Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Lähes kaikkien kokoluokkien ja toimialojen saamat tuet vähenivät vuonna 2013

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan

Edellisvuosien tapaan tukea vastaanottaneiden yritysten osuus oli suurin suuten yritysten joukossa (Taulukko 1). Kaikista suureksi luokitelluista yrityksistä yritystukea sai 69,7 prosenttia, osuuden hieman laskiessa edellisvuodesta. Yhteensä 409 suuryritystä sai jotain yritystukimuotoa, tukea saaneiden suurten yritysten määrän vähentyessä 42 yrityksellä vuodesta 2012. Tukimuodoista eniten suuret yritykset vastaanottivat suoraa yritystukea, tukimäärän kuitenkin laskiessa 9,7 prosenttia edellisvuodesta. Toisin kuin tukea saaneiden suurten yritysten kohdalla, tukea saaneiden mikroyritysten, pienten yritysten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista kokoluokkansa yrityksistä kasvoi vuoden takaiseen osuuteen verrattuna.

Tukea saaneista yrityksistä pienet ja keskisuuret yritykset myös kasvattivat liikevaihtoaan maltillisesti. Tukea vastaanottaneiden yrityksen henkilöstön määrä kasvoi pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi myös mikroyrityksissä. Tukea saaneiden suurten yritysten osalta taas sekä liikevaihto että henkilöstön määrä laskivat selvästi vuotta aiemmasta.

Taulukko 1. Yritysten liikevaihto, henkilöstö ja tukea saaneet yritykset vuonna 2013

Yrityksen suuruusluokka
1)
Yrityksiä % kaikista yrityksistä Tukea saaneita yrityksiä, % 2) Liikevaihto, % 3) Liikevaihto, % 4) Henkilöstö, % 5) Henkilöstö, % 6)
Mikroyritys 316 652 89,4 7,5 17,9 0,9 20,6 1,8
Pieni yritys 34 545 9,7 27,3 20,9 5,4 28,7 8,7
Keskisuuri yritys 2 574 0,7 47,9 19,7 8,2 16,9 8,1
Suuri yritys 587 0,2 69,7 41,5 34,7 33,7 26,0
Yrityksiä yhteensä v. 2013 354 358 100,0   100,0   100,0  
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä
2) Tukea saaneiden yritysten osuus kokoluokan yrityksistä
3) Yritysten liikevaihdon osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta
4) Tukea saaneiden yritysten liikevaihto, osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta
5) Yritysten henkilöstön osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä
6) Tukea saaneiden yritysten henkilöstö, osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä


Vuonna 2013 yritystukea sai yhteensä 34 955 yritystä, joista suureksi luokiteltuja oli 1,2 prosenttia ja keskisuureksi 3,5 prosenttia. Suurin osa tukea saaneista yrityksistä oli pieniä ja mikroluokan yrityksiä, joista pienten yritysten osuus oli 27 prosenttia ja mikroyritysten 68,3 prosenttia eli 23 879 yritystä. Mikroyritykset kasvattivat osuuttaan tukisummasta kaikkien muiden kokoluokkien osuuksien vastaavasti taas laskiessa. Tukea saaneiden mikroyritysten lukumäärä kasvoi kokoluokista eniten, 21,1 prosenttia, suurten yritysten lukumäärän laskiessa 9,3 prosenttia.

Tukea saaneiden yritysten kokoluokan mukaan tarkasteltuna eniten suoraa yritystukea maksettiin mikro- ja pienyrityksille (Taulukko 2). Suurin muutos tapahtui mikroyrityksille maksetussa tukimäärässä, joka kasvoi 10,9 prosenttia edellisvuodesta. Myös keskisuurten yritysten saama suora tuki lisääntyi 3,4 prosentilla vuoden takaisesta. Pienten ja varsinkin suurten yritysten osalta tuen määrä taas supistui.

