Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja työolotutkimus osoittavat:
Ikääntyvien työpanos on vahvassa kasvussa

  1. Ikääntyneiden työllisyys kasvanut EU-maista eniten
  2. Halukkuus jatkaa työssä 63 ikävuoden jälkeen yleistynyt
  3. Ketkä haluavat jatkaa työskentelyä 63 ikävuoden jälkeen?
  4. Mikä selittää jatkamishalukkuutta?
  5. Eläkkeellä työskentelyyn valmis joka toinen yli 45-vuotias
  6. Jatkamishalukkuuteen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Halukkuus jatkaa työssä 63 ikävuoden jälkeen yleistynyt

Tilastokeskuksen työolotutkimuksissa on jo varhain varauduttu tutkimaan palkansaajien näkemyksiä siitä, miten eläkeuudistus vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja eläkkeellesiirtymiseensä. Kahdessa isossa haastattelututkimuksessa vuosina 2003 ja 2008 näitä asioita on tutkittu varsin perusteellisesti (Työolotutkimusten kuvaus 1).

Vuonna 2008 yllättävän moni, joka kolmas yli 45-vuotias palkansaaja, arveli eläkeuudistuksen vaikuttavan siihen suuntaan, että hän olisi valmis jatkamaan työssään myös 63 ikävuoden jälkeen (Tarkka kysymys 2). Jatkamishalukkuus on selkeästi lisääntynyt vuodesta 2003, jolloin kysymys esitettiin samanlaisena. Toisin sanoen nyt, kun uudistuksen toimivuudesta on jo näyttöä, innostus työssä jatkamiseen on selvästi lisääntynyt. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Lisääkö eläkeuudistus halukkuutta jatkaa työssä yli 63-vuotiaana?
Vähintään 45-vuotiaat palkansaajat.

Lähde: Työolotutkimukset 2003 ja 2008. Tilastokeskus.

Kysymyksessä on tutkittu myös sitä, kuinka realistisina vastaajat pitävät jatkamismahdollisuuksiaan yhtäältä oman terveytensä kannalta ja toisaalta myös sen suhteen, olisiko työnantaja valmis jatkamaan työsuhdetta. Oman terveyden asettamia rajoituksia epäillään hieman enemmän. Tässä suhteessa on myös selviä ammattikohtaisia eroja.

Kuviossa 3 näkyy, miten vähintään 55-vuotiaat palkansaajat arvioivat eri tekijöiden vaikuttavan omaan jatkamishalukkuuteensa. Oma terveys ja voimavarat vaikuttavat halukkuuteen jatkaa työssä kaikkein eniten. Mielenkiintoista on varsinkin se, että taloudellisen kannustimen eli niin sanotun superkarttuman merkitys on paljon pienempi kuin muiden tekijöiden.

Kuvio 3. Eri tekijöiden vaikutus siihen, että jatkaa työssä yli 63-vuotiaana
Vaikuttaa paljon. Vähintään 55-vuotiaat palkansaajat.

Lähde: Työolotutkimus 2008. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.4.2010