Kaikkea ei kannata kehittää itse

  1. Tuottavuutta avoimesta innovaatiotoiminnasta?
  2. Vahvat immateriaalioikeudet - kannustin vai hidaste?
  3. Yritysten aineeton varallisuus kasvussa
  4. Ulkoistaminen tuo tehokkuutta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vahvat immateriaalioikeudet - kannustin vai hidaste?

Tiedon saatavuuteen vaikuttaa erityisesti sen muoto ja siirrettävyys. Digitaalisesti koodattavissa oleva tieto voidaan helposti tallentaa ja siirtää yksikköjen etäisyydestä riippumatta. Huolimatta yhteiskunnan laajamittaisesta digitalisoitumisesta kaikkea tietoa ei kuitenkaan pystytä siirtämään digitaalisessa muodossa. Yrityksen hiljainen tieto on työntekijöiden tieto-taitoon ja kokemukseen perustuvaa tietoa, joka on vaikeasti tai ei lainkaan koodattavissa ja siirrettävissä digitaalisessa muodossa. Hiljaisella tiedolla on keskeinen rooli uusien innovaatioiden kehittämisessä ja myös niiden käyttöönotossa. Mitä enemmän hiljaista tietoa innovaation ymmärtämiseen tarvitaan, sitä vaikeampaa sen imitoiminen, hyödyntäminen ja jatkokehittäminen ovat.

Työntekijältä toiselle hiljainen tieto siirtyy parhaiten, kun osapuolet tapaavat kasvotusten. Tähän perustuu myös se, että yrityksen sijainti saattaa vaikuttaa tiedon saatavuuteen. Maantieteellinen läheisyys ja toimiminen samalla tai läheisellä alueella lisäävät kasvotusten tapahtuvia kontakteja ja samalla hiljaisen tiedon siirtymistä yritykselle relevanttia tietoa tuottavista yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja muista yrityksistä.

Tiedon saatavuuteen vaikuttaa myös se, kuinka helppoa tiedon ja uusien innovaatioiden salassa pitäminen on sekä se, kuinka vahvoja keinoja on käytettävissä ja käytetään aineettoman omaisuuden suojaamiseksi. Vahva aineettoman omaisuuden suoja, kuten mahdollisuus patentoida keksintö, merkitsee yrityksille määräaikaista monopoliasemaa tuotetun innovaation suhteen. Keksinnön patentoiminen merkitsee myös suurempia odotettuja tuottoja t&k-investoinneista ja tarjoaa täten yrityksille kannustimen innovointiin. Tätä kautta voi syntyä enemmän uusia tuottavuutta lisääviä teknologioita kuin syntyisi, jos innovaatioilla olisi heikko suoja, ja ne olisivat helposti muiden käytettävissä ja hyödynnettävissä.

On kuitenkin mahdollista, että vahvat immateriaalioikeudet estävät tai hidastavat innovaation laajaa käyttöönottoa, jolloin positiivinen tuottavuusvaikutus rajoittuu vain harvoihin talouden toimijoihin. Erityisen ongelmallisia vahvat immateriaalioikeudet ovat aloilla, joilla kehitys on nopeaa ja kumulatiivista. Patentin suojatessa jotakin tai joitakin perustavaa laatua olevia keksintöjä potentiaaliset innovoijat ennakoivat joutuvansa maksamaan aiempien innovaatioiden käytöstä niiden omistusoikeuksien haltijoille ja siksi investoivat yhteiskunnallisesta näkökulmasta liian vähän - tai ei lainkaan - t&k-toimintaan kyseisellä alalla. Heikompi aineettoman omaisuuden suoja ja tähän liittyvä nopeampi innovaatioiden leviäminen saattavat täten kasvattaa enemmän talouden kokonaistuottavuutta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.9.2007