Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Tuottavuuden kehittyminen valtionhallinnossa

Tilastokeskuksen Valtion tuottavuustilaston tietojen mukaan valtionhallinnon virastojen ja laitosten tuotosmäärä on kasvanut vuosina 2000–2008 paria heikompaa vuotta lukuun ottamatta. Vuosina 2006– 2008 tuotosmäärä laski hieman verrattuna edellisten vuosien kehitykseen (lauseen loppu poistettu) .

Valtion virastojen ja laitosten tuotoksen, työpanoksen ja kokonaispanoksen muutokset 2000–2008, % edellisvuodesta

Valtion virastojen ja laitosten tuotoksen, työpanoksen ja kokonaispanoksen muutokset 2000–2008, % edellisvuodesta

Kokonaispanos vaihtelee vuosittain tuotosta ja työpanosta voimakkaammin. Vuosittaisista muutoksista ei voida päätellä trendin muutoksia, sillä valtionhallinnon hankintaprosessien valmistelu, organisaatiomuutokset ja kehittämishankkeet kuormittavat sen vuoden panoskäyttöä, jolle kulut kirjanpidossa kohdistuvat, vaikka aikaansaadut muutokset tuotoksessa tai tuottavuudessa voivat näkyä vasta tulevina vuosina.

Vuoden 2008 kokonaispanoksen lasku oli toiseksi nopeinta koko 2000-luvulla. Vuosina 2005–2008 kokonaispanos laski keskimäärin 0,1 prosenttia vuodessa, kun keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 0,9 prosenttia vuosina 2000–2004.

Ero kokonaispanoksen ja työpanoksen kasvussa aiheutuu muiden tuotannontekijöiden kuin työpanoksen käytön vaihtelusta. Valtionhallinnon palvelutuotantoprosessit käyttävät tasaisesti työpanosta, mutta vaihtelevasti muita panoksia. Työpanoksen arvo valtionhallinnossa on hieman vajaa puolet käytettyjen panosten kokonaisarvosta.

Työn tuottavuus on parantunut 2000-luvun alun jälkeen. Vuosina 2000, 2002 ja 2004 työn tuottavuus aleni hieman, minkä takia vuosien 2000–2004 keskimääräinen työn tuottavuus laski 0,2 prosenttia vuodessa. Vuosina 2005–2008 työn tuottavuus puolestaan nousi keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa.

Hallinnonaloittainen työn tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehitys 2008, % edellisvuodesta

Hallinnonaloittainen työn tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehitys 2008, % edellisvuodesta

Tuottavuuskehitys poikkesi voimakkaasti erikseen tarkasteltujen hallinnonalojen välillä vuonna 2008. Lähes kaikkien hallinnonalojen työn tuottavuus parani. Eniten työn tuottavuus nousi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Myös kokonaistuottavuus nousi eniten liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Eniten kokonaistuottavuus laski puolustusministeriön hallinnonalalla.

Työpanos laski kaikilla hallinnonaloilla. Työpanoksen määrän väheneminen selittää suuren osan työn tuottavuuden paranemisesta. Vastaavasti kokonaistuottavuuden muutos selittyy pääosin kokonaispanoksen käytön muutoksella. (Lause poistettu.)

Tuotoksen, työpanoksen ja kokonaispanoksen kehitys 2008, % edellisvuodesta

Tuotoksen, työpanoksen ja kokonaispanoksen kehitys 2008, % edellisvuodesta

Koska valtion yksiköiden kokonaispanoksessa on mukana myös valtion budjetin ulkopuolisista rahoituslähteistä saatavaa rahoitusta, panoskäytön muutokset poikkeavat hieman budjettimenojen muutoksista. Esimerkiksi rahoituksen siirtyessä budjetin ulkopuolelle budjettimenot voivat pienentyä, vaikka yksiköiden panoskäyttö pysyisikin ennallaan tai kasvaisi.

Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että osa laatumuutoksista saattaa jäädä huomioimatta tuotosmittauksessa, sillä suoritteiden luokittelu ei täydellisesti erottele erilaatuisia tuotteita ja palveluita omiksi seurattaviksi kohteikseen.


Lähde: Valtion tuottavuustilasto 2008. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3317, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 08.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0423. 2008, Tuottavuuden kehittyminen valtionhallinnossa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vatt/2008/vatt_2008_2009-06-08_kat_001_fi.html