Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Betydligt färre beviljade bygglov än året innan
27.11.2018
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 5,8 miljoner kubikmeter under juli-september år 2018, vilket var exceptionellt lite. Detta var en minskning med 25,4 procent från året innan. Också i antal var detta färre än året innan. Kubikvolymerna för alla typer av byggnader minskade betydligt under tredje kvartalet. Mest minskade affärs- och kontorsbyggnader, med 43,8 procent. När det gäller bostadsbyggnader minskade beviljade bygglov med 37,5 procent från året innan, mätt med kubikvolym.

Nästa offentliggörande:
20.12.2018

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har föregående månaders uppgifter uppdaterats
23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html