Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 29.11.2012

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 5 procent under januari–september 2012

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 5 procent under januari–september 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster och statsandelar ökade med 3 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, minskade med 13 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade under januari–september 2012 med 5 procent. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 4 procent från motsvarande period året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 6 procent. Köp av material, förnödenheter och varor minskade med mer än en procent, medan utbetalda understöd ökade med 7 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 7 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 16 procent och avgiftsinkomsterna med 2 procent. Ökningen av försäljningsinkomster förklaras av förändringarna i vissa stora städers servicestruktur och interna omorganisering av funktioner.

Under januari–september år 2012 ökade kommunernas statsandelar med 3 procent liksom också skatteinkomsterna. Verksamhetsbidraget sjönk med 5 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, minskade med 13 procent.

Kommunernas investeringsutgifter steg med 9 procent. Investeringsinkomsterna ökade med 19 procent.

I slutet av september 2012 var kommunernas lånestock 2 procent större än under föregående kvartal och 7 procent större än från föregående år.

I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssummor i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifter om statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. Fr.o.m. år 2011 beskriver statistiken kommunerna i Fasta Finland, och därmed är kommunerna på Åland inte längre med i statistikpopulationen. När det gäller åren 2001–2010 beskriver statistiken hela landet.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 3:e kvartalet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 3:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/03/ktn_2012_03_2012-11-29_tie_001_sv.html