Transport och turism

Samfärdsel

Trafiknät Enhet 1990 2000 2010 2014 2015 2016
Järnvägarnas
banlängd 1)
km 5 846 5 854 5 919 5 944    l    5 923 5 926
Spårvägens
linjelängd
km 88 84 91 96 96 97
Metrons linjelängd km 16 21 21 21 21 21
Landsvägar 2) km 76 407 77 993 78 162 78 071 77 989 77 982
Kustfarleder km 7 690 9 261 10 073 10 111 10 278 10 383
Insjöfarleder km 9 460 8 894 9 747 9 812 9 811 9 820
Antal passagerare efter trafikform
Järnvägstrafik mn 46,0 54,8 l      69,0 68,3 l    76,0 l    82,1
Spårvägstrafik mn 48,6 56,7 54,5 55,5 55,2 56,6
Metrotrafik mn 35,4 51,9 57,1 62,1 62,9 64,1
Busstrafik 3) mn . . . . 339,8 349,4 347,6 . .
Taxitrafik mn . . . . 57,0 54,4 53,3 . .
Sjötrafik 4) mn 14,0 20,7 21,7 22,3 22,7 23,6
Flygtrafik 4) mn 11,3 13,8 16,5 19,7 20,1 20,8
Inrikes persontransportarbete, personkm
Järnvägstrafik mn 3 331 3 405 l    3 959 3 874 l    4 113 l    3 868
Spårvägstrafik mn 97 118 113 122 122 125
Metrotrafik mn 251 379 417 392 396 404
Busstrafik mn 8 500 7 700 7 540 7 540 . . . .
Kusttrafik mn 89 150 126 126 132 132
Insjötrafik mn 20 15 15 7 5 6
Flygtrafik mn 985 1 286 1 078 . . . . . .
Personbilstrafik mn 51 200 55 700 64 745 65 520 66 297 l    57 007
Inrikes godstransportarbete, tonkm
Järnvägstrafik mn 8 357 l   10 107 9 750 9 597 8 468 9 445
Vägtrafik mn 26 300 28 616 l     25 401 20 297 21 433 24 586
Kusttrafik mn 2 912 2 381 3 635 2 015 2 185 2 166
Insjötrafik mn 1 120 379 246 294 248 165

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Vägar som underhålls av Trafikverket (31.12), exkl. ramper och färjsträckor
3) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
4) Inhemsk och internationell

Källor: Statistikcentralen, Transport och turism

Trafikverket

Helsingforsregionens trafik

VR-Group Ab

Finavia

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 11.10.2017

Fordon i registret 31.12

  1980 1990 2000 2010 1) 2016 1)
Personbilar 1 225 931 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 346 005
  Per 1 000 invånare 256 388 412 535 608
Last- och paketbilar 149 151 264 157 304 318 464 408 582 060
Bussar 8 963 9 327 9 852 13 650 17 536
Specialbilar 8 782 20 719 16 924 12 646 11 552
Totalt 1 392 827 2 233 059 2 465 822 3 368 188 3 957 153
  Per 1 000 invånare 291 447 476 627 719
Motorcyklar 43 377 60 170 90 877 226 877 265 960
Traktorer 241 339 316 870 332 584 376 807 424 658
Snöskotrar 2) . . . . 90 511 121 976 146 056

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik
2) Exkl. Åland

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2017

Bilbeståndet

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 24.3.2017

Genomsnittsåldern för personbilar i trafik

  Genomsnittsåldern för personbilar i trafik
  År
1999 10,3
2000 10,3
2001 10,4
2002 10,5
2003 10,4
2004 10,5
2005 10,5
2006 10,5
2007 10,4
2008 10,1
2009 10,4
2010 10,6
2011 10,7
2012 10,9
2013 11,2
2014 11,4
2015 11,7
2016 11,8
2017 12,0

Lähde: Trafiksäkerhetsverket Trafi

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 12.2.2018

Trafikolyckor

  2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Vägtrafikolyckor            
  Olyckor med personskada 5 725 5 334 5 324 5 185 4 398 4 774
  Olyckor med dödlig utgång 235 244 208 246 224 209
  Alkoholincidenter 542 561 535 507 477 463
  Dödade 255 258 229 270 258 212
  Skadade 7 088 6 681 6 705 6 408 5 911 5 570
Sjötrafikolyckor 1 407 1 666 1 932 1 948 *2 016 . .
  Dödade 42 47 53 40 48 35
Flygtrafikolyckor 21 14 7 14 4 . .
  Dödade 6 7 11 - - . .

* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, Statistik över vägtrafikolyckor

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2018

Antal utlänningar som övernattat på inkvarteringsanläggningar 1)

Hemland 2014 % 2015 % 2016 % Årsförändring, % 
Ryssland 1 339 526 23,5 782 848 14,2 697 596 12,1 -10,9
Sverige 534 358 9,4 549 870 10,0 549 292 9,5 -0,1
Tyskland 500 057 8,8 543 294 9,9 540 342 9,4 -0,5
Storbritannien 446 792 7,8 471 869 8,6 500 738 8,7 6,1
Frankrike 215 393 3,8 230 090 4,2 249 997 4,3 8,7
Förenta Staterna 204 036 3,6 202 546 3,7 231 708 4,0 14,4
Kina 128 685 2,3 181 862 3,3 231 573 4,0 27,3
Japan 192 007 3,4 203 411 3,7 214 495 3,7 5,4
Estland 196 277 3,4 188 899 3,4 193 376 3,4 2,4
Norge 178 956 3,1 185 995 3,4 180 851 3,1 -2,8
Övriga 1 774 253 31,1 1 969 666 35,7 2 181 307 37,8 10,7
Totalt 5 710 340 100 5 510 350 100 5 771 275 100 4,7

1) Inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem

Källa: Statistikcentralen, Inkvarteringsstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.5.2017

Finländarnas fritidsresor till utlandet 1)

Destinationsland 2014 % 2015 % 2016 % 2016
              Årsförändring, %
Estland 1 320 000 22,4 1 530 000 24,8 1 480 000 24,3 -3,3
Spanien 760 000 12,9 650 000 10,6 740 000 12,1 13,8
Sverige 770 000 13,1 610 000 9,9 710 000 11,6 16,4
Tyskland 260 000 4,4 330 000 5,4 270 000 4,4 -18,2
Ryssland 240 000 4,1 240 000 3,9 270 000 4,4 12,5
Italien 270 000 4,6 230 000 3,7 260 000 4,3 13,0
Storbritannien 200 000 3,4 200 000 3,2 210 000 3,4 5,0
Grekland 200 000 3,4 240 000 3,9 180 000 3,0 -25,0
Norge 130 000 2,2 190 000 3,1 150 000 2,5 -21,1
Förenta Staterna 160 000 2,7 120 000 1,9 150 000 2,5 25,0
Övriga 1 570 000 26,7 1 820 000 29,5 1 680 000 27,5 -7,7
Totalt 5 880 000 100 6 160 000 100 6 100 000 100 -1,0

1) Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Källa: Statistikcentralen, Finländarnas resor

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2017

Resebalans

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
  mn €              
Inkomster 2 291 2 761 3 025 3 044 2 745 2 318 2 467 2 640
Utgifter 3 252 3 504 3 808 3 989 3 992 4 325 4 693 4 944
Netto -961 -743 -783 -946 -1 247 -2 007 -2 226 -2 304

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Betalningsbalans och utlandsställning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.3.2018

 

Ämnesområde: Transport och turism

Senast uppdaterad 21.3.2018