Kansalaispulssi

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Tilastokeskus toteuttaa vuonna 2021 Valtioneuvoston toimeksiannosta Kansalaispulssi-kyselyn, joka selvittää kansalaisten näkemyksiä ajankohtaista aiheista liittyen mm. viranomaisten toimintaan ja viestintään sekä vastaajan omaan mielialaan ja tulevaisuuden odotuksiin. 

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Kysely toteutetaan verkkokyselynä ja siihen on mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi älypuhelimen kautta. Kutsu kyselyyn lähetetään vastaajille tekstiviestinä. Kyselyä toistetaan kolmen viikon välein ja vastaajat vaihtuvat joka kierroksella. Ongelmatilanteissa tutkimuskutsun saanut voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: kansalaispulssi@stat.fi

Kyselyn otos muodostetaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, kuluttajien luottamustutkimukseen ja suomalaisten matkailututkimukseen vastanneista 15–74-vuotiaista mannersuomalaisista kohdehenkilöistä, joille löytyy ajantasainen ja kriteerit täyttävä puhelinnumero. Tutkimusten otokset poimitaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksessa kerätyn tiedon perusteella laaditaan tilastoja ja tutkimuksia, joita hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Missä tietoja julkaistaan?

Kansalaispulssin tulokset, kysymyslomakkeet ja tietosuojaselosteet julkaistaan tällä sivulla. Tulokset julkaistaan suorina jakaumina Excel-muodossa. Valtioneuvoston kanslia julkaisee sivuillaan yhteenvetoja kyselyistä.

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Tilastokeskus voi luovuttaa edelleen tutkimuksen aineiston, josta on poistettu henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

Rekisterinpitäjä                   

Rekisterinpitäjänä toimii Valtioneuvoston kanslia.

Henkilötietojenkäsittelystä (ml. rekisteröidyn oikeudet) kerrotaan tarkemmin täällä: www.vnk.fi/tietosuoja

Lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja

Kerättyyn aineistoon liitettävät tiedot          

Vastaamisen helpottamiseksi kerättyä aineistoa täydennetään hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Tiedot käsitellään niin, että vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. Liitettävät tiedot ovat: sukupuoli, ikä, koulutus, aluetiedot, kotitalouden luokitellut tulotiedot, asuntokunta ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston luovutus ja säilytys                     

Tilastokeskus luovuttaa kerätyn aineiston VNK:lle ilman suoria tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot). VNK ja Tilastokeskus säilyttävät aineistoa toistaiseksi. Tilastokeskus voi luovuttaa aineiston ilman henkilötietoja Tietoarkistoon jatkokäyttöä varten vapaasti kaikkien käytettäväksi.

Yhteystietojen lähde            

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta. 

Muut yhteystiedot kuten puhelinnumerot: julkisesti saatavilla olevat lähteet tai vastaajan itsensä antama tieto. Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja 

Valtioneuvoston kanslia:
valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski,
puh. 040 536 4821.

Tilastokeskus: kansalaispulssi@tilastokeskus.fi

Vuoden 2021 tutkimusselosteet ja kysymyslomakkeet:

Vuoden 2021 suorat jakaumat:

Vuoden 2020 tutkimusselosteet ja kysymyslomakkeet:

Vuoden 2020 suorat jakaumat: