Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Tilaston vaihtuva teema: Maatilayritysten velat kasvussa - uhkaako ylivelkaantuminen?

Viime aikoina julkisuuteen tulleet tiedot muutaman maatilan ajautumisesta velkakriisiin laittavat pohtimaan onko kysymys laajemmastakin ongelmasta. Tilastoaineiston pohjalta on mahdollista yrittää selvittää asiaa. Maatilayrityksen ajautuminen konkurssiin on edelleen harvinaista, mutta eriasteisia velkajärjestelyjä varmasti toteutetaan hiljaisuudessa yhä useammalla tilalla. Maatilan ajautuminen velkojien syliin on monen tekijän summa: isännän tai emännän sairaus, avioero tai muu onnettomuus lienevät yleisiä, mutta vaikeasti ennustettavia syitä. Katovuodet, tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen muutokset romuttavat myös helposti investointilaskelmissa arvioidun maksuvalmiuden. Investointilaskelmissa täytyisi huomioida satovaihteluiden ja tuotantopanosten hintojen heilahteluista aiheutuva riski, jonka puitteissa tilan velkojen takaisinmaksukyvyn tulisi säilyä vaikka riski realisoituisi. Täytyy myös muistaa, että velan suuruus ei yksin kaada tilan taloutta, vaan se, että tulojen ja menojen erotuksesta ei jää varaa lyhentää velkaa, tai maksaa velasta aiheutuvia korkomenoja. Erotuksesta pitäisi tietysti jäädä myös viljelijälle palkkaa. Toki velan suuruus kaventaa viljeliän mahdollisuuksia: miljoonan euron navettainvestointi ei juuri anna vaihtoehtoja. Pienemmillä veloilla sen sijaan viljelijä voi yrittää luopua kannattamattomasta tuotannosta ja siirtyä muille aloille. Tässä luvussa rajoitutaankin tarkastelemaan vain suurimmat velat omaavien maatilayritysten kehitystä, vaikka pienemmilläkin veloilla voi saada yrityksen talouden sekaisin. Täytyy myös muistaa, että tarkastelun ulkopuolelle jäävät kaikki muut, paitsi luonnollisten henkilöiden, verotusyhtymien ja kuolinpesien omistamat yritykset. Maatilan yhtiöittämisen yhtenä syynä onkin pidetty suuren velkapääoman tuoman riskin jakamista, joten on oletettavaa, että yhtiömuotoisilla maatilayrityksillä on jopa suuremmat velat kuin nyt tarkastelun kohteena olevilla maatilayrityksillä.

Maatilayrittäjien velkojen määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2007 noin 39000 eurosta 47000 euroon maatilayritystä kohti. Samalla ajanjaksolla verotuksessa laskettu varallisuus kasvoi maatilayritystä kohti lähes 12000 euroa ja tulot liki 10000 euroa, joten ’keskimäärin’ tilanne on hallinnassa. Velkaantumisen riski piilee kuitenkin siinä, että velat kasautuvat tyypillisesti vain harvoille yrityksille. Ilmiö näyttää vain vahvistuneen viimeisten neljän vuoden aikana. Kun vielä vuonna 2004 lähes velattomia maatilayrityksiä oli noin 45 prosenttia, niin vuonna 2007 velattomia oli lähes puolet yrityksistä. Toisaalta eniten velkaantuneen osan velkamäärä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2004 vuoteen 2007. Esimerkiksi eniten velkaantuneen prosentin velkaraja on kasvanut neljässä vuodessa reilut 150000 euroa ollen vuonna 2007 yli 500000 euroa. Tämän velkarajan siis ylittää noin 640 maatilayritystä. Vuodesta 2004 vuoteen 2007 maatilayritysten määrä aleni yli 4000 yrityksellä, joten osa 'velkakäyrän' jyrkkenemisestä johtuu siitä, että pääosa lopettaneista tiloista oli velattomia. Ao. taulukossa maatilayritykset on järjestetty niiden velkaisuuden perusteella suuruusjärjestykseen, jonka jälkeen on tarkasteltu aineistoa muutaman desiilipisteen avulla. Esimerkiksi 'des90' tarkoittaa pistettä jossa maatilayrityksistä 10 prosenttia ylittää kyseisen arvon ja 90 prosenttia puolestaan alittaa sen.

Maatilayritysten velkojen jakauma, desiilitarkastelu

  Maatilayritysten velkojen jakauma, desiilitarkastelu
Vuosi des10 des45 des50 des75 des90 des95 des99
2004 0 1 890 5 650 44 170 112 210 178 180 372 490
2005 0 1 260 5 100 46 200 120 880 193 690 419 390
2006 0 10 3 470 45 450 127 660 206 630 467 690
2007 0 0 2 590 45 670 133 820 220 130 526 590

Alla olevassa taulukossa on esitetty velkaantuneiman yhden prosentin osalta keskeiset tunnusluvut tuotantosuunnittain. Taulukon tarkastelussa mukana olleiden maatilayritysetn määrä siis putosi 46:lla jakson aikana. Yritysten velkamäärä kasvoi keskimäärin 562000 eurosta 828000 euroon. Tuotantosuunnalla ei näytä olevan sanottavaa merkitystä keskimääräiseen velan määrään. Investointien koko näyttää vain kasvaneen näillä yrityksillä. Kun vuonna 2004 tuotantorakennuksiin oli investoitu keskimäärin 50000 euroa, niin vastaavasti vuonna 2007 määrä oli jo 138000 euroa. Tässä joukossa keskimääräinen velkojen määrä on suurempi kuin varallisuus. Korkomenot ovat vuonna 2007 kohonneet ensimmäistä kertaa suuremmiksi kuin maatalouden tulos keskimäärin.

Keskeiset tunnusluvut velkaisimmalla prosentilla maatilayrityksiä tuotantosuunnittain

  Vuosi Tuotantosuunta
  Yhteensä 1.Lypsykarjatalous 2.Liha- ym naudat 3.Sikatalous 4.Siipikarjatalous 6.Viljanviljely 7.Muu kasvituotanto
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 688 247 66 171 53 93 54
2005 668 262 66 164 51 73 45
2006 660 303 66 146 44 49 45
2007 642 328 66 117 38 51 35
03 Maataloustuotteiden myyntitulo euroa/yritys 2004 214 040 169 075 179 250 284 370 416 498 125 264 205 594
2005 219 172 169 413 171 005 312 232 382 125 140 664 214 012
2006 226 217 178 579 165 802 349 095 381 038 131 297 217 605
2007 255 845 198 299 190 728 406 726 551 777 145 823 291 774
13 Tulot yhteensä euroa/yritys 2004 330 251 267 215 372 121 408 340 524 623 231 327 315 521
2005 338 197 274 728 358 577 435 799 483 234 253 471 335 986
2006 361 176 306 217 367 820 477 724 493 644 262 974 358 652
2007 391 287 315 702 384 398 547 782 724 402 284 446 439 858
20 Menot yhteensä euroa/yritys 2004 283 288 224 720 320 677 353 552 448 942 199 761 274 172
2005 292 241 234 959 308 553 381 639 416 035 219 256 283 466
2006 308 953 258 330 315 468 412 618 418 113 230 782 306 311
2007 334 790 262 511 327 907 471 867 647 067 252 380 376 224
21 Voitto euroa/yritys 2004 46 964 42 495 51 444 54 788 75 681 31 567 41 349
2005 45 956 39 770 50 025 54 159 67 199 34 215 52 520
2006 52 223 47 887 52 352 65 106 75 531 32 192 52 341
2007 56 497 53 191 56 491 75 915 77 335 32 065 63 634
23 Korot euroa/yritys 2004 17 135 15 374 21 250 17 144 20 352 16 953 17 901
2005 18 116 15 939 23 380 18 588 18 543 18 792 20 342
2006 21 953 19 702 28 727 23 028 21 500 22 778 23 986
2007 28 693 26 476 30 138 33 194 27 645 26 753 38 002
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 29 934 26 036 31 981 38 124 56 171 15 027 24 109
2005 27 065 22 139 25 028 35 496 48 480 16 031 31 881
2006 29 295 26 431 23 137 41 521 54 065 9 866 27 702
2007 27 033 25 304 25 852 41 718 51 129 7 154 25 122
31.2 Koneet. + Hankinta- ja perusparannusmenot euroa/yritys 2004 72 125 83 365 85 784 59 689 52 898 66 741 75 881
2005 74 226 83 995 70 733 69 058 68 540 64 274 71 191
2006 76 013 82 446 89 079 69 027 71 742 65 929 55 881
2007 97 676 106 310 92 165 79 207 112 298 93 903 88 882
33.2 Tuotantorak. + Hankinta- ja perusparannusmenot euroa/yritys 2004 50 713 74 034 32 496 52 503 40 351 19 253 25 661
2005 67 849 102 313 56 930 53 151 40 294 22 914 31 319
2006 91 133 135 756 77 100 61 261 56 051 17 563 22 230
2007 138 229 170 601 214 932 70 870 61 844 42 330 137 434
42 Maatalouden varat euroa/yritys 2004 443 458 527 908 372 918 444 956 483 980 314 119 322 563
2005 508 457 607 038 412 269 500 631 483 043 368 619 380 189
2006 580 343 647 302 477 395 589 693 578 043 379 834 486 091
2007 706 961 758 131 615 298 751 261 693 398 454 300 670 567
43 Maatalouden velat euroa/yritys 2004 561 611 549 554 609 159 578 270 560 699 526 454 567 046
2005 633 125 630 685 672 117 640 380 597 457 604 393 660 182
2006 708 446 702 603 739 949 717 550 659 845 672 196 778 603
2007 827 721 829 866 849 858 816 854 743 444 829 954 919 612
44 Viljelty pelto ha/yritys 2004 104,55 89,63 136,08 97,14 73,19 145,40 123,77
2005 107,64 98,06 133,73 98,73 73,79 150,99 136,42
2006 112,26 100,15 143,31 103,87 84,48 171,17 150,98
2007 117,55 100,96 156,63 115,50 102,45 182,38 144,22

