Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja työolotutkimus osoittavat:
Ikääntyvien työpanos on vahvassa kasvussa

  1. Ikääntyneiden työllisyys kasvanut EU-maista eniten
  2. Halukkuus jatkaa työssä 63 ikävuoden jälkeen yleistynyt
  3. Ketkä haluavat jatkaa työskentelyä 63 ikävuoden jälkeen?
  4. Mikä selittää jatkamishalukkuutta?
  5. Eläkkeellä työskentelyyn valmis joka toinen yli 45-vuotias
  6. Jatkamishalukkuuteen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eläkkeellä työskentelyyn valmis joka toinen yli 45-vuotias

Työolotutkimuksessa 2008 kysyttiin vähintään 45-vuotiailta myös sitä, voisivatko he harkita työskentelyä vielä eläkkeellä ollessaan. Vastausvaihtoehdoissa annettiin mahdollisuus täsmentää, koskeeko mahdollinen halukkuus kokoaikaista, osa-aikaista vai tilapäistä työskentelyä. Kuvio 4 kertoo, että sellaisten palkansaajien osuus, jotka voisivat hyvinkin harkita eläkkeellä työskentelyä, on erittäin suuri (53 %). Suurin osa tästä olisi toki tilapäistä silloin tällöin työskentelyä (39 %). On kuitenkin aika yllättävää, että yli puolet suomalaisista ikääntyvistä ja ikääntyneistä palkansaajista on varautunut myös eläkeaikaiseen työskentelyyn (ks. taulukko).

Ylemmät toimihenkilömiehet suhtautuvat ajatukseen eläkkeellä työskentelystä kaikkein myönteisimmin: kaksi kolmesta voisi harkita työskentelyä ainakin silloin tällöin. Työntekijämiehistä sen sijaan vain alle puolet voisi harkita asiaa. Naisten keskuudessa erot ovat hieman pienemmät, joskin myös naisista ylemmät toimihenkilöt olisivat muita valmiimpia jatkamaan töitä ainakin jossain muodossa.

Kuvio 4. Voisi harkita työnteon jatkamista vanhuuseläkkeellä
Vähintään 45-vuotiaat palkansaajat.

Lähde: Työolotutkimus 2008. Tilastokeskus.

Halukkuus jatkaa 63 ikävuoden jälkeen tai työskennellä eläkkeellä ollessa. Vähintään 45-vuotiaat

  Haluaa jatkaa
63 jälkeen, %
Haluaa jatkaa
63 jälkeen ja
pitää sitä
mahdollisena, %
Voisi harkita
työskentelyä
eläkkeellä
ollessaan, %
Yhteensä 34 24 53
Sukupuoli      
  Naiset 34 23 51
  Miehet 32 25 55
Ikä      
  45-49 v. 37 25 50
  50-54 v. 29 22 49
  55-59 v. 30 20 53
  60-64 v. 43 35 58
Koulutus      
  Perusaste 37 25 56
  Keskiaste 32 20 49
  Alin korkea aste 32 24 54
  Alempi korkeakouluaste 38 26 57
  Ylempi kk ja tutkijakoul. 42 35 67
Ammatti      
  Tekninen, tieteell. ym työ 37 28 57
  Opetusalan työ 30 26 58
  Terveydenhoitoalan työ 36 26 58
  Sosiaalialan työ 32 20 43
  Hallinnoll. johtotyö 37 30 65
  Toimistotyö 28 22 48
  Kaupallinen työ 39 30 57
  Maataloustyö 30 19 54
  Liikennetyö 24 19 55
  Teollinen työ 31 21 43
  Rakennusalan työ 29 15 45
  Palvelutyö 37 21 54
Sosioekonominen asema      
  Ylemmät toimihenkilöt 33 27 59
  Alemmat toimihenkilöt 34 24 52
  Työntekijät 33 20 48

* Sisältää vastausvaihtoehdot 1)..3). Ks. alaviite 2.
Lähde: Työolotutkimus 2008. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.4.2010