Arbetskraftskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// tilastokeskus.fi/til/tvki/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske. För kommunsektorns del omfattar statistiken tills vidare inte uppgifter om undervisningsbranschen. Arbetskraftskostnadsindexet innehåller förutom det egentliga arbetskraftskostnadsindexet också tre kompletterande index: lönekostnadsindexet, socialkostnadsindexet samt arbetskraftskostnadsindexet utan kostnadsposter av engångsnatur eller extraordinära kostnadsposter.

Uppgiftsinnehåll

Arbetskraftskostnadsindexet beräknas på basis av löne- och socialkostnadsindexen, som beräknats separat. Lönekostnadsindexet omfattar alla löner och arvoden på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, som betalats enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd. Indexet omfattar alltså också kostnader som förorsakats av naturaförmåner och optionssystem. Socialkostnadsindexet omfattar alla företagets lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter. Förändringar i dessa mäts med tariffer. Således inverkar betalningstidpunkten eller eventuella återbetalningar inte på socialkostnadsindexets utveckling. Till kostnadsposter av engångsnatur och extraordinära kostnadsposter räknas alla de löneposter som inte ingår i de löner som betalas ut varje löneutbetalningsperiod. Dessa poster utgörs vanligen av bl.a. resultatpremier, semesterpenning, semesterersättning, andra tjänsteårstillägg än sådana som ingår i lönen per arbetad timme hos timavlönade, kostnader för optioner samt avtalshöjningar som betalats retroaktivt för tidigare löneperioder.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

För den privata sektorns del har primäruppgifterna i statistiken fr.o.m. år 2007 samlats in med ett urval som omfattar drygt 2 000 företag. Primäruppgifter avseende hela staten har erhållits från staten. Inom kommunsektorn har uppgifterna åren 2008–2010 samlats in från kommunerna i huvudstadsregionen och år 2011 från de största kommunerna med över 50 000 invånare samt från de största samkommunerna. År 2012 utvidgades datainsamlingen att omfatta kommuner med över 5 000 invånare. För samkommunernas del har uppgifterna fr.o.m. år 2012 samlats in från alla arbetsgivare med över 800 anställda.

Enkäten gäller alla företagets, ämbetsverkets, kommunens eller samkommunens anställda. Urvalsramen har bildats på basis av Statistikcentralens företagsregister. För den privata sektorns del har i regel företag med minst 30 anställda valts med i ramen. Inom de småföretagsdominerade branscherna (TOL 2008) byggverksamhet (F), handel (G), hotell- och restaurangverksamhet (I), fastighetsverksamhet (L), verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) har dock alla företag med minst 20 anställda valts med i urvalsramen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken framställs fyra gånger om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminära uppgifter om arbetskraftskostnadsindexet publiceras 70 dagar efter utgången av det senaste kvartalet. Dessutom publiceras indexets resultat i lönestatistikens årliga samlingspublikation Löner och arbetskraftskostnader. Arbetskraftskostnadsindexets resultat publiceras i preliminär form och nya index kan revideras vid behov.

Tidsserie

Arbetskraftskostnadsindexet 2008=100 har beräknats inom näringsgrenarna inom den privata sektorn fr.o.m. år 2007. För statens och kommunsektorns del har arbetskraftskostnadsindexet 2008=100 beräknats fr.o.m. år 2008. Indexen för staten och kommunsektorn beskriver näringsgrenarna totalt. För kommunsektorns del omfattar arbetskraftskostnadsindexet inte uppgifter om undervisningsbranschen.

Nyckelord

arbetskraftskostnader, arbetskraftskostnadsindex, index, kostnader, löner, näringsgrenar, privata sektorn, socialskyddsavgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tvki/yht_sv.html

Mera information

Statens arbetsmarknadsverk gör årligen en motsvarande undersökning om statens arbetskraftskostnader. Näringslivets Forskningsinstitut (ETLA) har gjort arbetskraftskostnadsundersökningar inom industrin från slutet av 1940-talet till år 1992.


Senast uppdaterad 09.01.2013

Dela