2018 från året innan
PDF
17.10.2018Satelliträkenskaper för kultur 2016
Kulturbranschernas andel av samhällsekonomins sysselsättning fortsatte att sjunka, men andelen av förädlingsvärdet var svagt stigande år 2016
PDF
17.10.2018Skuldsaneringar 2018, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 4,6 procent under januari - september 2018 från året innan
PDF
16.10.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i augusti
PDF
15.10.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, augusti
Bytesbalansen visade ett underskott i augusti, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.10.2018Byggnadskostnadsindex 2018, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 2,8 procent från året innan
PDF
15.10.2018Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet
Löntagarnas löner steg med 2,1 procent
PDF
15.10.2018Konsumentprisindex 2018, september
Inflationen alltjämt i 1,3 procent i september
PDF
15.10.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, juli
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 5,3 procent från året innan
PDF
15.10.2018Omsättningsindex för industrin 2018, juli
Omsättningen inom industrin ökade med 5,5 procent under maj-juli
PDF
12.10.2018Finländarnas resor 2018, 14
Finländarna reste sommaren 2018 inom landet och till Medelhavet
PDF
12.10.2018Kreditinstitutens bokslut 2018, 2:a kvartalet
Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under andra kvartalet år 2018
PDF
12.10.2018Lönesummaindex 2018, augusti
Lönesumman ökade under juni - augusti med 5,1 procent från året innan
PDF
12.10.2018Omsättning inom handeln 2018, augusti
Försäljningen ökade i augusti inom handelns alla näringsgrenar
PDF
12.10.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, juli
Byggföretagens omsättning ökade med 7,6 procent under maj-juli från året innan
PDF
12.10.2018Värdepappersföretag 2018, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter minskade under andra kvartalet 2018
PDF
10.10.2018Bostäder och boendeförhållanden 2017
Hyresboendet allt vanligare - små bostäder är oftast hyresbostäder
PDF
10.10.2018Industrins orderingång 2018, augusti
Industrins orderingång ökade i augusti med 29,7 procent från året innan
PDF
10.10.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti
Industriproduktionen ökade i augusti från både året innan och från föregående månad
PDF
5.10.2018Inkvarteringsstatistik 2018, augusti
Utländska turisters övernattningar minskade med 2,6 procent i augusti
PDF
4.10.2018Deltagande i vuxenutbildning 2017
Företagsekonomi och juridik samt tjänster, hobbyer och säkerhetsbranschen vanliga ämnesområden inom vuxenutbildningen
PDF
4.10.2018Första registreringar av motorfordon 2018, september
I september 2018 registrerades 6 528 nya personbilar
 
