Tilastokeskuksen toimintaperiaatteet

Tilastokeskus noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä tilastoalan periaatteita. Toimintaa ohjaavat niiden lisäksi myös mm. tietosuoja-asetus ja hyviin palvelukäytäntöihin pohjautuvat periaatteet ja ohjeet.

Virallisen tilaston periaatteet

YK:n tilastokomission hyväksymät periaatteet määrittelevät virallisen tilaston tuottajien oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnassa sekä tärkeimmät tilastoja laadittaessa ja julkaistaessa noudatettavat periaatteet kuten esimerkiksi luotettavuus ja tilastollinen tietosuoja.

Ammattietiikka

Tilastokeskuksen ammattieettiset periaatteet noudattavat Kansainvälisen tilastoinstituutin (International Statistical Institute, ISI) ammattietiikkajulistusta, mikä sisältää jokaista tilastoalalla toimivaa henkilöä velvoittavat eettiset periaatteet yhteiskuntaa, asiakkaita ja kumppaneita kohtaan. Tilastokeskuksen ammattieettinen opas perustuu ISI:n julistukseen.

Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskuksen tilastojen julkistamisperiaatteet koskevat muun muassa tilastojen julkistamistapaa ja ajankohtaa sekä tietojen salassapitoa ennen julkistamista.

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli

Tilastokeskus soveltaa toiminnassaan tilastotuotannon yleistä prosessimallia (Generic Statistics Business Process Model, GSBPM). Malli on on YK:n Euroopan talouskomission UNECE:n ja eurooppalaisten tilastovirastojen ylläpitämä tilastojen tuotantoprosessin (tilastointiprosessin) kuvaus.

Käytännöt tilastotietojen muutostilanteissa

Euroopan tilastoyhteisössä on sovittu käytännöistä, jotka ohjaavat muutosten tekemistä tilastoihin sekä näistä muutoksista tiedottamista.

Näiden pohjalta Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset ohjeet tilastotietojen muutostilanteita varten

Tietosuojaperiaatteet

Tilastokeskuksen tietosuojaperiaatteet varmistavat sen, että yksittäisen tiedonantajan tiedot ovat luottamuksellisia.

YK:n Euroopan talouskomission Euroopan tilastokonferenssi on koonnut periaatteet ja suuntaviivat tilastotietojen luottamuksellisuudesta ja yksikkötason tietojen käytöstä.

Palveluperiaatteet

  • Palvelemme monipuolisesti ja asiantuntevasti
  • Olemme helposti tavoitettavissa
  • Toimimme nopeasti ja täsmällisesti
  • Pidämme tiedonkäyttäjät ajan tasalla
  • Opimme vuorovaikutuksen kautta

Palveluperiaatteet käytännössä

 

Päivitetty 10.7.2018