Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Växthusgasutsläppen minskade, ändå överskreds utsläppskvoten
24.5.2018
Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 56,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Utsläppen minskade med nästan 5 procent jämfört med året innan och var på samma nivå som år 2015. På minskningen av utsläppen inverkade mest den minskade förbrukningen av fossila bränslen och den ökade användningen av biobränslen i trafiken. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent jämfört med år 2016, men överskred för andra gången EU:s utsläppskvot.

Nästa offentliggörande:
11.12.2018

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html