Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2019, december

Publicerad: 27.2.2008

Konsumenterna har mist förtroendet för den allmänna ekonomin - förtroendet för den egna ekonomin kvarstår

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades ytterligare i februari. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 10,1, medan den i januari var 13,1 och för ett år sedan 16,8. Förtroendet för ekonomin var i februari svagare än långtidsmedelvärdet. Förtroendeindikatorn fick ett lägre värde (9,4) senast i april 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-19 februari 1 480 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i februari synen på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. Synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara var nästan oförändrade och fortfarande ljusa. Dessutom ansåg man i februari att det är synnerligen lönsamt att spara. Konsumenternas inflationsförväntning var fortfarande hög.

Konsumenternas syn på ekonomin i februari 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Februari
 2007
Januari
2008
Februari
2008
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 16,8 13,1 10,1 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 14,1 9,7 9,6 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,9 52,0 10,9 50,9 48,4 49,2 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,7 21,7 -14,0 1,4 -8,2 -11,4 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 27,6 -22,7 0,7 2,6 -6,8 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 3,8 0,7 2,4 3,8 3,7  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,3 7,6 0,8 4,7 7,6 5,2 +
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,1 35,1 14,7 35,1 34,3 33,7 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,9 37,7 -2,1 26,5 32,6 25,3 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
9,6 36,8 -19,6 32,4 32,6 33,0 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
21,0 42,0 -13,5 15,4 -3,0 -0,1 - -
* Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator
beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara fr.o.m. mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I februari trodde 15 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 36 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i januari 18 och 33 procent och för ett år sedan 24 och 20 procent. I februari litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var motsvarande siffror 33 och 9 procent.

I februari litade 29 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 39 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i januari 35 och 29 procent och för ett år sedan 35 och 31 procent. Av de sysselsatta antog 13 procent i februari att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 10 procent åter antog att risken hade ökat. I januari var motsvarande andelar 17 och 9 procent.

I februari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,7 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I februari antog 78 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 66 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året. I februari ansåg 48 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 63 procent. Av hushållen planerade 11 procent, att ta lån inom ett år. Detta är något färre än tidigare.

Av konsumenterna bedömde 47 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. I januari var motsvarande siffra 53 procent. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar bl.a. för resor och för att köpa hushållsmaskiner under de följande sex månaderna. Flera än tidigare, dvs. 21 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Intervjuerna för konsumentbarometern för februari utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Ett meddelande som behandlar hur vanliga digitalboxar är i hushållen publiceras fredagen den 29 februari klockan 9.00.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-2/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-2/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna,
januari 2008*

* räknat på basis av säsongrensade serier; medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/02/kbar_2008_02_2008-02-27_tie_001_sv.html