Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 24.2.2012

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–december 2011

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–december 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 3 procent och statsandelar ökade med 4 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, minskade med 5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) steg under år 2011 med 4 procent. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 3 procent från motsvarande period året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 4 procent. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med 7 procent och utbetalda understöd med en procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 5 procent. Försäljningsinkomsterna steg med 7 procent och avgiftsinkomsterna med 3 procent.

Under januari–december år 2011 ökade kommunernas statsandelar med 4 procent och skatteinkomsterna med 3 procent. Verksamhetsbidraget minskade med 3 procent och skillnaden mellan årsintäkter och -utgifter, årsbidraget, minskade med 5 procent.

Kommunernas investeringsutgifter sjönk med 6 procent och investeringsinkomsterna med 67 procent.

I slutet av år 2011 var kommunernas lånestock en procent större än året innan.

I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssummor i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifter om statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. Fr.o.m. år 2011 beskriver statistiken kommunerna i Fasta Finland, och därmed är kommunerna på Åland inte längre med i statistikpopulationen. När det gäller åren 2001–2010 beskriver statistiken hela landet.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 4:e kvartalet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 4:e kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/04/ktn_2011_04_2012-02-24_tie_001_sv.html