Nyheter 4.12.2023

Statistisk årsbok för Finland – en beskrivning av vår tid

Statistisk årsbok för Finland 2023 är en omfattande översikt över statistiken om Finland och det finländska samhället. Boken innehåller långa tidsserier som ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till i dag.

Årsboken innehåller de senaste statistikserierna, regional statistik och jämförelseuppgifter från andra länder. Dessutom innehåller boken statistik från andra producenter av officiell statistik. Boken är trespråkig (svenska, finska och engelska) och innehåller totalt 450 tabeller, statistiska diagram eller temakartor.

 Infografik. År 2022 folkmängd 5 563 970 personer. År 2022 levande födda 44 951.År 2022 avlidna 63 219. År 2023 folktäthet, 18,3 invånare/km2. År 2022 av bostadshushållen var 46 procent enpersonsbostadshushåll, 32 procent tvåpersonsbostadshushåll och 22 procent trepersonsbostadshushåll eller bostadshushåll med fler personer. Näringsstruktur år 2022, andelen sysselsatta 74 procent i servicebranscher och förvaltning, 21 procent i industri och byggverksamhet och 4 procent i jord- och skogsbruk. År 2022 bruttonationalprodukt 48 344 euro per invånare, preliminär uppgift. Källa: Statistikcentralen.

Vi har gjort ett axplock av uppgifter för statistikåret 2022 ur årsboken. 

Befolkningen åldras

•    I slutet av år 2022 var Finlands folkmängd 5 563 970, varav 23 procent var 65 år eller äldre. 
•    Den förväntade livslängden för nyfödda flickor var 83,8 år och för pojkar 78,6 år. 
•    Till Finland flyttade 49 998 personer och från Finland 15 635 personer. 
•    Antalet finländare med dubbelt medborgarskap uppgick till totalt 159 966, varav 6 procent hade fyllt 65 år.
•    I Finland ingicks 21 942 äktenskap, av vilka vart tredje ingicks under juli–augusti. Totalt 11 370 äktenskap slutade i äktenskapsskillnad. 
•    Totalt 53 675 personer gick i ålderspension och 17 869 i sjukpension.

Ensamboende utgör 46 procent av bostadshushållen

•    År 2022 bodde 71 procent av hela befolkningen i de 50 största kommunerna. Invånarantalet i de största kommunerna ökade med 8,7 procent från året innan. 
•    I slutet av året var antalet ensamboende totalt 1 306 125 personer, dvs. 46 procent av bostadshushållen. 
•    Antalet trångbodda personer uppgick till totalt 852 499. 
•    Totalt fanns det 3,2 miljoner bostäder, av vilka 54 procent var ägarbostäder och 33 procent hyresbostäder.
•    Av bostadshushållen bodde 47 procent i flervåningshus.

Antalet löntagare 2,3 miljoner

•    Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var totalt 2,6 miljoner år 2022. Antalet arbetslösa var totalt 190 000 och det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent. 
•    Det relativa sysselsättningstalet för 20–64-åringar var 78,1 procent. 
•    Antalet löntagare uppgick till totalt 2,3 miljoner, av vilka 1,6 miljoner arbetade fortlöpande heltid.
•    Omkring 1,9 miljoner studerande studerade vid 2 999 läroanstalter. Antalet avlagda examina var totalt 220 280, av vilka 68 295 var yrkesinriktade examina.  

Kraftig ökning i antalet museibesök

•    År 2022 gjordes 6,9 miljoner besök på museer; antalet ökade med 2,5 miljoner från året innan. Det fanns 909 utställningar på museerna. 
•    I Fastlandsfinland fanns det 724 bibliotek och 124 bokbussar. 
•    Biograferna hade 217 premiärer, av vilka 54 hade producerats i Finland. 
•    I Finland finns det totalt 14 513 naturskyddsområden och av dem är 41 nationalparker och 19 naturreservat. 

 

Statistisk årsbok för Finland 2023 kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst, tfn 010 230 8375. Årsboken kan också laddas ner i pdf-format från tjänsten Doria.

Ytterligare information: Planerare för informationstjänst Sirkku Hiltunen, tfn 029 551 6373