Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tuet keskittyvät pienille palvelualojen yrityksille

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan

Suoraa tukea ja lainoja maksettiin sekä takauksia myönnettiin yhteensä 61 288 yritykselle vuoden 2020 aikana. Suoraa tukea sai 57 875 yritystä, lainaa 1 043 ja takausta 8 152. Kun otetaan huomioon yritykset, joille myönnettiin tukea tai joilta perittiin takaisin tukea, niin yhteensä 63 767 yritystä oli yritystuen piirissä. Tämä on liki 36 000 yritystä enemmän kuin edellisvuonna. Tuensaajista 69 prosenttia oli mikroyrityksiä ja 28 prosenttia pieniä yrityksiä.

Suorien tukien määrä on kasvanut yrityksen kokoluokasta riippumatta. Pienyritysten suorat tuet kasvoivat 368 prosenttia 817 miljoonaan euroon, kun vähiten kasvoivat suuryritysten tuet, jotka 89 prosentin kasvun jälkeen olivat 122 miljoonaa euroa. Ero selittyy suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen tukien määrällä: mikro- ja pienyritysten tuista liki 80 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, kun suuryritysten tuista alle 30 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Suoraa yritystukea maksettiin yhteensä 1 750 miljoonaa euroa, lainaa 264 miljoonaa ja takauksia myönnettiin 1 658 miljoonaa euroa.

Lainojen määrä laski ja takausten kasvoi yrityksen koosta riippumatta. Suuryritysten saamat takaukset kasvoivat 184 miljoonaan edellisvuoden 10 miljoonasta. Mikroyritykset saivat takausta 389 miljoonaa, pienyritykset 763 miljoonaa ja keskisuuret 321 miljoonaa. Lainoja maksettiin mikroyrityksille 55 miljoonaa, pienyrityksille 155 miljoonaa ja keskisuurille 49 miljoonaa euroa. Lainoista alle kymmenen prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet yrityksen kokoluokan ja tukityypin mukaan neljännesvuosittain vuosina 2019-2020, miljoonaa euroa

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat tuet yrityksen kokoluokan ja tukityypin mukaan neljännesvuosittain vuosina 2019-2020, miljoonaa euroa
Mikroyritykset: alle 5 työntekijää,
Pienet yritykset: 5-49 työntekijää,
Keskisuuret yritykset: 50-249 työntekijää,
Suuryritykset: 250 tai enemmän

Suuremmat yritykset saavat keskimäärin enemmän tukia kuin pienemmät. Mikroyritykset saivat suoraa tukea keskimäärin 14 700 euroa yritystä kohden, pienyritykset 49 900 euroa, keskisuuret yritykset 136 700 euroa ja suuyritykset 300 800 euroa. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 10 700 euroa, 30 500, 74 300 ja 198 700 euroa, joten tuen suuruus on kasvanut jokaisessa kokoluokassa. Mikroyritysten keskimääräinen lainan suuruus oli 136 000 euroa, pienyrityksillä 277 000 euroa ja keskisuurilla 635 000 euroa. Takausten suuruus oli yritystä kohden keskisuurilla yrityksillä yli miljoona euroa ja pienyrityksillä neljännesmiljoona.

Muiden kuin suuryritysten tuet kasvoivat merkittävästi vuoden 2020 toisella neljänneksellä, jonka jälkeisinä vuosineljänneksinä tuet ovat tasaisesti laskeneet. Mikroyritysten tuet olivat vuoden lopussa lähellä vuoden 2019 tasoa. Suuryritysten tuet sen sijaan ovat nousseet vuoden 2020 aikana tasaisesti. Suuryritykset eivät voineet saada pandemian alkuvaiheessa ELY-keskusten tai Business Finlandin tukia, vaan niitä tuettiin myöhemmin kustannustuella.

Kuvio 2. Maksetut suorat tuet yritysten kokoluokittain ja neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa euroa

Kuvio 2. Maksetut suorat tuet yritysten kokoluokittain ja neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa euroa

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna yritystukien määrä on ollut pääosin laskussa, mutta vuonna 2020 tukia myönnettiin poikkeuksellisen paljon COVID-19-pandemiasta johtuen. Ainoastaan maksettujen lainojen suuruus on ollut tasaisessa laskussa: vuonna 2015 maksetusta 487,6 miljoonasta eurosta vuoden 2020 maksettuun 263,7 miljoonaan. Selvimmin lainojen määrän lasku kohdistuu mikroyrityksiin, joiden lainamäärä on laskenut neljäsosaan vuoden 2015 tasosta.

Taulukko 1. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokittain vuosina 2015-2020, tuhatta euroa

Vuosi   Yrityksen suuruusluokka 1)
Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä
2020 Yrityksiä 43 949 17 651 1 716 451 63 767
Maksetut tuet 597 190 817 420 213 347 121 537 1 749 494
Maksetut lainat 54 546 154 896 48 897 5 400 263 739
Myönnetyt takaukset 389 134 763 350 321 175 183 955 1 657 613
2019 Yrityksiä 18 778 7 540 1 165 365 27 848
Maksetut tuet 167 042 174 518 70 254 64 190 476 004
Maksetut lainat 82 486 157 292 67 336 6 893 314 006
Myönnetyt takaukset 232 191 360 455 203 737 9 930 806 312
2018 Yrityksiä 18 722 7 969 1 111 345 28 147
Maksetut tuet 150 991 206 300 66 620 49 708 473 618
Maksetut lainat 101 257 163 062 78 611 4 364 347 293
Myönnetyt takaukset 181 186 387 499 156 618 11 625 736 927
2017 Yrityksiä 19 132 7 835 1 092 353 28 412
Maksetut tuet 162 412 186 770 55 232 78 876 483 290
Maksetut lainat 116 126 146 004 72 153 24 743 359 027
Myönnetyt takaukset 187 662 356 553 165 358 4 160 713 734
2016 Yrityksiä 16 873 7 484 1 071 320 25 748
Maksetut tuet 147 739 167 466 58 492 84 986 458 684
Maksetut lainat 124 820 179 989 68 396 15 567 388 772
Myönnetyt takaukset 195 633 360 927 171 172 2 350 730 082
2015 Yrityksiä 20 129 8 762 1 188 374 30 453
Maksetut tuet 181 866 190 498 76 945 85 808 535 117
Maksetut lainat 202 250 194 061 72 839 18 493 487 643
Myönnetyt takaukset 162 489 350 753 181 017 26 591 720 849
1) Mikroyritys, henkilökunnan koko alle 5 henkilöä tai tuntematon, Pieni yritys, henkilökunnan koko 5-49 henkilöä, Keskisuuri yritys, henkilökunnan koko 50-249 henkilöä, Suuri yritys, henkilökunnan koko vähintään 250 henkilöä

2. Yritystuet toimialoittain

Lähes puolet suorista tuista maksetaan palvelualoille ja teollisuudelle viidesosa. Vuoteen 2019 verrattuna suorista tuista suurempi osa menee palvelualoille, kaupan alalle ja rakentamiseen, kun muiden alojen osuus on vähentynyt. Lainoista melkein puolet keskittyy palvelualoille ja 31 prosenttia teollisuudelle. Takauksista noin kolmannes myönnetään palvelualoille ja kolmannes teollisuudelle.

Tuensaajia on eniten palvelualoilla (30 208), kaupan alalla (9 538) ja teollisuudessa (5 900). Teollisuusyrityksistä noin puolet on metalliteollisuuden alalla. Alkutuotannossa tukea saaneita on 1 080 ja rakennusalalla 5 042.

