Totalstatistik över inkomstfördelning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tjkt/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster).

Begreppen i totalstatistiken över inkomstfördelningen t.ex. när det gäller inkomster, fyller inte helt de nationella och internationella rekommendationerna på grund av att det saknas intervjuuppgifter. Därför är huvudsyftet för totalstatistiken över inkomstfördelning att i statistikföringen av inkomstfördelningen stödja den officiella statistiken. Fördelen med totalstatistiken över inkomstfördelningen, jämfört med den urvalsbaserade statistiken, är att den kan användas för analys av inkomster och inkomstfördelning bland mindre befolkningsgrupper, eftersom det är fråga om material som täcker hela befolkningen.

Uppgiftsinnehåll

Hushållens inkomster, inkomststrukturen och -fördelningen bland olika befolkningsgrupper. Inkomsterna är klassificerade på en detaljerad nivå. I statistiken beskrivs hushållens bruttoinkomster, löne-, företagar- och kapitalinkomster samt de inkomstöverföringar hushållen erhåller och betalar. På basis av dessa inkomstkomponenter bildas den disponibla inkomsten, som är en central inkomstvariabel i statistiken.

Målpopulationen består av privata hushåll. Anstaltshushåll ingår inte i populationen. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Hushållet storlek och struktur, ålder, decilgrupper, inkomstgrupper, kön, yrke, utbildningsnivå, regionindelningar (alla kommundindelningar som bygger på kommunindelning).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Totalmaterialet är ett registermaterial som täcker hela befolkningen. Alla uppgifter samlas in från administrativa register. Sammanslagningen av register görs med hjälp av personbeteckningen.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring ett år efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Tidsserie årligen fr.o.m. år 1995.

Nyckelord

betalda transfereringar, bostadshushåll, bostadshushållens inkomster, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, Gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kapitalinkomst, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, transfereringar, utkomst

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tjkt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.01.2020