Tulonjaon kokonaistilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tjkt/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2018.

Kuvaus

Tulonjaon kokonaistilasto kuvaa henkilöiden ja asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista painopisteenä alueelliset tulotiedot ja pitkittäistarkastelut (useamman kuin yhden vuoden tulotietoihin perustuvat tarkastelut). Tilaston tietosisältö perustuu kokonaan hallinnollisiin rekistereihin. Tulonjaon kokonaistilaston perusaineisto kattaa koko asuntokuntaväestön.

Puhtaasti rekisteripohjaisena tutkimuksena osa tulotiedoista jää puuttumaan eivätkä käsitteet täytä kansainvälisiä tulonjakotilastojen suosituksia. Tilastossa käytettävien luokittelumuuttujien ja julkaistavien tunnuslukujen kohdalla näiden käsite-erojen vaikutuksen on arvioitu kuitenkin olevan pieni, erityisesti suhteessa aineiston tarjoamiin mahdollisuuksiin alue- ja pitkittäistarkasteluissa. Tilastokeskus julkaisee myös edustavaan väestöotokseen perustuvaa tulonjakotilastoa, jossa julkaistaan tietoa kotitalouksien tuloista kattavammalla tulokäsitteellä ja suositusten mukaisella kotitalouskäsitteellä

Tietosisältö

Asuntokuntien rahatulot, tulojen rakenne ja alueellinen jakautuminen. Tulot luokiteltu yksityiskohtaisesti. Tilastossa kuvataan asuntokuntien rahamääräisiä bruttotuloja, palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja sekä asuntokuntien saamia ja maksamia tulonsiirtoja. Näiden tulokomponenttien perusteella muodostuu käytettävissä oleva rahatulo, joka on tilaston keskeisin tulomuuttuja. Kohdeperusjoukon muodostaa asuntokuntaväestö laitoskotitaloudet eivät kuulu joukkoon. Perusaineisto on salainen.

Käytetyt luokitukset

Alueluokitukset (kaikki kuntajaotukseen perustuvat aluejaot), tulokymmenykset, tuloluokat, viitehenkilö, ikä, sukupuoli, asuntokunnan koko ja rakenne.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tulonjaon kokonaisaineisto on koko väestön kattava rekisteriaineisto, kaikki tiedot kerätään hallinnollisista rekistereistä. Rekisteriyhdistelyt tehdään henkilötunnuksen avulla.

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin vuosi tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Aikasarja vuosittain vuodesta 1995 lähtien.

Asiasanat

asuntokunnat, asuntokuntien tulot, bruttotulot, ekvivalentit tulot, gini-kerroin, korot, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, maksetut tulonsiirrot, myyntivoitot, omaisuustulot, osingot, palkkatulot, pienituloiset, pitkittynyt pienituloisuus, rahatulot, reaalinen tulo, saadut tulonsiirrot, suurituloiset, toimeentulo, tuloerot, tulonjako, tulonsiirrot, tulot, tuotannontekijätulot, veronalaiset tulot, yrittäjätulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tjkt/yht.html


Päivitetty 28.01.2020