Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.10.2015

Työaikalisiä maksettiin kolmasosalle palkansaajista

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kolmasosa palkansaajista ansaitsi työaikaan liittyviä palkanlisiä vuonna 2014. Yleisimpiä työaikalisät olivat prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä. Asiantuntija- ja toimistotöissä työaikalisiä maksettiin harvemmin. Työaikalisiin sisältyvät vuoro-, ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset.

Tilastointijaksolla työaikalisiä ansainneiden osuus kaikista palkansaajista ammattiryhmittäin (Ammattiluokitus 2010) vuonna 2014

Tilastointijaksolla työaikalisiä ansainneiden osuus kaikista palkansaajista ammattiryhmittäin (Ammattiluokitus 2010) vuonna 2014

Palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli 19,4 euroa tunnissa vuonna 2014. Kokonaisansiot sisältävät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät kertaluontoisesti maksettavia palkaneriä, kuten tulospalkkioita.

Työaikalisien osuus kokonaistuntiansioista oli kaikilla palkansaajilla keskimäärin 3,6 prosenttia. Lisiä ansainneilla palkansaajilla työaikalisät muodostivat 10,8 prosenttia kokonaisansioista.

Esimerkiksi kaikkien palvelu- ja myyntityöntekijöiden kokonaisansioista työaikalisät muodostivat keskimäärin 8 prosenttia. Niiden palvelu- ja myyntityöntekijöiden, joille työaikalisiä maksettiin, lisät muodostivat keskimäärin 13 prosenttia kokonaisansioista.

Työaikalisien osuus kokonaisansioista ammattiryhmittäin (Ammattiluokitus 2010) vuonna 2014

Työaikalisien osuus kokonaisansioista ammattiryhmittäin (Ammattiluokitus 2010) vuonna 2014

Työaikalisät muodostivat tuntuvan osan prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä muiden työntekijöiden kokonaisansioista. Asiantuntija-ammateissa työaikalisillä oli pienempi merkitys, mutta niillä asiantuntijoilla jotka työaikalisiä saivat, ne muodostivat keskimäärin 12 prosenttia kokonaisansioista.

Asiantuntijoista työaikalisiä maksettiin esimerkiksi kätilöille, sairaanhoitajille sekä tulli- ja rajavirkamiehille. Kaikkien kätilöiden ansioista työaikalisät muodostivat keskimäärin 17,0 prosenttia. Mikäli tarkastelu rajataan vain niihin kätilöihin, joille maksettiin lisiä, työaikalisien keskimääräinen osuus kokonaisansioista oli 20,6 prosenttia.

Muita ammattiluokkia, joissa työaikalisät muodostivat keskimäärin yli 10 prosenttia kaikkien palkansaajien kokonaistuntiansioista, olivat muun muassa poliisit, vanginvartijat ja vartijat, huoltamotyöntekijät, baarimestarit, tarjoilijat, hotellien vastaanottovirkailijat, paperiteollisuuden prosessityöntekijät ja kaivosten avustavat työntekijät.

Työaikalisät eivät ole osa palkkausta useissa erityisasiantuntija-ammateissa kuten asianajajilla, rahoitusalan ammattilaisilla, arkkitehdeillä tai tutkijoilla. Myöskään kiinteistönvälittäjät tai myyntiedustajat eivät työaikalisistä nauti. Heidän palkkauksensa on pääasiassa provisioperusteista. Myös ammattiryhmässä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät oli ammattiluokkia, kuten verhoilijat ja rappaajat, joiden ansionmuodostuksessa työaikalisien merkitys oli häviävän pieni.

Ylityöansiot yleisimpiä sotilailla ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä

Tilastointiajanjaksolla ylityöt muodostivat melko pienen osan koko palkansaajajoukon kokonaisansioista, keskimäärin 1,2 prosenttia. Palkansaajista 17 prosenttia sai ylityökorvauksia. Heillä ylityöansiot muodostivat kokonaisansiosta 6,9 prosenttia.

Yleisimmin ylitöistä maksettiin korvauksia sotilaille, prosessi- ja kuljetustyöntekijöille sekä rakennus- ja korjaustyöntekijöille. Ylityöansiot sisältävät ylityöajan palkat sekä niiden korotusosat.

Kokonaistuntiansiot on määritelty kuukausipalkkaisille palkansaajille jakamalla palkansaajan kuukausiansiot kuukausitasolle korotetulla säännöllisellä viikkotyöajalla sekä maksetuilla ylityötunneilla. Tuntipalkkaisilla työntekijöillä kokonaistuntiansiot perustuvat tehtyihin tunteihin ja niiltä maksettuihin ansioihin.

Palkansaajien lukumäärä, kokonaisansiot sekä ylityöansioiden osuus kokonaistuntiansoista ammattiryhmittäin (Ammattiluokitus 2010) vuonna 2014

Ammattiluokitus 2010 Kaikki palkansaajat Ylityöansioita saaneet palkansaajat
Lukumäärä Kokonais-
ansiot tunnissa, euroa
Ylityöansiot kokonais-
tuntiansioista, prosenttia
Lukumäärä Ylityöansiot kokonais-
tuntiansioista, prosenttia
1 Johtajat* 50 532 37,4 0,2 1 050 11,0
2 Erityisasiantuntijat 324 090 26,1 0,6 22 874 8,6
3 Asiantuntijat 358 611 20,1 1,0 50 050 6,9
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 125 278 16,2 1,0 17 368 7,2
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 356 689 14,7 0,7 51 849 5,1
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 033 14,2 1,3 1 642 5,5
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 144 992 17,6 2,4 45 728 7,6
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 125 142 17,9 3,3 56 972 7,2
9 Muut työntekijät 116 131 13,2 1,4 23 796 6,6
0 Sotilaat 7 814 26,0 2,4 3 921 4,8
X Tuntematon 6 232 17,5 1,5 774 11,7
Palkansaajat yhteensä 1 622 544 19,4 1,2 276 025 6,9
* Yritysten ylimmän johdon tiedot puuttuvat yksityisen sektorin osalta

Kokoaikaisten palkansaajien kokonansioiden keskiarvo kuukaudessa oli 3 308 euroa vuonna 2014. Kokonaisansioiden mediaani oli 2 946 euroa. Palkkarakennetilaston tietokantataulukoista löytyvät palkansaajien kuukausiansiot ammattiluokituksen, ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan.

Vuoden 2014 ennakollinen palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,6 miljoonan palkansaajan ansiotietoja. Tilaston tiedot on kerätty kuukausipalkkaisilta palkansaajilta syys-, loka- tai marraskuulta ja tuntipalkkaisilta palkansaajilta vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Vuoden 2014 tilastoa on täydennetty Verohallinnon Palkka.fi-aineistolla, ks. muutoksia tässä tilastossa.

Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan palkan lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, varallaolo- ja päivystyskorvaukset, palkan ei-tehdyltä työajalta ja luontoisedut. Kokonaisansiot eivät sisällä kertaluonteisesti maksettavia palkaneriä, kuten tulospalkkioita.


Lähde: Palkkarakenne 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (276,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2014/pra_2014_2015-10-14_tie_001_fi.html