Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Luftutsläpp 2010, ton

Näringsgren (TOL2008) Fossil
koldioxid (CO2)
Biogen
koldioxid
(CO2–bio)
Dikväve-
oxid (N2O)
Metan (CH4) Svavel-
dioxid (SO2)
Kväve-
dioxid (NO2)
Kolmonoxid
(CO)
NÄRINGSGRENAR TOTALT 58 524 988 28 183 607 16 223 192 445 82 905 206 100 171 927
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 2 298 410 672 191 12 910 91 213 1 370 14 240 17 858
Skogsbruk 571 060 4 497 15 150 4 2 652 14 309
Utvinning av mineral 281 054 10 4 6 153 1 014 355
Tillverkning 13 547 952 18 431 278 1 131 1 020 26 559 33 247 30 493
     Livsmedelsindustrin 257 539 26 977 11 9 826 562 183
     Skogsindustri 3 680 888 18 267 106 327 400 5 887 19 692 22 025
     Petroleumraffinering och kemisk industri 4 396 041 106 264 738 553 11 044 5 756 1 418
     Metallindustri 3 571 013 1 549 33 30 7 476 3 844 6 507
     Övrig industri 1 642 471 29 382 22 29 1 326 3 392 360
Försörjning av el, gas, värme och kyla 27 327 537 8 889 751 1 075 1 104 31 255 44 239 19 271
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
339 809 43 185 530 96 620 84 1 285 1 588
Byggverksamhet 1 812 216 .. 63 99 149 12 541 9 091
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 168 090 24 315 7 40 136 629 2 039
Transport och magasinering 10 327 346 26 361 414 1 913 22 617 89 614 35 863
     Landtransport; transport i rörsystem 4 080 191 13 847 195 1 545 103 16 183 10 792
     Sjötransport 3 056 361 .. 93 218 21 702 63 945 4 184
     Lufttransport 3 029 457 .. 123 82 742 8 961 9 446
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 161 336 12 514 4 69 70 525 11 441
Fastighetsverksamhet 276 560 32 310 9 89 181 1 084 16 075
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
1 574 954 59 708 64 191 398 5 555 24 985
HUSHÅLLER TOTALT 7 587 446 6 539 310 383 13 145 3 300 25 791 306 103
      Transport 5 220 836 7 437 200 946 28 17 213 153 941
      Värmning 2 257 511 6 531 873 181 12 069 3 271 8 461 126 173
      Övrig 109 099 .. 1 130 1 118 25 989
LUFTUTSLÄPP TOTALT 66 112 434 34 722 917 16 606 205 590 86 205 231 892 478 030
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands 5 871 422 .. 216 276 21 349 65 735 14 121
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland 302 244 .. 51 53 7 2 648 12 628
(+/-) övriga avstämningsposter 3 145 308 591 981 798 687 2 220 -2 210 -2 614
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 63 688 564 35 314 897 17 239 206 054 67 083 166 595 473 922

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 8. Luftutsläpp 2010, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_008_sv.html