Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019
18.9.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,1 procent år 2019. Största delen av de preliminära uppgifterna inkluderades i beräkningen av de siffror som publicerades redan i juni och ökningen av volymen av bruttonationalprodukten har varit oförändrad. Siffrorna har reviderats när det gäller utlandet, den privata konsumtionen och delvis den offentliga ekonomin, om vilka nytt material erhölls. I samband med publiceringen i september har vi också uppdaterat kvartalsräkenskapernas databastabeller.

Nästa offentliggörande:
18.12.2020

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna för år 2018 (t-2) publiceras i mars med detaljerad näringsgrensexakthet när man som källa får företagens reviderade årsuppgifter.
31.1.2020
Inom nationalräkenskaperna publiceras 16.3.2020 de reviderade årsuppgifterna för statistikåret 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html