Kuvio 3. Tukea saaneiden yritysten osuudet toimialoittain vuonna 2020

Kuvio 3. Tukea saaneiden yritysten osuudet toimialoittain vuonna 2020
Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

2.1 Suorat tuet toimialoittain

Suoraa tukea maksettiin palvelualoille 832 miljoonaa euroa, mikä on viisi ja puoli kertaa suurempi summa kuin vuonna 2019. Kaupan alan tuet yli viisinkertaistuivat 249 miljoonaan euroon. Teollisuuden suorat tuet kasvoivat 116 prosenttia ollen 355 miljoonaa euroa, mistä 206 miljoonaa maksettiin metalliteollisuudelle ja 29 miljoonaa metsäteollisuudelle.

Suhteellisesti eniten suorien tukien määrä kasvoi rakentamisessa, jossa tukien määrä kasvoi yli kuusinkertaiseksi, eli 114 miljoonaan euroon. Vähiten kasvua oli teollisuudessa ja alkutuotannon alalla, mutta alkutuotannossakin tukisumma yli kaksinkertaistui 13 miljoonaan euroon.

Pääosin noin puolet suorista tuista maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, mutta rakentamisessa, kaupan alalla ja palvelualaloilla suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen suorien tukien osuus oli yli 80 prosenttia. Näin ollen yhteensä suorista tuista 73 prosenttia, eli 1 278 miljoonaa euroa maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi ja tavanomaisia tukia maksettiin 471 miljoonaa. Vuonna 2019 suoraa tukea maksettiin 476 miljoonaa, joten tavanomaisten tukien määrä on pysynyt hyvin samanlaisena.

Kuvio 4. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat suorat tuet toimialoittain neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa euroa

Kuvio 4. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat suorat tuet toimialoittain neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa euroa
Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Palvelualoista eniten tukea sai matkailu- ja ravitsemusala, joka sai tukea 206 miljoonaa euroa. Tästä 43 miljoonaa euroa oli matkailualan ja 163 miljoonaa euroa ravitsemusalan tukia. Samalla matkailu- ja ravitsemusalan tuet kasvoivat eniten edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2019 suoraa tukea maksettiin vain 13 miljoonaa euroa. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä informaatio ja viestintä saavat seuraavaksi eniten tukia. Muillakin aloilla tukien määrä on lisääntynyt selvästi: kuljetus ja varastointi -toimialan tuet yli kymmenkertaistuivat sekä hallinto ja tukipalvelutoiminnan tuet kasvoivat yli seitsenkertaiseksi. Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät saivat 21 miljoonaa euroa suoraa tukea.

Kuvio 5. Maksettujen suorien tukien jakautuminen palvelualoilla vuonna 2020, miljoonaa euroa

Kuvio 5. Maksettujen suorien tukien jakautuminen palvelualoilla vuonna 2020, miljoonaa euroa

Vuonna 2019 tukien maksatus vaihteli toimialoittain vuosineljännesten aikana, mutta tukisummien muutokset olivat maltillisia vuoden 2020 muutokseen verrattuna. Palvelualojen tukimäärä oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä noin kymmenen kertaa suurempi vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yleisesti jokaisella toimialalla tuen määrä kasvoi huomattavan suureksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen tuen määrä on tasaisesti laskenut, ollen viimeisellä neljänneksellä kuitenkin selvästi tavanomaista tasoa korkeammalla.

Kuvio 6. Maksetut tuet toimialoittain ja neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa euroa

Kuvio 6. Maksetut tuet toimialoittain ja neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa euroa

2.2 Lainat ja takaukset toimialoittain

Lainojen määrä on vähentynyt toimialoittain ja takausten määrä on kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Palvelualoilla lainojen määrä laski kuusi prosenttia 127 miljoonaan euroon. Teollisuudessa 27 prosentin laskun myötä lainojen suuruus oli yhteensä 83 miljoonaa euroa. Lainoista vain noin kahdeksan prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Yrityksille myönnettävien takausten määrä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta metsäteollisuutta. Teollisuuden takaukset kasvoivat 73 prosenttia 538 miljoonaan euroon, kaupan alan 167 prosenttia 288 miljoonaan ja palvelualojen takaukset kasvoivat 149 prosenttia 508 miljoonaan euroon. Takauksista alle puolet myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Suhteessa vähiten takauksia myönnettiin metsäteollisuudelle ja rakentamiseen, joiden tuista neljännes myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Palvelualojen 54 prosentin osuus oli suurin kaikista toimialoista.

