Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I genomsnitt 801 arbetslöshetsdagar under fem års tid för dem som var arbetslösa i slutet av år 2017
25.5.2018
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa till 296 000 i slutet av år 2017. I genomsnitt uppgick antalet arbetslöshetsdagar för de arbetslösa till drygt två år under fem års tid. Arbetslöshetsdagarna var i genomsnitt fler hos äldre än hos yngre arbetslösa och hos män än hos kvinnor. Ungefär var tredje arbetslös hade varit arbetslös oavbrutet minst ett år. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Nästa offentliggörande:
21.9.2018

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html