3.10.2018Företagstjänster 2017
Konsulttjänster till företag klart ökande år 2017
PDF
2.10.2018Hushållens konsumtion 2016
Värdet av välfärdstjänster för hushållen är i genomsnitt drygt 7 000 euro per år
PDF
1.10.2018Befolkningsstruktur 2017
Var fjärde person hör inte till något religiöst samfund
PDF
28.9.2018Finansräkenskaper 2017
Hushållens nettoförmögenhet ökade med 14 miljarder euro år 2017
PDF
28.9.2018Finansräkenskaper 2018, 2:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade något under andra kvartalet 2018
PDF
28.9.2018Offentliga sektorns finansräkenskaper 2018, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2018
PDF
28.9.2018Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 0,4 miljarder euro under andra kvartalet år 2018
PDF
28.9.2018Offentliga sektorns underskott och skuld 2017
Den offentliga sektorns underskott 0,7 procent och skuld 61,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2017
PDF
27.9.2018Aktiebostadspriser 2018, augusti
Aktiebostadspriserna sjönk i augusti
PDF
27.9.2018Energianskaffning och -förbrukning 2018, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi steg med 4 procent under januari - juni
PDF
27.9.2018Konsumentbarometern 2018, september
Förtroendet bland konsumenterna sjunker, men är fortfarande på en stark nivå
PDF
27.9.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, augusti
Storföretagens omsättning ökade i augusti
PDF
27.9.2018Yrkesutbildning 2017
Antalet nya studerande i yrkesutbildning 126 900
PDF
26.9.2018Energiräkenskaper 2016
Hushållens energianvändning ökade år 2016
PDF
26.9.2018Luftutsläpp efter näringsgren 2016
Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och transport ökade år 2016
PDF
26.9.2018Omsättning inom handeln 2018, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i augusti med 2,6 procent från året innan
PDF
26.9.2018Åtalade, dömda och straff 2017
Antalet utfärdade ordningsböter 22 procent fler än året innan
PDF
25.9.2018Arbetskraftsundersökning 2018, augusti
Sysselsättningen ökade i augusti från året innan
PDF
25.9.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under maj-juli från året innan
PDF
25.9.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 519 463 i slutet av augusti
PDF
24.9.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,3 procent i augusti från året innan
PDF
24.9.2018Producentprisindex 2018, augusti
Producentpriserna för industrin steg med 6,2 procent från augusti året innan
PDF
21.9.2018Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades med 1,0 miljarder euro under andra kvartalet
PDF
21.9.2018Kommunekonomi 2017
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård år 2017 mindre än året innan
PDF
21.9.2018Sektorräkenskaper kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Företagssektorns vinster var stigande under andra kvartalet 2018
PDF
21.9.2018Sysselsättning 2016
Personaluthyrning sysselsätter fler än tidigare - över 16 000 nya jobb inom arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster
PDF
20.9.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, augusti
I vägtrafiken dog 21 personer i augusti
PDF
20.9.2018Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2017
Företagens omsättning ökade med 6,1 procent år 2017
PDF
19.9.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, juli
Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades
PDF
19.9.2018Konkurser 2018, augusti
Antalet konkurser ökade med 22,0 procent under januari - augusti 2018 från året innan
PDF
19.9.2018Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2018, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,6 procent på årsnivå
PDF
19.9.2018Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under andra kvartalet 2018
PDF
18.9.2018Brott och tvångsmedel 2018, 2:a kvartalet
Antalet brott mot liv och hälsa som kommit till kännedom minskade med 4,3 procent under januari - juni 2018
PDF
14.9.2018Byggnadskostnadsindex 2018, augusti
Byggnadskostnaderna steg i augusti med 2,6 procent från året innan
PDF
14.9.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, juli
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.9.2018Konsumentprisindex 2018, augusti
Inflationen i augusti 1,3 procent
PDF
14.9.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, juni
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 5,7 procent från året innan
PDF
14.9.2018Omsättningsindex för industrin 2018, juni
Omsättningen inom industrin ökade med något under 6 procent under andra kvartalet
PDF
14.9.2018Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 2:a kvartalet
Utrikeshandel med tjänster var ökande under andra kvartalet 2018
PDF
13.9.2018Lönestrukturstatistik 2017
Vanligast med 2 600 euro i månadslön för arbets- och tjänsteförhållanden år 2017
PDF
13.9.2018Lönesummaindex 2018, juli
Lönesumman ökade under maj - juli med 4,6 procent från året innan
PDF
13.9.2018Omsättning inom handeln 2018, juli
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juli med 2,7 procent från året innan
PDF
13.9.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, juni
Byggföretagens omsättning ökade med 5,7 procent under april-juni från året innan
PDF
12.9.2018Energipriser 2018, 2:a kvartalet
Priserna på importbränslen steg under andra kvartalet
PDF
11.9.2018Bostadsaktiebolagens ekonomi 2017
Bostadsbolagens skötselkostnader sjönk år 2017
PDF
11.9.2018Prisindex för offentliga utgifter 2018, 2:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
10.9.2018Industrins orderingång 2018, juli
Industrins orderingång ökade i juli med 12,3 procent från året innan
PDF
10.9.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, juli
Industriproduktionen ökade i juli från året innan men minskade från föregående månad
PDF
7.9.2018Arbetskraftskostnadsindex 2018, 2:a kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 0,8 procent under april-juni från året innan
PDF
7.9.2018Inkvarteringsstatistik 2018, juli
Utländska turisters övernattningar minskade med 2,2 procent i juli
PDF
6.9.2018Första registreringar av motorfordon 2018, augusti
I augusti 2018 registrerades 12 004 nya personbilar
 
