Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.1.2013

Koldioxidutsläppen från privatbilismen större än från den yrkesmässiga landtransporten

Koldioxidutsläppen från privatbilismen uppgick år 2010 till drygt 5 miljoner ton. Denna utsläppsmängd är större än från yrkesmässig landtransport, vars koldioxidutsläpp uppgick till något över 4 miljoner ton. Dessutom stod både den yrkesmässiga sjötransporten och lufttransporten för utsläpp av koldioxid på 3 miljoner ton vardera.

Sammanlagt uppgick hushållens direkta koldioxidutsläpp från fossila bränslen till 7,6 miljoner ton och från biobränslen till 6,5 miljoner ton. Utöver från bilismen härstammar hushållens koldioxidutsläpp också från uppvärmning. Hushållens utsläpp av inköpt el och värme räknas till energiproduktionen.

Koldioxidutsläpp efter näringsgrensgrupp 2010

Koldioxidutsläpp efter näringsgrensgrupp 2010

Finländarnas koldioxidutsläpp från fossila bränslen, inom landet eller utomlands, uppgick till totalt 66 miljoner ton år 2010. Industrins motsvarande utsläpp var nästan 13,5 miljoner ton och energiproduktionens 27 miljoner ton. Energiproduktionens utsläpp orsakas av produktionen av el, värme och nedkylning som levererats för produktion och förbrukning. Dessutom uppkom 35 miljoner ton koldioxidutsläpp från användningen av biobränslen.

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2010, ton

Näringsgren (TOL2008) Fossil
koldioxid (CO2)
Biogen
koldioxid
(CO2–bio)
Dikväve-
oxid (N2O)
Metan (CH4) Svavel-
dioxid (SO2)
Kväve-
dioxid (NO2)
Kolmonoxid
(CO)
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 2 298 410 672 191 12 910 91 213 1 370 14 240 17 858
Tillverkning 13 547 952 18 431 278 1 131 1 020 26 559 33 247 30 493
Försörjning av el, gas, värme och kyla 27 327 537 8 889 751 1 075 1 104 31 255 44 239 19 271
Handel, transport och övriga tjänster 12 346 949 142 694 495 2 233 23 332 96 882 78 962
Övriga näringsgrenar 3 004 138 47 692 613 96 875 389 17 492 25 343
Hushåller 7 587 446 6 539 310 383 13 145 3 300 25 791 306 103
Totalt 66 112 434 34 722 917 16 606 205 590 86 205 231 892 478 030

Luftutsläpp efter näringsgren är en ny statistikgren vid Statistikcentralen och statistiska resultat publiceras nu för första gången. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna, vars yttersta syfte är att beskriva växelverkan mellan miljö och ekonomi på ett sådant sätt som underlättar beslutsfattandet och främjar forskningen. I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna, såsom totalproduktion och förädlingsvärde.

Statistiken över luftutsläpp efter näringsgren omfattar koldioxidutsläppen från organiska bränslen. Dessa utsläpp ingår inte i de uppgifter om växthusgasutsläpp som Finland rapporterar till FN:s klimatkonvention. Till skillnad från inventeringen och rapporteringen av växthusgaser omfattar statistiken över luftutsläpp efter näringsgren också finländarnas utsläpp från land-, sjö- och lufttransporter utomlands. Från luftutsläppen efter näringsgren avdras däremot utsläppen från utländska medborgares transporter inom Finland. Definitionerna av transport motsvarar betraktelsesättet i nationalräkenskaperna, där hushållens transporter är privat konsumtion.

Klassificeringen och indelningen av näringsgrenar i statistiken motsvarar inte den sektorindelning som används i rapporteringen av växthusgaser. I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren beaktas inte heller den mängd koldioxid som binds av skog eller annan växtlighet.

Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 691/2011) förpliktar medlemsländerna att årligen statistikföra och rapportera luftutsläpp efter näringsgren, för första gången i september 2013 gällande åren 2008–2011.


Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tie_001_sv.html