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2011–2013, miljoonaa euroa

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan 2011–2013, miljoonaa euroa

Lainojen ja takausten kokonaismäärien vuosittainen vaihtelu on yleensä huomattavasti suorien tukien vaihtelua suurempaa. Vuonna 2013 suurten yritysten saamat lainat kasvoivatkin 45 prosenttia ja takaukset jopa 81 prosenttia edellisvuodesta. Muiden kokoluokkien osalta sekä lainojen että takausten määrät laskivat vuodesta 2012. Vähäisintä lasku oli pienten yritysten kohdalla, joiden lainamäärä supistui 9 prosenttia ja takausten määrä 3 prosenttia. Pienet yritykset saivatkin eniten lainaa ja takauksia vuonna 2013, lainaa noin 147 miljoonaa ja takauksia noin 253 miljoonaa euroa. Suuria yrityksiä lukuunottamatta kaikkien kokoluokkien kohdalla sekä lainan että takausten määrä oli vuonna 2013 alemmalla tasolla kun edellisinä vuosina.

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2011–2013, miljoonaa euroa

Kuvio 2. Maksetut lainat yritysten suuruusluokan mukaan 2011–2013, miljoonaa euroa

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2011–2013, miljoonaa euroa

Kuvio 3. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2011–2013, miljoonaa euroa

Taulukko 2. Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokan mukaan 2008–2013, tuhatta euroa

Vuosi Yrityksen suuruusluokka 1) Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä
2013 Yrityksiä 23 879 9 433 1 234 409 34 955
Maksetut suorat tuet 193 859 174 623 67 947 86 681 523 112
Maksetut lainat 139 013 147 133 54 822 14 566 355 534
Myönnetyt takaukset 123 259 252 999 122 984 27 907 527 150
2012 Yrityksiä 19 719 8 338 1 196 451 29 704
Maksetut suorat tuet 174 780 185 104 65 716 96 004 521 604
Maksetut lainat 153 994 161 868 95 312 10 031 421 205
Myönnetyt takaukset 136 459 260 029 178 763 15 428 590 678
2011 Yrityksiä 24 305 9 148 1 198 457 35 108
Maksetut suorat tuet 186 812 179 377 58 843 75 566 500 598
Maksetut lainat 201 818 164 875 73 361 16 880 456 934
Myönnetyt takaukset 159 818 316 335 132 562 50 987 659 702
2010 Yrityksiä 24 340 8 251 1 009 415 34 015
Maksetut suorat tuet 180 506 155 766 55 783 76 069 46 8124
Maksetut lainat 186 652 183 109 79 195 23 265 472 222
Myönnetyt takaukset 160 608 252 986 91 018 59 853 564 465
2009 Yrityksiä 24 140 8 012 1 018 423 33 593
Maksetut suorat tuet 166 900 157 009 58 484 87 497 469 890
Maksetut lainat 219 500 302 511 123 244 32 969 678 224
Myönnetyt takaukset 138 351 318 398 158 586 65 748 681 083
2008 Yrityksiä 23 512 7 937 1 087 450 32 986
Maksetut suorat tuet 124 188 118 102 46 553 90 554 379 398
Maksetut lainat 238 129 202 498 115 159 1 601 557 387
Myönnetyt takaukset 215 573 296 047 116 043 27 651 655 314
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöä
Keskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä

2. Tuet yritysten toimialan mukaan

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yritystukea myönnettiin palvelualoille ja teollisuuden toimialoille (erityisesti metalliteollisuuteen), molempien toimialojen tukisummien supistuessa edellisvuoteen nähden. Tukien määrä väheni lähes kaikilla aloilla, eniten etenkin rakentamisen toimialalla (-22,3 prosenttia). Tukea kuitenkin jaettiin entistä suuremmalle joukolle yrityksiä, alkutuotannon, kaupan ja palvelualojen tukea saaneiden yritysten lukumäärän kasvaessa suhteellisesti eniten. Lukumäärällisesti eniten tukea saaneita yrityksiä oli palvelualoilla (33 prosenttia yrityksistä, 11 560 yritystä), tukea vastaanottaneiden yritysten määrän kasvaessa 8,4 prosenttia eli 892 yritystä edellisvuodesta. Kaupan alalla tukea saaneiden yritysten määrä taas kasvoi 8,7 prosenttia eli 425 yritystä vuodesta 2012. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä vähentyi ainoastaan metsäteollisuudessa kahdella yrityksellä, kaikkien muiden toimialojen kohdalla yritysmäärä lisääntyi. (Liitetaulukko 1).

