Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2014 var 78 procent av alla arbetslösa över 60 år arbetslösa också året innan
29.5.2015
Av dem som var arbetslösa i slutet av år 2014 var 51,2 procent arbetslösa året innan. Arbetslösheten upprepades eller fortsatte särskilt bland dem som fyllt 60 år i och med att 78,4 procent av dem var arbetslösa också året innan. Enligt sysselsättningsstatistiken fanns det i slutet av år 2014 omkring 360 000 arbetslösa i åldern 18 - 64 år. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Nästa offentliggörande:
2.10.2015

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.8.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela