Stressi haittaa korkeakouluopiskelijan opintoja

  1. Kolmanneksella opiskelijoista opinnot viivästyneet
  2. Työssäkäynti hidastaa opiskelua
  3. Puolella opiskelijoista opintoja haittaavia terveydellisiä ongelmia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Kaisa Saarenmaa työskentelee projektitutkijana ja Vesa Virtanen kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2011.

Tilastokeskus toteutti syksyllä 2009 Opiskelijatutkimus 2010 -kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloon, opiskeluun ja tulevaisuuden näkymiin liittyviä kysymyksiä. Tutkimus on opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama ja liittyy yhteiseurooppalaiseen EUROSTUDENT-tutkimushankkeeseen, jossa vertaillaan korkeakouluopiskelijoiden elinoloja Euroopan maissa. Kyselyn perusteella stressi, työssäkäynti ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät seikat ovat yleisimpiä suomalaisopiskelijoiden opintoja hidastavia tekijöitä.

Korkeakouluopiskelijoiden tilanteesta ja korkeakoulutuksen tulevaisuudesta on käyty vilkasta keskustelua viime vuosina ja monia korkeakouluopiskelua koskevia uudistuksia on toteutettu. Toimenpiteillä pyritään tehostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja: opiskelijat halutaan opintoputkesta työelämään entistä nopeammin ja nuorempina (vrt. Koulutus ja tutkimus ...2008).

Opiskelijatutkimus 2010 -kyselyllä pyrittiin keräämään ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa tukevaa tietoa opiskelijoiden elinoloista ja näkemyksistä sekä selvittämään, millaiset opiskelun edellytykset suomalaisopiskelijoilla on. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyllä, joka osoitettiin 8 400:lle suomalaisessa korkeakoulussa perustutkintoa (ISCED 5A) suorittavalle suomalaisopiskelijalle. Tutkimuksen vastausosuus oli 45 prosenttia. Kyselyaineiston tilastollisen käsittelyn ja painotuksen myötä opiskelijoiden vastaukset voitiin yleistää koskemaan 248 000 korkeakouluopiskelijaa.

Seuraavassa esitämme Opiskelijatutkimus-kyselyn tutkimustuloksia erityisesti opintojen etenemiseen liittyvien kysymysten osalta. Mikä hidastaa suomalaisopiskelijoiden opintoja?

Kolmanneksella opiskelijoista opinnot viivästyneet

Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista runsas kolmannes vastasi, että opinnot olivat edenneet omia tavoitteita hitaammin. Noin 60 prosenttia vastasi opiskelleensa tavoitteidensa mukaisesti ja pieni osuus oli pystynyt etenemään tavoitteitaan nopeammin. Vastauksissa on melko paljon eroja yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä. Yliopisto-opiskelijoista 42 prosenttia ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 25 prosenttia ilmoitti opiskelleensa tavoitteitaan hitaammin. Eroja ilmeni myös sukupuolten välillä. Miehistä 41 prosenttia ja naisista 29 prosenttia oli opiskellut tavoitteitaan hitaammin. On todennäköistä, että eroja on myös koulutusalan ja oppilaitosten välillä. Tämä voisi olla yksi jatkoselvityksen aihe.

Kuvio 1. Korkeakouluopiskelijoiden eteneminen opinnoissaan vuonna 2009.
"Ovatko opintosi edenneet omien tavoitteidesi mukaisesti?"

Lähde: Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011