Poikkileikkaustarkastelu perusteella on vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, miten yritykset yleisesti selviävät suurista veloista. Yleensä varsinkin rakennusinvestoinnin toteutusvuodesta menee muutama vuosi ennen kuin tuotanto vakiintuu ja nähdään miten yritys todellisuudessa selviää. Tätä seikkaa pyrittiin tutkimaan ns. paneelitarkastelun avulla. Paneeliin valittiin sellaiset maatilayritykset, joilla oli vuonna 2004 velkaa yli 200000 euroa ja velkojen määrä ylitti tulojen kokonaismäärän. Tämän jälkeen ko. yritysten tuloksia seurattiin jakson loppuun saakka. Paneeliin valikoitui aluksi 2277 ehdot täyttävää yritystä. Tästä joukosta valittiin kaksi alaryhmää:
a) sellaiset yritykset, joiden velkojen määrä vuodesta 2004 vuoteen 2007 joko aleni vähintään 20 prosenttia (741 yritystä), tai
b) kasvoi vähintään 20 prosenttia (524 yritystä).
Kyseisten yritysten tulokset on esitetty päätuotantosuunnittain sekä tilastotiedotteen taulukossa että alla olevassa taulukossa. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät tilaston tietokantataulukoista, joiden ostiskko alkaa sanalla 'Teema'.

Sekä velkaa lyhentäneiden että velkaa kasvattaneiden yritysten velat olivat vuonna 2004 keskimäärin hieman yli 340000 euroa yritystä kohti. Vuonna 2007 velkojansa kasvattaneiden ryhmässä velat olivat keskimäärin 574000 euroa, kun taas velkoja lyhentäneiden ryhmässä velat alenivat yli puolella neljässä vuodessa, 168000 euroon. Velkakehityksen eriytymisen syy lienee investointien ajoituksessa, ts. velkoja vähentäneiden ryhmässä investointiohjelma on saatu päätökseen, mutta toisessa ryhmässä investointitahti on jatkunut kiivaana koko jakson: velkaa kasvattaneiden yritysten kone- ja rakennusinvestoinnit olivet esimerkiksi vuonna 2007 noin 100000 euroa suuremmat kuin velkaa lyhentäneiden. Yritysten voitto ennen korkojen vähennystä oli molemmissa ryhmissä likipitäen sama sekä jakson alku- että päätösvuotena, mutta velkaisempien yritysten ryhmässä kohonneet korkomenot söivät maatalouden voitosta liki puolet vuonna 2007, joten tulos jäi jakson lopussa velkaisilla yrityksillä huomattavasti alhaisemmaksi kuin velkoja lyhentäneillä.

Teema: Velkapaneeli, maatilayrityskohtaiset (MVL) tiedot tuotantosuunnittain 2004–2007

  Vuosi Tuotantosuunta ja velkojen muutos vv 2004 — 2007
  Yhteensä 1.Lypsykarjatalous 3.Sikatalous 6.Viljanviljely
Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 %
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 741 524 262 240 114 84 172 71
2005 737 524 259 238 114 81 174 76
2006 735 523 249 233 114 81 177 76
2007 741 524 238 230 109 81 191 77
03 Maataloustuotteiden myyntitulo euroa/yritys 2004 104 575 116 773 113 192 123 704 147 271 145 052 58 449 61 983
2005 110 773 130 372 115 081 130 109 177 379 184 042 56 903 73 733
2006 116 149 145 764 128 947 147 522 178 930 203 801 54 919 78 184
2007 122 782 173 063 145 476 170 963 183 998 246 167 64 600 94 679
13 Tulot yhteensä euroa/yritys 2004 181 279 201 490 183 473 200 782 225 031 229 990 129 178 144 549
2005 191 544 222 245 189 144 215 594 261 195 277 447 129 921 157 774
2006 202 636 251 855 220 888 254 514 259 077 301 329 127 907 167 341
2007 206 250 281 192 230 716 275 332 264 147 348 785 136 865 189 500
14 Palkkamenot euroa/yritys 2004 6 402 8 337 5 314 6 893 4 927 9 646 5 606 5 942
2005 6 534 9 489 5 769 7 840 5 307 9 589 4 970 7 387
2006 6 590 10 924 5 307 8 637 5 194 12 290 4 548 9 892
2007 6 363 12 126 5 627 10 434 5 388 14 199 4 307 9 495
20 Menot yhteensä euroa/yritys 2004 146 822 167 018 144 093 162 826 187 330 197 245 102 280 119 383
2005 153 904 184 692 148 559 175 643 214 621 233 117 101 005 130 754
2006 157 442 206 852 162 826 203 140 210 026 252 539 98 562 140 643
2007 156 895 231 347 168 695 220 154 211 784 294 746 99 934 152 986
21 Voitto euroa/yritys 2004 34 457 34 472 39 381 37 955 37 701 32 744 26 897 25 166
2005 37 640 37 552 40 586 39 951 46 575 44 330 28 916 27 020
2006 45 194 45 004 58 062 51 374 49 050 48 790 29 345 26 698
2007 49 354 49 845 62 021 55 179 52 363 54 038 36 931 36 514
23 Korot euroa/yritys 2004 10 453 11 625 10 054 11 085 10 935 11 719 9 569 12 029
2005 9 931 13 985 9 824 13 476 10 482 14 098 9 250 13 320
2006 9 359 17 169 8 811 16 786 11 257 18 036 8 314 16 006
2007 9 310 23 918 8 817 22 911 10 831 26 291 8 532 21 767
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 24 299 22 984 29 221 26 545 26 610 21 880 17 880 13 524
2005 27 730 23 024 30 391 25 592 36 425 30 118 20 076 13 740
2006 35 690 27 036 48 434 32 921 37 434 30 364 21 364 11 325
2007 39 864 25 399 52 661 31 096 40 798 26 943 28 539 15 914
31.2 Koneet. + Hankinta- ja perusparannusmenot euroa/yritys 2004 41 357 51 643 48 994 54 717 27 259 36 460 38 552 53 535
2005 31 977 57 599 34 130 61 026 32 511 53 895 28 069 60 981
2006 30 356 56 290 35 928 56 602 29 639 53 147 26 694 62 620
2007 28 858 73 196 33 899 75 353 21 017 66 043 26 697 70 258
33.2 Tuotantorak. + Hankinta- ja perusparannusmenot euroa/yritys 2004 21 322 25 902 31 399 29 375 24 155 31 541 10 887 7 914
2005 7 866 31 812 9 499 38 648 7 734 52 533 5 256 11 567
2006 6 096 34 719 9 611 35 789 5 508 50 561 3 057 10 635
2007 5 822 50 510 4 999 53 699 5 986 31 279 4 211 17 498
42 Maatalouden varat euroa/yritys 2004 251 630 272 739 309 872 317 936 262 079 273 671 183 422 185 114
2005 250 349 320 123 307 056 379 371 269 002 335 307 182 813 212 107
2006 237 940 357 696 294 539 413 603 269 372 389 960 166 682 227 794
2007 229 758 421 754 297 869 486 234 271 143 456 041 157 406 260 967
43 Maatalouden velat euroa/yritys 2004 341 252 344 254 327 336 336 123 382 150 370 077 317 836 316 092
2005 273 545 418 860 273 820 415 944 318 242 472 736 253 876 386 211
2006 236 735 470 982 241 725 467 012 271 717 552 346 207 493 419 215
2007 167 748 574 356 171 354 576 951 197 254 630 266 152 249 496 245
44 Viljelty pelto ha/yritys 2004 80,17 85,30 68,03 74,14 69,02 80,60 104,74 122,85
2005 82,88 91,68 71,80 81,39 72,16 85,94 106,42 123,44
2006 84,88 97,19 74,18 87,21 74,95 89,54 105,21 129,84
2007 85,30 103,12 75,71 93,14 76,07 94,29 101,82 136,70

