Tobaksstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tup/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralen sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet. I publikationen ges uppgifter om statistikförd försäljning och konsumtion av tobak, tobaksrökning och exponering för tobaksrök.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om den skattepliktiga konsumtionen av olika tobaksprodukter, den skattefria konsumtionen av cigaretter, tobaksrökning bland befolkningen, import och export av tobak, detaljhandelsvärde, beloppet av tobaksskatten, prisförhöjningar och priser. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Regional indelning: hela landet.

Tobaksprodukter: cigaretter, cigarrer, röktobak, snus och tuggtobak, tobak avsedd för rullning av cigaretter.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Konsumtionsuppgifterna om skattepliktiga tobaksprodukter, detaljhandelsvärdena och tobaksskatten bygger på Tullstyrelsens månatliga tull- och skattestatistik. Konsumtionsuppgifterna om skattefria cigaretter baserar sig på uppgifterna om antalet cigaretter som förts in i Finland vid utlandsresor. Uppgifter-na samlas in i samband med Statistikcentralens urvalsbaserade intervjuundersökning "Finländarnas resor". Import- och exportuppgifterna bygger på Tullstyrelsens statistik över utrikeshandeln. Uppgifterna om befolkningens rökning baserar sig på Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersökningar "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK)" och "Den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK)" samt Tammerfors universitets "Nuorten terveystapatutkimus" (ung. Hälsoundersökning bland unga).

Uppdateringsfrekvens

Ett år.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifter sedan år 1980. Basåret för tidsserierna är i allmänhet år 1980. Motsvarande serier om konsumtionen av tobaksprodukter har sedan år 1970 publicerats i undersökningen Tupakka tupakkalain jälken (ung.Tobaken efter tobakslagen). Statistikcentralen, undersökningar nr 135.

Tidsserie

Uppgifter sedan år 1980. Basåret för tidsserierna är i allmänhet år 1980. År 2004 sammanställs statistik för år 2003. Motsvarande serier om konsumtionen av tobaksprodukter har sedan år 1970 publicerats i undersökningen Tupakka tupakkalain jälkeen (ung. Tobaken efter tobakslagen). Statistikcentralen, undersökningar nr 135.

Nyckelord

export, import, konsumtion, priser, produktion, snus, tobak, tobaksrökning, utrikeshandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tup/yht_sv.html

Mera information

Social- och hälsovårdsministeriet: Reetta Siukola (09) 1607 3231


Senast uppdaterad 08.07.2014