6.9.2018Miljöskatter 2016
Hushållen betalade mer än hälften av miljöskatterna år 2016
PDF
4.9.2018Fastighetspriser 2018, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 2,9 procent från året innan
 
31.8.2018Avfallsstatistik 2016
Utvinning av mineral och byggverksamhet bidrog till ökningen av den totala avfallsmängden år 2016
 
31.8.2018Kommunekonomi kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,2 procent under januari - juni 2018
PDF
31.8.2018Kultur 2017
Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar på nästan samma nivå som året innan
PDF
31.8.2018Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal
PDF
31.8.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, juli
Storföretagens omsättning ökade i juli
PDF
30.8.2018Fritidsdeltagande 2017
Mer än hälften av befolkningen deltog i föreningsverksamhet
PDF
29.8.2018Konkurser 2018, juli
Antalet konkurser ökade med 21,8 procent under januari - juli 2018 från året innan
PDF
28.8.2018Aktiebostadspriser 2018, juli
Aktiebostadspriserna sjönk i juli
PDF
28.8.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under andra kvartalet från året innan
PDF
28.8.2018Förtjänstnivåindex 2018, 2:a kvartalet
Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under april-juni med 1,8 procent
PDF
28.8.2018Stenkolsförbrukning 2018, juni
Stenkolsförbrukningen minskade med 5 procent under januari-juni
PDF
27.8.2018Konsumentbarometern 2018, augusti
Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatt stabilt
PDF
24.8.2018Omsättning inom handeln 2018, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juli med 2,3 procent från året innan
PDF
24.8.2018Producentprisindex 2018, juli
Producentpriserna för industrin steg med 6,1 procent från juli året innan
PDF
23.8.2018Adoptioner 2017
Antalet adoptioner ökade år 2017
PDF
23.8.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,4 procent i juli från året innan
PDF
21.8.2018Arbetskraftsundersökning 2018, juli
Arbetslösheten minskade i juli jämfört med året innan
PDF
17.8.2018Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2017
Slutlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten år 2017
PDF
17.8.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 517 887 i slutet av juli
PDF
17.8.2018Industrins och handelns lagerstatistik 2018, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2018
PDF
17.8.2018Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 2:a kvartalet
Fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
PDF
16.8.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, juli
I vägtrafiken dog 25 personer i juli
PDF
16.8.2018Timlöner inom den privata sektorn 2017
Timlönerna hos timavlönade inom privata sektorn var oförändrade år 2017, men månadslönerna steg från året innan
PDF
15.8.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, juni
Bytesbalansen visade ett underskott i juni, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.8.2018Byggnadskostnadsindex 2018, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 2,8 procent från året innan
PDF
15.8.2018Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2018, 2:a kvartalet
Den rejäla prisstegringen på energi ökar jordbrukasens kostnader
PDF
15.8.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, maj
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars-maj med 4,4 procent från året innan
PDF
15.8.2018Omsättningsindex för industrin 2018, maj
Omsättningen inom industrin ökade med nästan 6 procentunder mars-maj
PDF
15.8.2018Producentprisindex för lantbruk 2018, 2:a kvartalet
En svag skördeprognos höger producentpriserna på spannmål
PDF
14.8.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, juni
Samhällsekonomin ökade i juni från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.8.2018Konsumentprisindex 2018, juli
Inflationen i juli 1,4 procent
PDF
14.8.2018Omsättning inom handeln 2018, juni
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 1,2 procent från året innan
PDF
14.8.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, maj
Byggföretagens omsättning ökade med 3,9 procent under mars-maj från året innan
PDF
13.8.2018Lönesummaindex 2018, juni
Lönesumman ökade under april - juni med 4,6 procent från året innan
PDF
10.8.2018Industrins orderingång 2018, juni
Industrins orderingång ökade i juni med 5,4 procent från året innan
PDF
10.8.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, juni
Industriproduktionen ökade i juni både från året innan och föregående månad
PDF
9.8.2018Inkvarteringsstatistik 2018, juni
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,8 procent i juni
PDF
6.8.2018Första registreringar av motorfordon 2018, juli
I juli 2018 registrerades 9 579 nya personbilar
 
2.8.2018Bostadshyror 2018, 2:a kvartalet
Hyrorna steg med 2,4 procent under året