Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Majoriteten av unga vuxna utanför arbete och utbildning har avlagt examen på minst andra stadiet
12.2.2019
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade omkring två tredjedelar av de 18 - 24-åringar som var utanför arbete och utbildning år 2017 minst examen på andra stadiet. I den aktuella gruppen hade 37,6 procent enbart utbildning på grundskolenivå. Övergångstiden från studierna inom gymnasie- och yrkesutbildning till studier på högre nivå syns också i hur antalet unga utanför arbete och utbildning varierar bland dem som är på tröskeln till 20-års åldern.

Nästa offentliggörande:
24.5.2019

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html