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan 1) vuonna 2013

Kuvio 4. Jakauma tukea saaneista yrityksistä yritysten toimialan mukaan 1) vuonna 2013
1) Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Eniten suoraa yritystukea myönnettiin myös teollisuuteen ja palveluihin, palvelualoille myönnetyn suoran tuen määrän pysyessä suurin piirtein ennallaan, teollisuuden taas laskiessa toimialoista eniten (-7,8 prosenttia). Teollisuuden aloista merkittävin suoran tuen lasku tapahtui metsäteollisuudessa (-20,2 prosenttia), tuen määrän supistuessa vajaalla kuudella miljoonalla eurolla. Eniten teollisuuden aloista suoraa tukea sai metalliteollisuus, noin 100 miljoonaa euroa, jonka määrä pieneni reilulla kymmenellä miljoonalla eurolla vuodesta 2012.

Kuvio 5. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 1) 20011–2013, miljoonaa euroa

Kuvio 5. Maksetut suorat tuet yritysten toimialan mukaan 1) 20011–2013, miljoonaa euroa
1) Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Suurin osa myönnetyistä lainoista ja takauksista myönnettiin edellisvuosien tapaan teollisuuteen (metalliteollisuus) ja palvelualoille. Teollisuuden alojen saamat lainat kuitenkin vähenivät rajusti edellisvuosista, palvelualojen saamien lainojen supistuessa vain maltillisesti. Kaiken kaikkiaan lainojen määrä väheni lähes kaikilla toimialoilla, kaikkein eniten kuitenkin rakentamisessa (-35,5 prosenttia). Myös takausten määrä väheni eniten rakentamisen toimialla (-27,3 prosenttia) sekä palvelualoilla (-22,7 prosenttia).

Kuvio 6. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 1) 2011–2013, miljoonaa euroa

Kuvio 6. Maksetut lainat yritysten toimialan mukaan 1) 2011–2013, miljoonaa euroa
1) Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

Kuvio 7. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 1) 2011–2013, miljoonaa euroa

Kuvio 7. Myönnetyt takaukset yritysten toimialan mukaan 1) 2011–2013, miljoonaa euroa
1) Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous. Palvelut (TOL 2008, 49–82, 90–96).

3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennykset

Vuosien 2013−2014 osalta on otettu käyttöön tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskeva verotuksen lisävähennys. Lisävähennyksen on tarkoitus toimia vaihtoehtona suorille yritystuille. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna hanketta kohden on 400 000 euroa ja minimi 15 000 euroa. Vähennystä ei myönnetä muun muassa siinä tapauksessa jos samaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen saadaan jo muuta julkista tukea.

Vuonna 2013 verovähennystä myönnettiin 65,1 miljoonaa euroa yhteensä 600 yritykselle. Suuruusluokista eniten vähennystä saivat pienet yritykset, noin 22 miljoonaa euroa, joita oli myös kokoluokista lukumäärällisesti eniten (Taulukko 3). Toimialoittain tarkasteltuna taas selvästi eniten lisävähennystä saivat palvelualojen yritykset, yhteensä 30,6 miljoonaa euroa (Taulukko 4). Myös yritysten lukumäärän mukaan palvelualoilla oli eniten verovähennystä saaneita yrityksiä.

Taulukko 3. Yrityksille myönnetyt T&K-toiminnan verovähennykset suuruusluokittain vuonna 2013, tuhatta euroa

Suuruusluokka Tukea saaneiden yritysten lukumäärä Myönnetty verovähennys
Mikroyritykset 72 2 043
Pienet yritykset 275 21 940
Keskisuuret yritykset 160 20 342
Suuret yritykset 93 20 784
Yhteensä 600 65 109

Taulukko 4. Yrityksille myönnetyt T&K-toiminnan verovähennykset toimialoittain (TOL2008) vuonna 2013, tuhatta euroa

Toimiala Tukea saaneiden yritysten lukumäärä Myönnetty verovähennys
Koko teollisuus, siitä 207 28 032
–Metsäteollisuus 6 1 217
–Metalliteollisuus 133 18 156
–Muu teollisuus 68 8 659
Rakentaminen 15 687
Kauppa 42 4 204
Palvelualat 1) 306 30 566
Muut toimialat 2) 30 1 619
Yhteensä 600 65 109
1) Sisältää toimialat (TOL 2008, 49–82, 90–96)
2) Muut toimialat (TOL 2008, 01–03, 05–09, 35–39, 84–88, 97–99)

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246 , tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 08.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2013, Lähes kaikkien kokoluokkien ja toimialojen saamat tuet vähenivät vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2013/yrtt_2013_2015-01-08_kat_001_fi.html