Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Tässä luvussa esitetyt tiedot perustuvat pääasiassa maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettujen verovelvollisten 2-verolomakkeilla annettuihin tietoihin, jotka on yhdistetty maaseutuelinkeinorekisterin tilakohtaisiin tietoihin. Tietoja on täydennetty suoralla, noin 9000 maatilayritykselle suunnatulla tilastokyselyllä. Tilaston liitteenä olevat yrityskohtaiset tietokantataulut on nimetty siten, että taulukon otsikko alkaa sanailla 'Maatilayritys:' Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja.

2.1. Maatalouden verovelvollisten tulot, menot, varat ja velat yhteensä

Maatalouden verolainsäädännön perusteella verotettavien verovelvollisten määrä oli vuonna 2006 noin 141000. Näistä kaikkiaan 64163 verovelvollisen tiedot pystyttiin yhdistämään Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Maatilarekisteriin kuului vuonna 2007 kaikkiaan 66938 aktiivitilaa. Näin ollen lähes 3000 aktiivitilan tuloja ei joko verotettu maatalouden verolain mukaan, tai tilalta tuloja saavan yrittäjän tietoja ei onnistuttu yhdistämään tilan tietoihin. Valtaosa näistä 3000 tilasta lienee ns. harrastetiloja, joilta mahdollisesti saatavia tuloja ei veroteta maatalouden verolain mukaan. Myös elinkeinoverolain perusteella verotetut maatilayritykset jäävät tämän tilaston ulkopuolelle.

Maatalouden myyntitulot kohosivat vuodesta 2006 vuoteen 2007 noin 240 miljoonalla eurolla. Tästä kasvinviljelytuotteiden myyntitulojen osuus oli noin 140 miljoonaa ja kotieläintuotteiden noin 78 miljoonaa euroa. Maataloustukien määrä puolestaan supistui edellisvuodesta noin 80 miljoonaa euroa. Kun kaikki muutkin tulot huomioidaan, niin maatalouden verovelvollisten kokonaistulot olivat vuonna 2007 yhteensä 4705 miljoonaa euroa. Kokonaistulot kohosivat edellisvuodesta noin 170 miljoonaa euroa .

Tuotantopanosten hankintamenot kasvoivat edellisvuodesta noin 140 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaisiin eriin. Palkkamenot, poistot ja tasausvaraus on kuitenkin eritelty omiksi erikseen. Tilastolomakkeella verolomakkeella kysytyt menoerät on ryhmitelty pienempiin osiin. Menoista lähes puolet muodostuu 22 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (mm. maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, sekä vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korkomenot, niin saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalousyrittäjien yhteinen maatalouden tulos kasvoi edellisvuodesta vain 6 miljoonaa euroa. Aktiivitilojen yhteinen tulos oli täsmälleen sama kuin edellisvuonna. Maatalousverotuksessa laskettu verotusarvo oli tilastovuonna 4913 miljoonaa euroa ja velat olivat 3108 miljoonaa euroa. Maatalouskone- ja kalusto-omaisuus osuus varoista oli 1742 miljoonaa euroa. Maatalouden varallisuuden verotusarvo kasvoi edellisvuodesta 288 miljoonaa euroa, kun samaan aikaan maatalouden velkamäärä lisääntyi 106 miljoonaa euroa.

Maatalouden veronalaiset tulot, menot, varat ja velat yhteensä miljoonaa euroa vuosina 2004, 2006 ja 2007. Tiedot erikseen aktiiviyrityksiltä ja passiiviyksiköiltä

  Vuosi Maatalouden verolain mukaan verovelvolliset
  Yhteensä Passiiviyksiköt Aktiiviyksiköt
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 145 051 76 166 68 885
2006 143 270 77 214 66 056
2007 141 468 77 305 64 163
03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa 2004 2 323 91 2 231
2006 2 353 98 2 255
2007 2 592 110 2 482
10 Tuet milj. euroa 2004 1 745 35 1 709
2006 1 921 39 1 882
2007 1 838 39 1 799
20 Menot yhteensä milj. euroa 2004 3 068 129 2 939
2006 3 208 137 3 071
2007 3 345 149 3 197
24 Tulos maataloudesta milj. euroa 2004 1 144 120 1 024
2006 1 207 136 1 072
2007 1 213 140 1 072
42 Maatalouden varat milj. euroa 2004 4 355 465 3 890
2006 4 625 495 4 131
2007 4 913 527 4 385
43 Maatalouden velat Milj. € 2004 2 796 125 2 671
2006 3 002 118 2 884
2007 3 108 119 2 989

Seuraavassa taulukossa maakunnat ja kunnat on asetettu alueelle kertyneen maatalouden kokonaistulon mukaiseen suuruusjärjestykseen. Taulukossa on mukana vain aktiivimaatilayritykset. Varsinais-Suomen maakunnassa kokonaistulo oli korkein, 570 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulojen perusteella Somero, Kiuruvesi ja Ilmajoki olivat Suomen kolme maatalousvaltaisinta kuntaa.