Uhkaako siis ylivelkaantuminen? Vuonna 2004 paneeliin valitusta joukosta huomattava osa, 741 yritystä, on pystynyt lyhentämään velkoja nopealla aikataululla. Näissä yrityksissä palkaksi ja omien pääomien koroksi jäävä maatalouden tulos on kasvanut jakson aikana yli 60 prosenttia, joten tässä mielessä investoinnit ovat onnistuneet. Tämän aineiston perusteella ei tosin voida sanoa onko investointi parantanut yrityksen kannattavuutta, koska esimerkiksi tuloksen aikaansaamiseksi tarvittavan työpanoksen määrästä ei ole tietoa. Velkaa kasvattaneilla yrityksillä suuri vieraan pääoman osuus kasvattaa riskiä. Pienetkin hinnanmuutokset voivat olla kohtalokkaita velkaiselle yritykselle.

Samalle yritysjoukolle tehtiin myös henkilöveroaineistoon pohjautuva tarkastelu. Tällöin mukaan voitiin ottaa myös vuodet 2000–2003. Henkilöveroaineistossa on mukana vain luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, joten tilalukumäärä on hieman alhaisempi kuin edellä olevassa taulukossa. Velkoja lyhentäneiden yrittäjien maatalouden tulojen osuus valtionveronalaisista tuloista on pysynyt noin 50 prosentin vaiheilla koko kahdeksan vuoden jakson, kun velkoja kasvattaneella ryhmällä maatalouden tulojen osuus näyttää pienentyneen 58 prosentista 48 prosenttiin. Kotieläinvaltaisissa tuotantosuunnissa maatalouden tulo-osuus perheen tuloista on huomattavasti suurempi myös velkapaneeliin kuuluvissa yrityksissä.

