Stressi haittaa korkeakouluopiskelijan opintoja

  1. Kolmanneksella opiskelijoista opinnot viivästyneet
  2. Työssäkäynti hidastaa opiskelua
  3. Puolella opiskelijoista opintoja haittaavia terveydellisiä ongelmia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Puolella opiskelijoista opintoja haittaavia terveydellisiä ongelmia

Opiskelijatutkimuksessa kysyttiin, vaikuttaako jokin opiskelijoiden terveyteen liittyvä seikka opintojen kulkuun heikentävästi. Terveydelliset syyt oli tässä määritelty laaja-alaisesti ja opiskelijoilta kysyttiin muun muassa keskittymisvaikeuksien ja jännittämisen kokemisesta. Opiskelijatutkimuksen vastauksista ilmeni, että 53 prosenttia suomalaisista korkeakouluopiskelijoista potee terveydellisiä ongelmia, joista on haittaa opintojen edistymiselle. Tämä merkitsee yli sataatuhatta opiskelijaa.

Taulukko 2. Korkeakouluopintoihin heikentävästi vaikuttavat terveydelliset ja psykososiaaliset tekijät vuonna 2009*. Luvut korotettu perusjoukon tasolle.

Vaikuttaako jokin alla olevista syistä opintojesi kulkuun heikentävästi?
  Kaikki Ammattikorkeakoulu-
opiskelijat
Yliopisto-
opiskelijat
Haittatekijä Lkm % Lkm % Lkm %
Ei opintoja haittaavia terveyteen liittyviä tekijöitä 91 000 47 40 000 48 51 000 46
Opintoja haittaavia terveyteen liittyviä tekijöitä 101 000 53 42 000 52 59 000 54
 
Kysymykseen vastanneita yhteensä 192 000   82 000   110 000  
 
Ei tietoa 56 000   26 000   30 000  
 
Yhteensä opiskelijoita 248 000 100 108 000 100 140 000 100
 
  Krooninen sairaus ja/tai fyysinen vamma 11 000 6 5 000 6 6 000 5
 
  Psyykkinen oireilu 22 000 11 8 000 10 14 000 13
 
  Keskittymisvaikeuksia ja/tai jännittämistä 41 000 21 18 000 22 23 000 21
  Stressiä opintojen edistymisestä 66 000 34 28 000 34 38 000 34
  Muita sosiaalisia vaikeuksia 18 000 10 8 000 10 10 000 9
  Oppimisvaikeuksia ja muita opiskelukykyä
  heikentäviä tekijöitä
8 000 4 5 000 6 3 000 3
  Muu terveyteen liittyvä haittatekijä 21 000 11 8 000 10 13 000 12
 
* Opiskelija voi kärsiä useammista terveyteen liittyvistä haittatekijöistä, prosentit laskettu kysymykseen vastanneista.

Lähde: Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu.

Yleisin opiskelijoiden kokema terveyshaitta on stressi opintojen edistymisestä, mistä kärsii 34 prosenttia opiskelijoista. Toiseksi yleisintä ovat keskittymisvaikeudet tai jännittäminen, mistä kärsii 21 prosenttia. Lisäksi opiskelijoilla on oppimisvaikeuksia, muita opiskelukykyä heikentäviä ongelmia ja sosiaalisia vaikeuksia. Psyykkisestä oireilusta kärsii 11 prosenttia opiskelijoista. Krooniset sairaudet tai fyysiset vammat vaikeuttavat kuuden prosentin opintoja. Tuloksia tarkasteltaessa kannattaa ottaa huomioon, että ne perustuvat opiskelijan omaan arvioon tilanteestaan ja että suuri joukko opiskelijoita ei vastannut kysymykseen.

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden välillä on pieniä eroja terveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin kokemisen suhteen. Yliopisto-opiskelijoista 13 prosenttia eli useampi kuin ammattikorkeakouluopiskelijoista kärsii psyykkisestä oireilusta. Ammattikorkeakouluopiskelijat puolestaan kärsivät yliopisto-opiskelijoita useammin oppimisvaikeuksista ja muista opiskelukykyä heikentävistä asioista.

Opiskelijoilta kysyttiin myös, otettiinko opintoja hidastavat seikat huomioon opiskelijan opinnoissa. Erittäin hyvin tai melko hyvin huomioitiin 9 prosentin tilanne, erittäin huonosti tai melko huonosti 62 prosentin tilanne.

Opiskelijoiden runsas stressin kokeminen on tullut ilmi myös Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tutkimuksissa (Kunttu—Huttunen 2009). Tutkimuksissa on ilmennyt, että naiset kärsivät stressistä hiukan miehiä useammin. Useimmiten stressin taustalla on ollut vaikeuksia esiintymisessä ja kokemus siitä, että otteen saaminen opiskelusta on ongelma.

Monet tutkimukseen vastanneet opiskelijat toivoivat, että yhteiskunta ja oppilaitokset kiinnittäisivät enemmän huomiota opiskelijoiden jaksamiseen eikä opiskelijoille kasattaisi liikaa suorituspaineita. Esimerkiksi eräs Opiskelijatutkimukseen vastannut muotoili huolensa näin:

"Oma toiveeni on, että opiskelijoiden jaksaminen ja mielenterveyden ongelmat otettaisiin huomioon paremmin. Nykyään ainakin mediassa mietitään vain kuinka opiskelijat saadaan nopeasti valmistumaan, samaa tekevät koulut – yrittävät saada oppilaat nopeasti ulos ja uudet sisään. – – Haluaisin myös byrokratian tulevan tässä opiskelijoita vastaan, ettei kukaan menetä mielenterveyttään sen takia ettei etene siinä tahdissa kuin normaalit opiskelijat."

Eurooppalainen vertailututkimus korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteista valmistuu myöhemmin tänä vuonna. On mielenkiintoista nähdä, miten suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokema hyvinvointi näyttäytyy suhteessa muiden maiden opiskelijoihin.

Lähteet:

EUROSTUDENT. http://www.eurostudent.eu.
Koulutus ja tutkimus 2007–2012. Kehittämissuunnitelma (2008). Opetusministeriön julkaisuja 2008:9. Opetusministeriö.
Kunttu, K. – Huttunen, T. 2009. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tutkimuksia 45. Helsinki.
Saarenmaa, K. – Saari, K. – Virtanen, V. 2010. Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:18. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011