Hälsa

Ämnesområdet innehåller statistik över befolkningens hälsotillstånd, sjuklighet, arbetsoförmåga, hälsobeteende och dödsorsaker. Statistik över hälsovård anges också inom ämnesområdet Socialskydd och uppgifter om antalet döda inom ämnesområdet Befolkning.

Statistik

Aborter
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds register över aborter och steriliseringar, till vilket uppgifterna meddelas av den läkare som utfört ingreppet.
Alkoholkonsumtion
Statistiken över alkoholkonsumtion redovisar både den registrerade och oregistrerade konsumtionen.
Befruktningsbehandlingar
För statistiken över assisterad befruktning samlas det in uppgifter om provrörsbefruktning (med början från 1992) och om konstgjord befruktning, dvs.
Dödsorsaker
Statistikcentralen sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten.
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
År 2008 övergick Institutet för hälsa och välfärd i statistikföringen av hälso- och sjukvårdsutgifter och deras finansiering till statistikföring enligt OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, System of Health Accounts), i vilket uppgifterna samlas in efter funktion, producent och finansiär.
Hälsovårdscentralernas öppenvård
Varje år samlar Institutet för hälsa och välfärd in från hälsovårdscentralerna uppgifter om öppenvård som de producerat.
Medfödda missbildningar
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds missbildningsregistret, som innehåller uppgifter om missbildningar som har konstaterats hos dödfödda eller levande födda barn samt hos foster vid abort pga.
Perinatalstatistik - föderskor, förlossningar och nyfödda
Uppgifterna tas från födelseregistret, som innehåller uppgifter om mödrar som fött barn i Finland och om de födda barnen.
Privat hälso- och sjukvård
Statistiken bygger på de verksamhetsberättelser som de privata hälso- och sjukvårdsproducenterna lämnat in till länsstyrelsen.
Slutenvård inom hälso och sjukvården
Materialet om slutenvård inom hälso- och sjukvården innehåller uppgifter om hälsovårdscentralernas och sjukhusens slutenvård (inklusive dagkirurgi).
Steriliseringar
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds register över aborter och steriliseringar, till vilket uppgifterna meddelas av den läkare som utfört ingreppet.
Tobaksstatistik
Institutet för hälsa och välfärd sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet.
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Statistiken innehåller uppgifter om legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning.
Öppenvård inom den specialiserade sjukvården
Uppgifter om öppenvården inom den specialiserade sjukvården samlas in från hälso- och sjukvårdsproducenterna årligen.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

  • Dödsorsaker 2014 (på finska, på svenska, på engelska)
    30.12.2015

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela