Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2015 fick 88 000 arbetslösa sysselsättning
17.2.2017
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18 - 64-åriga sysselsatta i slutet av år 2015 till 2 231 000 och antalet arbetslösa till 375 000. Av dem som var arbetslösa år 2014 fick 88 000 sysselsättning år 2015 och av dem sysselsattes 3 300 som företagare. Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades med två personer från året innan; år 2015 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 143.

Nästa offentliggörande:
26.5.2017

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela