Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja työolotutkimus osoittavat:
Ikääntyvien työpanos on vahvassa kasvussa

  1. Ikääntyneiden työllisyys kasvanut EU-maista eniten
  2. Halukkuus jatkaa työssä 63 ikävuoden jälkeen yleistynyt
  3. Ketkä haluavat jatkaa työskentelyä 63 ikävuoden jälkeen?
  4. Mikä selittää jatkamishalukkuutta?
  5. Eläkkeellä työskentelyyn valmis joka toinen yli 45-vuotias
  6. Jatkamishalukkuuteen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ketkä haluavat jatkaa työskentelyä 63 ikävuoden jälkeen?

Tulevan kehityksen kannalta on kiinnostavaa, ketkä ovat valmiita jatkamaan työuraansa virallisen eläkkeellepääsyiän jälkeen. Työolotutkimus tarjoaa tähän monia eri näkökulmia. Voidaan tutkia palkansaajien ominaisuuksia kuten sukupuolta, ikää, koulutustaustaa, ammattia ja sosioekonomista asemaa. Voidaan myös pohtia, mitä erilainen asennoituminen työtä kohtaan vaikuttaa tai millainen työ houkuttaa jatkamaan pidempään. Voidaan edelleen miettiä sitä, miten työyhteisötason tekijät vaikuttavat, eli millaiset olosuhteet ovat omiaan lisäämään halukkuutta jatkaa työuraa ja millaiset taas ovat omiaan vähentämään tuota halukkuutta.

Työntekijän omat taustaominaisuudet kertovat taulukon mukaisesti siitä, että halukkuus jatkaa 63 ikävuoden jälkeen on tyypillisempää aivan lähellä eläkeikää oleville (60-64-vuotiaille), ylemmän korkeakouluasteen suorittaneille ja fyysisesti kevyimmissä ammateissa työskenteleville.

Taulukosta voidaan katsoa vielä erikseen sitä, ketkä oman halukkuutensa lisäksi pitävät jatkamista myös mahdollisena, toisin sanoen arvioivat, että työssä jatkamista ei estäisi oma terveystilanne tai työnantajan haluttomuus jatkaa työsuhdetta. Tällöin taustamuuttujien mukaan syntyy suurempia eroja. Ammattiryhmistä erottuvat todennäköisinä jatkajina hallinnollisessa johtotyössä olevat, teknisessä, tieteellisessä tai taiteellisessa työssä olevat sekä kaupallisessa työssä, opetusalan työssä tai terveydenhoitoalan työssä olevat.

Terveydentila epäilyttää eniten rakennusalalla sekä maatalous- ja liikennetyössä työskenteleviä. Työntekijäryhmään kuuluvat erottuvat ylemmistä toimihenkilöistä ryhmänä, jossa on kiinnostusta jatkaa 63 ikävuoden jälkeen, mutta jossa oma terveys todennäköisesti estäisi sen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.4.2010