Kuvio 7. Yrityksille myönnetyt takaukset toimialan mukaan vuonna 2020, miljoonaa euroa

Kuvio 7. Yrityksille myönnetyt takaukset toimialan mukaan vuonna 2020, miljoonaa euroa
Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

2.3 Yritystukien suuruus yritystä kohden

Yritystä kohden maksettujen suorien tukien suuruus on kasvanut jokaisella toimialalla lukuun ottamatta metsäteollisuutta. Metalliteollisuus sai eniten tukia (78 400 euroa) yritystä kohden ja metsäteollisuus sai lähes yhtä paljon. Muut teollisuuden alat saivat keskimäärin 51 500 euroa. Suhteessa eniten tuen suuruus yritystä kohden on kasvanut rakentamisessa, jossa tuensaaja sai keskimäärin 25 700 euroa verrattuna edellisen vuoden 10 700 euroon. Palvelualojen tuet kasvoivat 29 000 euroon ja kaupan alan 28 200 euroon.

Lainaa maksettiin yritystä kohden 252 800 euroa ja takauksia myönnettiin 202 500 euroa. Metsäteollisuuden lainan suuruus oli keskimäärin 848 400 euroa ja alkutuotannon 803 900 euroa. Muiden kuin teollisuuden alojen keskimääräinen laina oli 221 800 euroa. Takausta myönnettiin yritystä kohden eniten metalliteollisuudelle, 733 300 euroa. Metsäteollisuuden takaukset laskivat 392 800 euroon. Muutoin muutokset edelliseen vuoteen olivat pieniä ja muiden kuin teollisuuden takaukset olivat keskimäärin 156 300 euroa.

Suorien yritystukien keskiarvo oli 30 000 euroa ja mediaani 9 600 euroa. Vastaavat luvut suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen tukien kohdalla ovat hyvin samankaltaiset: keskiarvo oli 28 300 euroa ja mediaani 10 000 euroa. Keskiarvon ja mediaanin välinen ero johtuu siitä, että useimmat yritykset saavat tukea parikymmentä tuhatta euroa tai vähemmän, mutta jotkin yritykset saavat tukea miljoonia euroja, mikä nostaa keskiarvoa.

3. Myönnetyt suorat tuet

Myönnettyjen yritystukien maksatus voi tapahtua usean vuoden aikana tai tukea ei välttämättä makseta kokonaisuudessaan. Näistä syistä myönnettyjen tukien määrä eroaa maksettujen tukien määrästä. Maksettujen tukien määrä seuraa yleensä noin vuoden viiveellä myönnettyjen tukien määrää ja vuosina 2016-2019 tukia on myönnetty 14-24 prosenttia enemmän kuin niitä on maksettu. Vuonna 2020 tukia myönnettiin 588 miljoonaa enemmän kuin niitä maksettiin.

Kuvio 8. Myönnetyt ja maksetut suorat tuet vuosina 2015-2020, miljoonaa euroa

Kuvio 8. Myönnetyt ja maksetut suorat tuet vuosina 2015-2020, miljoonaa euroa

Vuonna 2020 yritystukien maksatus kasvoi voimakkaasti ja tuet suuntautuivat tukiohjelmasta riippuen hyvin erilaisille yrityksille. Erityisesti alle 50 henkilöä työllistävät yritykset saivat tukea vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, kun loppupuoliskolla painopiste siirtyi enemmän suuryrityksiin. Toimialoista erityisesti palvelualojen, kaupan alan ja rakentamisen tuet kasvoivat voimakkaasti.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2020, Tuet keskittyvät pienille palvelualojen yrityksille . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2020/yrtt_2020_2021-04-28_kat_001_fi.html