Reviderat datainnehåll och tidtabell för publiceringen av nationalräkenskaperna 2019

Nationalräkenskaperna förnyar den näringsgrensvisa och sektorbaserade datahelheten. I fortsättningen publiceras de preliminära årsuppgifterna i samband med kvartalsstatistiken. Med ändringen säkerställs att uppgifterna gällande de olika delområdena inom nationalräkenskaperna är enhetliga.

Bakom revideringen ligger användarnas önskemål. Dessutom skapade överföringen av betalningsbalansstatistiken från Finlands Bank till Statistikcentralen år 2014 ett behov att harmonisera publiceringstidpunkterna för nationalräkenskaperna och betalningsbalansen samt att förbättra samstämmigheten mellan statistikgrenarna.

Ändringar i publiceringstidpunkterna

Tidtabellen för publiceringen av nationalräkenskaperna ändras när det gäller årsuppgifterna, medan tidpunkterna för offentliggörandet av månads- och kvartalsstatistiken är oförändrade. Publiceringen av årsuppgifterna i januari och juli slopas.

Årspublikationerna utkommer enligt den europeiska harmoniserade revisionspolitiken i mars, juni, september och december, då kvartalsuppgifterna publiceras. De preliminära årsuppgifterna uppdateras i samband med varje kvartal.

Nationalräkenskapernas förnyade publiceringstidtabell och revidering av uppgifter 2019

Ändringar i datainnehållet

Datainnehållet för de preliminära årsuppgifterna i nationalräkenskaperna anges på en grövre nivå än i de uppgifter som tidigare publicerades i juli. I beräkningen används både kvartals- och årskällor. Detta inverkar på bl.a. noggrannhetsnivåerna för delområdena näringsgren, investeringar, konsumtion samt löner och sysselsättning.

Nationalräkenskapernas tyngdpunkt har flyttats till kvartalsräkenskaperna, där man har försökt förbättra källunderlaget i synnerhet när det gäller investeringar. Också beräkningsmetoden för förädlingsvärdet inom kvartalsräkenskaperna har reviderats genom att i mera omfattande utsträckning än tidigare använda volymuppgifterna i volymindexet för industriproduktionen samt i omsättningen inom servicebranschen. Dessutom har uppgifterna i kvartalsräkenskaperna mera omfattande än tidigare indelats i offentlig och privat ekonomi.

Ändringar i beräkningsmetoderna för kvartalsräkenskaperna

Årskällor har använts inom de delområden där preliminära årsuppgifter är tillgängliga. Årskällor har t.ex. använts i beräkningen av den offentliga sektorn och företagssektorn, vilkas andel inverkar i betydande grad på förädlingsvärdet.

Ändringar i StatFin-tabellerna

För att underlätta sammanslagningen av uppgifter i olika tabeller har man i nationalräkenskapernas StatFin-tabeller harmoniserat klassificeringarna. Dessutom har tabellernas namn ändrats till att bättre motsvara tabellernas innehåll.

I Statistikcentralens webbtjänst finns sidan Ändringar av strukturen i StatFin-tabellerna inom nationalräkenskaperna, där användarna kan testa innehållet i de nya tabellerna och deras lämplighet för egna uttag. Tabeller kommer att föras in på sidan gradvis under år 2019. På sidan kan man också kontrollera vilka av de gamla tabellerna som har sammanslagits. Ändringen är mest betydande i nationalräkenskapernas årstabeller som från att tidigare ha varit ett tjugotal nu är tio.

 

Förfrågningar:

Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi,

Mirjami Rajala 029 551 2540, kansantalous@stat.fi