Jord- och skogsbruk samt fiske

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2017 2018 2018
        Odlarnas
medelålder
Växtproduktion 37 086 32 932 32 971  
Spannmålsodling 20 927 16 240 15 164 53
Annan växtodling 13 092 14 397 15 511 55
Växthusproduktion 1 371 836 860 53
Frilandsproduktion 1 696 1 477 1 436 54
Husdjursproduktion 19 829 13 481 12 817  
Mjölkproduktion 10 205 6 704 6 262 49
Nöttköttsproduktion 3 080 2 930 2 864 49
Dikoproduktion och uppfödning av
slaktnött
1 270 555 516 50
Svinhushållning 1 355 607 573 48
Fjäderfähushållning 375 436 441 48
Får-, get- och hästhushållning  samt övrig
betesboskap
3 544 2 249 2 161 51
Blandad produktion 2 568 2 149 1 900 50
Totalt  59 483 48 562 47 688 53
Utnyttjad jordbruksareal, ha/gård 39 47 48  

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2019

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2017 2018
  Tusen          
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 893 882
  Mjölkkor 1 111 490 364 289 275 271
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 136 1 087
Fjäderfä . . . . 12 570 9 587 13 136 13 145
  Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 746 3 663
  Broiler . . 2 993 7 918 4 616 8 047 8 147
Får 1 220 103 100 126 156 155

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2019

Spannmålsskörd

Spannmålsskörd

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2019

Skogsstatistik

Markklass 2014–2017
  mn ha %
Skogsbruksmark 26,2 86
Skogsmark 20,3 67
Tvinmark 2,5 8
Impediment 3,2 11
Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,2 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2014–2017
  mn m3 %
Tall  1 245 50
Gran 734 30
Björk  413 17
Andra lövträd 81 3
Virketsförrådet totalt 2 473 100

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.3.2019

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.8.2018

Privatskogsbrukets resultat

Privatskogsbrukets resultat

* preliminär uppgift

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 22.3.2019

 

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

Senast uppdaterad 22.3.2019