Tietosuoja

Tietosuoja on tilastotoimen keskeinen perusperiaate, jolla pyritään varmistamaan tiedonantajien luottamus ja luotettavien perustietojen saaminen. Tietosuojasta huolehtiminen on Tilastokeskuksen tiedonkeruussa tarvitseman luottamuksen edellytys. Jotta Tilastokeskuksen tilastot olisivat luotettavia, on tilastojen laatimista varten saatava mahdollisimman luotettavat ja kattavat perustiedot. Tämä onnistuu ainoastaan, jos tiedonantajat voivat luottaa siihen, että heitä koskevia tietoja käsitellään asianmukaisesti ja tietosuojasta huolehtien.

Tietosuojavaatimukset rajaavat sen, mitä tietoja voidaan kerätä, miten tietoja voidaan käsitellä ja missä muodossa julkaista. Tilastotointa koskevat tietosuojasäännökset sisältyvät tilastolakiin, henkilötietolakiin, lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä EU:n tilastolakiin.

Tilastolaki edellyttää, että tiedonantajien tunnistetietoja, kuten nimeä ja henkilötunnusta, ei kerätä eikä tallenneta, ellei se ole tilastojen laatimisen kannalta välttämätöntä. Välttämätöntä se on yleensä silloin, kun tunnistetietoja tarvitaan kerättävien tietojen yhdistämisessä muihin tietoihin. Myös henkilötietolain mukaan henkilötunnuksen käyttö on tällöin perusteltua.

Tietojen salassapito ja luovuttaminen

Tilastokeskuksessa talletetaan kaikki tilastoja varten kerätyt perusaineistot. Osa aineistoista on saatu rekistereistä ja osan Tilastokeskus on kerännyt itse kyselyin ja haastatteluin. Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Poikkeuksia ovat ainoastaan valtion sekä kunnallisten viranomaisten toimintaa ja julkisten palveluiden tuottamista yleisesti kuvaavat tiedot sekä yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot.

Salassapito merkitsee sitä, että tiedot on suojattava tilastotuotannon kaikissa vaiheissa väärinkäytöksiltä, tunnistetiedot on poistettava heti, kun ne eivät ole enää tarpeen sekä tilastot on julkaistava siten, ettei niistä voi tunnistaa kohdeyksiköitä.

Tilastokeskus voi luovuttaa salassapidettäviä tietoja vain yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten sellaisessa muodossa, että yksittäisen henkilön tai yrityksen suora tunnistaminen ei ole mahdollista. Tiedot iästä, sukupuolesta, sosioekonomisesta asemasta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa tutkimus- ja tilastotarkoituksiin myös tunnistetietoineen. Salassapidettäviä tietoja ei voida koskaan luovuttaa hallinnolliseen päätöksentekoon, tutkintaan, valvontaan, oikeudenkäyntiin tai vastaavaan tarkoitukseen.

Haastattelututkimuksissa toimitaan ns. tietoon perustuva suostumus -periaatteella: haastateltavalle on ennen haastatteluun ryhtymistä kerrottava tiedon käyttötarkoituksista. Kerättyä tietoa saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joista on kerrottu. Kun haastatteluja tehdään alihankintana toiselle tutkimuslaitokselle, toimitaan saman periaatteen mukaan.

Tilastokeskuksessa toimii tilastoeettinen lautakunta, joka antaa lausuntoja periaatteellisesti merkittävissä luovutustapauksissa sekä tilastolain soveltamiskysymyksissä.