Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2015

Bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 0,4 procent år 2014. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var minskningen 0,1 procent. Nationalprodukten reviderades, eftersom nya uppgifter erhölls i synnerhet om insatsförbrukningen för olika branscher.

År 2013 minskade bruttonationalproduktens volym med 1,1 procent, medan den tidigare uppskattades ha minskat med 1,3 procent. Produktionen minskade i fjol för tredje året i följd och var på samma nivå som år 2006. Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 205 miljarder euro sett till löpande priser.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Volymen av förädlingsvärdet minskade i fjol inom de flesta näringsgrenarna, bl.a. inom tillverkning, byggverksamhet, transport och offentlig förvaltning. Volymen av förädlingsvärdet ökade däremot bl.a. inom finansierings- och försäkringsverksamhet, databehandlingstjänster och läkemedelsindustrin.

Efterfrågan genererade inte tillväxt

Efterfrågeposterna i samhällsekonomin var antingen på samma nivå som året innan eller minskade. Bara volymen av konsumtionsutgifterna ökade något, med 0,3 procent. De privata konsumtionsutgifterna steg med 0,5 procent, medan volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna sjönk med 0,2 procent.

Investeringsvolymen minskade med 3,3 procent. I synnerhet minskade investeringarna i byggnader samt i forskning och utveckling. Däremot ökade investeringarna i maskiner och inventarier, datorprogram samt anläggningar något. Investeringskvoten, dvs. investeringarna i förhållande till bruttonationalprodukten, sjönk till 20,3 procent.

Exportvolymen minskade med 0,7 procent år 2014, medan importvolymen var oförändrad. Volymerna av varuexport och -import ökade något, men exporten och importen av tjänster minskade klart.

Hushållens realinkomster minskade

Hushållens disponibla inkomst minskade i fjol reellt med 1,2 procent. Hushållens justerade disponibla inkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, minskade i fjol reellt med 0,8 procent. Utöver nettoinkomster omfattar den också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och organisationer producerar för hushållen.

Årsförändring av hushållens disponibla realinkomster (vänster stapel) och hushållens justerade realinkomst (höger stapel), procent.

Årsförändring av hushållens disponibla realinkomster (vänster stapel) och hushållens justerade realinkomst (höger stapel), procent.

Hushållens löneinkomster ökade bara med 0,3 procent, men de sociala förmånerna med 5 procent bl.a. på grund av ökningen av antalet pensionärer och arbetslösa.

Driftsöverskottet som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet ökade med 5 procent från året innan. Företagens nettoinbesparing ökade med 1,7 miljarder euro från året innan. Företagens nettoutlåning, dvs. den finansiella ställningen, visade ett överskott på 5,4 miljarder euro. Företagens fasta investeringar inom landet minskade i fjol med 3 procent, vilket gjorde att den finansiella ställningen blev bättre.

Den offentliga sektorns ekonomi visade i fjol ett underskott på 6,8 miljarder euro. Underskottet, dvs. nettoupplåningen enligt nationalräkenskaperna, var 3,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Statsförvaltningens underskott var 7,9 miljarder euro och lokalförvaltningens 1,7 miljarder euro. Däremot visade arbetspensionsanstalternas ekonomi ett överskott på 3,4 miljarder euro. Övriga socialskyddsfonder visade ett underskott på 0,7 miljarder euro.

Den offentliga sektorns andel av bruttoförädlingsvärdet, som beskriver storleken av den offentliga ekonomin, var 20,8 procent.

Nationalräkenskaper 2005–2014, tabeller, PDF (in English)


Källa: Nationalräkenskaperna

Förfrågningar: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2014/vtp_2014_2015-07-09_tie_001_sv.html