Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.6.2010

Kostnaden för arbetad timme steg med 4,7 procent under januari–mars

Under januari–mars 2010 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 4,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, steg med 3,3 procent under motsvarande period. Under januari–mars 2010 i den privata sektorn steg förtjänstnivåindex 3,0 procent.

Arbetskraftskostnaderna steg med 439 procent från år 2008 till år 2009, exkl. poster av engångsnatur med 4,5 procent.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Antalet söckenhelgerna inverkade inte på jämförbarheten av uppgifterna för årets första kvartal. Statistikcentralen publicerar säsongrensade och arbetsdagskorrigerade serier, då det finns tillräc-kligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg kostnaderna för arbetad timme inom industrin med 3,8 procent under januri-mars 2010 jämfört med motsvarande period året innan.Kostnaderna sänkte inom livsmedelsdryckesvaru-framställning 1,7 procent. Inom byggverksamheten ökade arbetskraftskostnaderna däremot med 2,8 procent under januari-mars 2010 jämfört med motsvarande period året innan, inom tjänstenäringarna var ökningen 6,7 procent.

Arbetskraftskostnaders årsförändring inom näringrenar totalt, industri, byggnaden och service efter verksamhetsområde 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnade,
årsförändring
Arbetskraftskostnade,
totalt
Arbetskraftskostnade,
exkl.
engångsposter
B-S Totalt 4,7 3,3
B-E Industri 3,1 0,3
F Byggverksamhet 2,8 1,8
G-N Service 6,7 5,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/01/tvki_2010_01_2010-06-08_tie_001_sv.html