Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa. Sen tuottaa ja rahoittaa Tilastokeskus. Tilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (716/2007) ja sitä tarkentaviin säädöksiin. Eurostat on julkaissut tilaston laatimista koskevan suosituksen (Foreign Affiliates Statistics (FATS) Recommendations Manual, 2012 ).

Yhtiö tilastoidaan ulkomaiseksi, mikäli siinä perimmäistä määräysvaltaa käyttävä taho sijaitsee Suomen ulkopuolella. Tämä taho on useimmiten yritys, jonka omistusosuus yhtiöstä on yli 50 prosenttia. Tilaston yhtenä luokittelevana muuttujana on määräysvaltatahon sijaintimaa. Lisäksi yhtiöt luokitellaan niiden toimialan mukaan. Tarkempia tietoja tilaston käsitteistä ja luokituksista löytyy tilaston verkkosivulta, kohdista käsitteet ja määritelmät , sekä luokitukset .

Tilaston tiedot kuvaavat yritystoiminnan kansainvälistymistä, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille investoijille.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukko muodostetaan poimimalla ulkomaisten tytäryhtiöiden tiedot Tilastokeskuksen yritystilastojärjestelmästä. Näin muodostuu aineisto, jonka rivien lukumäärä on yhtä suuri kuin tilastossa tilastovuodelle esitetty yhtiöiden lukumäärä. Yhtiökohtaisen rivin sarakkeet koostuvat niin sanotun oikeudellisen yksikön tiedoista, jotka ovat peräisin hallinnollisista aineistoista (mm. verottajalta saadut tiedot), Tilastokeskuksen suoraan yrityksiltä keräämistä aineistoista, sekä erilaisten estimointimenetelmien avulla tuotetuista tiedoista. Oikeudellinen yksikkö on hallinnon tarpeisiin luotu käsite, eikä useinkaan vastaa arkikielen tai taloustieteen yrityskäsitettä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Yrityskäsitteen operationalisointi helpommin mitattaviksi oikeudellisiksi yksiköiksi vaikuttaa tilastotietojen tarkkuuteen. On esimerkiksi tavallista, että yritys yhtiöittää toimintojaan, jolloin yksi yritys voi koostua useasta oikeudellisesta yksiköstä, jolloin yhtiöiden lukumäärä -tieto ei anna oikeaa kuvaa yritysten todellisesta lukumäärästä. Tietoja ei myöskään kerätä kaikilta yrityksiltä, jolloin osa henkilöstö- ja liikevaihtotiedoista estimoidaan tilastollisen mallin avulla. Yhteen tiedonkeruuseen perustuvan otantatutkimuksen tuloksiin aiheuttama epävarmuus voidaan arvioida helposti. Tämä tilasto puolestaan perustuu useista lähteistä peräisin oleviin aineistoihin ja niitä täydentäviin estimointeihin, mikä tekee epävarmuuksien laskemisesta vaikeata.

Tietojen tarkkuuteen vaikuttaa myös Tilastokeskuksen yritystilastojärjestelmän uudistus ja siihen liittyvä tilastointiperusteiden muutos (ks. vertailukelpoisuus-kohta alla). Tietojen oikeellisuuteen vaikuttaa lisäksi tuotantoprosessin uudistamisen aikataulu, jonka seurauksena pienempien yhtiöiden tietoja ei voitu tarkistaa yhtä kattavasti kuin aiemmin.

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa tilaston tietoja koskien vuotta 2018 ja sitä aikaisempia vuosia ei tästä syystä voi täysin verrata saman tilaston tuoreimpiin julkistuksiin. Tilaston tiedot julkistetaan yritysyksikköön perustuen entisen oikeudellisen yksikön (y-tunnus) sijaan. Nämä tiedot ovat saatavilla ensimmäisen kerran tilastovuonna 2018.

Yritysyksiköllä on tarkoitus kuvata taloudellisia kokonaisuuksia hallinnollisten rakenteiden sijaan. Konsernin oikeudellisista yksiköistä (y-tunnus) voidaan muodostaa yksi tai useampia yritysyksiköitä. Konserneihin kuulumattomilla yrityksillä yritysyksikkö vastaa aina oikeudellista yksikköä. Yritysyksikkö vastaa pienintä oikeudellisten yksiköiden ryhmää, joka muodostaa päätöksenteossaan itsenäisen tuotantoyksikön. Yritysyksikön sisäisiä liiketoimia on eliminoitu, joten toimialoittaiset tiedot poikkeavat oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuvista tiedoista.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Ajankohta ilmenee julkistamiskalenterista . Määräysvaltaan perustuva rajaus tehdään tarkastellen vuoden aikana pisimpään vallinnutta tilannetta. Ominaisuustiedot puolestaan kuvaavat yhtiöiden tilikausien mukaisesti vuoden mittaista ajanjaksoa. Tiedot liitetään siihen kalenterivuoteen, jonka aikana tilikausi päättyy. Julkaistavat tiedot ovat lopullisia, eikä ennakkotietoja julkaista. Julkaiseminen tapahtuu noin 12 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston omilla internet-sivuilla julkaistaan sekä maittaisia että toimialoittaisia tietoja. Alueita koskevia tietoja ei julkaista maanosaa ja maata tarkemmalla tasolla. Tilaston aineistosta tehdään maksullisia erityisselvityksiä asiakkaiden pyynnöstä. Tiedot toimitetaan myös Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorioon . Laboratorion sähköpostiosoite on tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi. Lisäksi tilastotaulukoita toimitetaan sekä Eurostatille että OECD:lle.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Vuodesta 2013-2017 tilasto perustui oikeudellisiin yksiköihin. Vuodesta 2018 eteenpäin ei täysin voi verrata aikaisempiin vuosiin, kun tilastoyksikkö on yritysyksikkö. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys on sama kuin oikeudellinen yksikkö, jos oikeudellinen yksikkö ei ole osa konsernia. Muussa tapauksessa yritys on konserni tai sen osa.Liitetaulukko 1.

Yrityksen määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY) 696/93.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilaston on käsitteiltään, määritelmiltään ja luokituksiltaan täysin yhtenevä muiden yritystilastojärjestelmästä tehtyjen tilastojen kanssa, tilastovuodesta 2018 alkaen.


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2020, Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2020/ulkoy_2020_2021-12-16_laa_001_fi.html