Teema: Velkapaneeli, henkilöverotuksen tiedot tuotantosuunnittain 2000–2007

  Vuosi Tuotantosuunta ja velkojen muutos vv 2004–2007
  yhteensä 1.Lypsykarjatalous 3.Sikatalous 6.Viljanviljely
Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 %
Maatilayritysten lkm 2000 690 493 272 239 110 80 147 65
2001 692 502 267 247 107 82 161 66
2002 690 506 264 246 107 81 159 66
2003 687 510 254 240 107 82 159 67
2004 687 514 243 236 104 84 165 67
2005 664 518 229 235 102 81 164 74
2006 647 518 212 230 101 81 162 75
2007 641 519 194 227 96 81 175 76
01 Valtionveronalaiset tulot eur./puolisot yht. 2000 44 915 38 154 34 998 32 778 47 400 46 777 54 714 40 212
2001 45 967 40 689 36 036 35 343 48 435 46 243 52 625 40 581
2002 44 573 40 737 34 788 34 972 45 580 45 843 53 197 40 179
2003 46 441 47 982 40 460 40 450 46 131 43 827 55 399 66 020
2004 51 151 46 390 43 018 42 170 44 501 44 088 67 161 53 392
2005 53 989 44 869 45 127 40 620 51 467 50 290 68 305 50 100
2006 64 458 54 170 63 563 49 234 57 996 51 896 70 800 68 296
2007 77 811 59 384 76 853 52 240 66 357 52 234 82 310 87 196
Maatalouden ansio- ja pääomatulo eur./puolisot yht. 2000 22 873 21 977 22 411 21 978 29 320 28 753 17 897 16 514
2001 23 537 23 239 23 233 22 808 31 974 32 246 16 945 14 637
2002 21 359 22 077 22 047 21 766 29 415 29 881 15 568 12 987
2003 24 222 25 539 26 983 26 845 27 796 26 464 18 048 20 259
2004 25 419 24 573 28 852 27 459 27 497 22 765 20 056 17 263
2005 26 925 25 177 30 293 26 422 33 447 30 470 21 232 18 745
2006 34 742 29 174 46 945 33 853 35 154 30 469 23 731 17 651
2007 38 930 28 531 51 931 32 645 39 902 30 256 28 942 21 113
Maatalouden ansio- ja pääomatulon osuus valtionveronalaisista tuloista % puolisot yht. 2000 51 58 64 67 62 61 33 41
2001 51 57 64 65 66 70 32 36
2002 48 54 63 62 65 65 29 32
2003 52 53 67 66 60 60 33 31
2004 50 53 67 65 62 52 30 32
2005 50 56 67 65 65 61 31 37
2006 54 54 74 69 61 59 34 26
2007 50 48 68 62 60 58 35 24
09.1 Maatilatalouden velat eur./puolisot yht. 2000 179 480 191 416 167 021 185 233 202 335 202 609 160 853 203 275
2001 208 334 213 262 204 107 203 323 232 062 218 500 188 124 226 378
2002 204 651 212 665 196 568 206 543 232 849 210 923 186 997 226 711
2003 283 752 300 112 268 328 293 324 339 520 323 727 257 445 293 144
2004 344 668 356 509 326 194 351 006 393 436 378 854 326 879 331 270
2005 304 808 434 928 305 553 434 406 350 951 483 879 278 359 403 594
2006 261 486 473 783 270 163 470 374 305 212 552 346 220 452 421 124
2007 194 930 573 108 213 259 575 119 227 448 623 620 167 862 495 802

Tilapaneeli

Perheviljelmien taloudellisen kehityksen seuraamista varten tilastoaineistosta muodostettiin em. velkapaneelin lisäksi toinenkin paneeli, johon otettiin mukaan kaikki ne luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset jotka olivat mukana aineistossa yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 vuoteen 2008. Tästä paneelista käytetään nimitystä 'tilapaneeli' . Tilapaneeliin tuli mukaan kaikkiaan 51681 maatilayritystä. Tilapaneelin tulokset on esitetty kahdessa tilaston liitteenä olevassa tietokantataulussa: ensimmäinen taulu kuvaa henkilöveroaineiston pohjalta laskettuja tietoja ja toinen maatilayritysverotuksen perusteella laskettuja tietoja. Molemmat taulut on saatavilla tuotantosuunnan ja EU-tukialueen mukaan luokiteltuna. Yrityskohtaiset tiedot on saatavilla vain vuodesta 2004 eteenpäin, mutta niissäkin valintakriteeri perustuu yrityksen yhtäjaksoiseen tuotantoon vuosina 2000–2007.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 28.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2007, 5. Tilaston vaihtuva teema: Maatilayritysten velat kasvussa - uhkaako ylivelkaantuminen? . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2007/mmtal_2007_2009-04-28_kat_005_fi.html