Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 27.5.2011

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–mars 2011

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–mars 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med drygt 8 procent och statsandelarna med något under 3 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, ökade med 54 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade med 4 procent under första kvartalet 2011. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 2 procent från motsvarande period året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 7 procent. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med 10 procent och utbetalda understöd minskade med en procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 9 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 9 procent och avgiftsinkomsterna med 6 procent.

Under januari–mars 2011 ökade kommunernas statsandelar med något under 3 procent och skatteinkomsterna med drygt 8 procent. Trots att verksamhetsbidraget gick ned med 3 procent ökade skillnaden mellan årsintäkterna och -utgifterna, dvs. årsbidraget, med 54 procent.

Kommunernas investeringsutgifter liksom också investeringsinkomster ökade med 23 procent.

Kommunernas lånestock minskade i slutet av mars 2011 med 5 procent från kvartalet innan och ökade med bara en procent från året innan.

I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssumman i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. Fr.o.m. år 2011 beskriver statistiken kommunerna i Fasta Finland, och därmed är kommunerna på Åland inte längre med i statistikpopulationen. När det gäller åren 2001–2010 beskriver statistiken hela landet.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 1:a kvartalet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 1:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/01/ktn_2011_01_2011-05-27_tie_001_sv.html