Maakunnat ja kunnat maatalouden tulojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä vuonna 2007

  01 Maatilayritysten lukumäärä Tulot yht. milj euroa Tulos yht. milj. euroa 13 Tulot euroa/yritys 24 Tulos euroa/yritys
Koko maa - Hela landet 64 224 4 415 1 072 68 750 16 696
Manner-Suomi - Fasta Finland 63 651 4 376 1 062 68 751 16 684
Varsinais-Suomen maakunta - Egentliga Finlands landskap 6 829 570 124 83 518 18 118
Etelä-Pohjanmaan maakunta - Södra Österbottens landskap 7 377 498 122 67 499 16 485
Pohjois-Pohjanmaan maakunta - Norra Österbottens landskap 5 356 423 114 79 031 21 366
Pohjois-Savon maakunta - Norra Savolax landskap 4 585 346 85 75 473 18 574
Satakunnnan maakunta - Satakunta landskap 4 191 294 62 70 090 14 862
Pirkanmaan maakunta - Birkalands landskap 4 722 280 63 59 337 13 275
Pohjanmaan maakunta - Österbottens landskap 4 443 272 70 61 220 15 697
Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap 2 534 186 42 73 440 16 637
Pohjois-Karjalan maakunta - Norra Karelens landskap 2 667 184 48 69 010 18 071
Keski-Suomen maakunta - Mellersta Finlands landskap 3 443 179 42 51 995 12 083
Etelä-Savon maakunta - Södra Savolax landskap 3 079 172 37 56 005 11 954
Uudenmaan maakunta - Nylands landskap 2 583 170 39 65 696 15 032
Keski-Pohjanmaan maakunta - Mellersta Österbottens landskap 1 597 151 47 94 662 29 592
Päijät-Hämeen maakunta - Päijänne-Tavastlands landskap 1 999 142 33 70 849 16 749
Kymenlaakson maakunta - Kymmenedalens landskap 2 265 129 37 56 900 16 330
Lapin maakunta - Lapplands landskap 1 720 109 27 63 168 15 863
Itä-Uudenmaan maakunta - Östra Nylands landskap 1 443 101 24 70 028 16 558
Etelä-Karjalan maakunta - Södra Karelens landskap 1 771 98 26 55 143 14 732
Kainuun maakunta - Kajanalands landskap 1 047 72 20 68 928 18 826
Somero 552 51 11 93 157 19 855
Kiuruvesi 488 50 10 103 056 20 658
Ilmajoki 495 49 11 98 021 21 874
Jalasjärvi 504 42 10 83 954 19 895
Nivala 416 42 12 101 351 28 812
Kauhajoki 605 40 9 66 154 15 219
Ahvenanmaa - Åland 573 39 10 68 665 18 088
Loimaa 509 37 11 73 595 20 892

2.2. Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Yksityiskohtaiset alueittaiset tiedot löytyvät tilaston tietokantatalukoista. Tilaston tarkimpana alueyksikkönä käytetään kuntajakoa. Muina alueluokkina käytetään sekä maakuntaa että EU-tukialuetta. Kuntatason tietoja ei ole julkaistu ryhmiteltynä muihin alaryhmiin, kuten esimerkiksi tuotantosuuntiin. Sitävastoin maakunta- ja EU-tukialueen mukaan luokitellut tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen pohjautuvia tietoja (merkitty * merkilla tietokantatauluissa) ei myöskään julkaista kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei ole saatavissa kunnittain. Otantavirhe kasvaa sitä suuremmaksi mitä pienemmästä luokasta on kysymys.

Keski-Pohjanmaa erottuu maatalouden yrityskohtaisen tuloksen perusteella selkeästi muista maakunnista. Kun Keski-Pohjanmaan maatiloilla tulos oli vuonna 2007 lähes 30000 euroa , niin vastaavasti alhaisimmaksi tulos jäi Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, noin 12000 euron tasolle. Koko maassa maatalouden tulos oli keskimäärin 16 711 euroa maatilayritystä kohti: tulos kasvoi edellisvuodesta noin 500 euroa. Kunnittain tarkasteltuna luonnollisesti Keski-Pohjanmaalla sijaitsevat kunnat saavuttivat korkeimmat tulokset maataloudesta.

EU-tukialueittain tarkasteltuna vuonna 2007 tulos oli korkein C2 alueella, reilut 19000 euroa yritystä kohti. Maatalouden tulos on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2007 suhteellisesti eniten A tukialueella, noin 21 prosenttia yritystä kohti. Seuraavana tulee B tukialue, jolla tulos kasvoi reilut 17 prosenttia.

Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2006 ja 2007

  Vuosi Koko maa A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue C2P-tukialue C3-tukialue C4-tukialue
01 Maatilayritysten lukumäärä 2004 68 860 8 680 20 344 16 327 18 201 1 971 2 753 584
2006 66 056 8 241 19 488 15 619 17 548 1 894 2 692 574
2007 64 163 7 968 19 059 15 056 17 025 1 844 2 646 565
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 834 12 907 13 734 17 710 15 763 17 597 10 559
2006 16 221 15 638 13 893 14 803 19 734 18 213 19 757 11 673
2007 16 711 18 000 15 152 15 223 19 158 16 900 17 994 10 422
Tuloksen muutos % vv 2004–2007 2007 12,4 21,3 17,4 10,8 8,2 7,2 2,3 -1,3

Omistusmuodon mukaan

Tilaston 64163 maatilayrityksestä luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 57737 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4194 yritystä ja kuolinpesien omistuksessa 2232 yritystä. Tilaston perusjoukkoon tuli mukaan alunperin noin 50 muita kuin em. juridisia omistusmuotoja edustavia maatilayrityksiä, mutta vähäisen lukumäärän takia ne jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Verotusyhtymien omistamien maatilayritysten lukumäärä näyttää lisääntyvän noin 100 yrityksen vuosivauhtia, kun taas kuolinpesänä toimivien yksiköiden määrä on alentunut noin 200 yksikön vuosivauhtia vuodesta 2004 vuoteen 2007. Maatalouden tulos kohosi vuodesta 2004 vuoteen 2007 suhteellisesti eniten verotusyhtymillä, noin 16 prosenttia, kun luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien omistamissa maatilayrityksissä tulos kohosi vajaat 11 prosenttia.

Maatilayritysten lukumäärä, maatalouden tulos ja tuloksen suhteellinen muutos vuosina 2004, 2006 ja 2007 juridisen muodon mukaan ryhmiteltynä

  Kaikki juridiset muodot yht Luonnollinen henkilö Verotusyhtymä Kuolinpesä
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 61 939 3 883 3 038
2006 66 056 59 301 4 143 2 612
2007 64 163 57 737 4 194 2 232
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 14 822 21 917 6 728
2006 16 221 16 073 24 452 6 527
2007 16 711 16 441 25 361 7 443
Tuloksen muutos % vv 2004–2007   12,42 10,92 15,71 10,63

Tulokset ikäryhmittäin

Katsauksen ikäryhmittäinen tarkastelu on esitetty luvussa 3, koska ikäryhmittely on tehty vain luonnollisten henkilöiden omistamille maatilayrityksille. Henkilöveroaineiston pohjalta laadittu ikäryhmittely voidaan tehdä myös pidemmälle ajanjaksolle kuin yrityskohtaisissa tiedoissa, vuodesta 2000 vuoteen 2007. Toki yrityskohtaisissa tietokantatauluissa on esitetty tulokset myös maakunnittain ja viljelijän iän mukaan vuodesta 2004 vuoteen 2007, kuten muutkin yrityskohtaiset tulokset.

Tuotantosuunnan mukaiset tulokset

Tilaston tuotantosuuntana käytetään maatilarekisterissä tilalle määriteltyä tuotantosuuntaa. Kun kaikkien maatilayritysten lukumäärä on laskenut neljässä vuodessa seitsemän prosenttia, niin lypsykarjayritysten määrä on laskenut 21 prosenttia. Siipikarjataloudessa saavutettiin keskimäärin korkein tulos maataloudesta, 39416 euroa. Tuloksen suhteellinen kasvuprosentti vuodesta 2004 vuoteen 2007 oli korkein sika-, lammas- ja viljatiloilla. Alla olevassa taulukossa on tuloksen lisäksi esitetty lannoite ja rehukustannusten kehitys tuotantosuunnittain. Kyseiset (*) kustannuserät on laskettu otoksesta, joten niihin sisältyy otantavirhe. Vertailuvuosi 2004 on otostietojen osalta erityisen ongelmallinen, sillä verouudistuksen vuoksi kadon osuus otoksessa oli huomattavan korkea kyseisenä vuotena. Maatilayrityskohtaiset lannoitemenot kohosivat kyseisellä ajanjaksolla keskimäärin 34 prosenttia, kun puolestaan rehumenot kohosivat seitsemän prosenttia. Tuotantosuuntien väliset erot ovat huomattavia: otantavirheen vaikutus korostuu erityisesti pienemmissä tuotantosuunnissa. Keski-Pohjanmaan lypsykarjatilojen osuus on yli puolet maakunnan tiloista, joka selittänee myös Keski-Pohjanmaan korkeammat yrityskohtaiset tulokset.

Maatilayritysten lukumäärä, lannoite- ja rehumenot, sekä tulos maataloudesta tuotantosuunnittain vuodesta 2004 vuoteen 2007

  Kaikki tuotanto suunnat yht 1.Lypsy-karjatalous 2.Liha- ym naudat 3.Sikatalous 4.Siipikarjatalous 5.Lampaat, vuohet, hevoset 6.Viljan viljely 7.Muu kasvituotanto 8.Muu tuotanto
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 17 230 4 595 3 280 913 2 244 28 308 11 927 363
2006 66 056 14 986 4 182 2 842 831 2 233 27 871 12 306 805
2007 64 163 13 619 4 077 2 604 782 2 224 27 536 12 623 698
Suhteellinen muutos % 2004–2007 -7 -21 -11 -21 -14 -1 -3 6 92
15.4 * Lannoitteet ja kalkki euroa/yritys 2004 2 936 3 999 3 378 5 138 5 996 1 040 2 257 2 425 667
2006 3 730 5 604 4 608 9 875 4 723 462 2 872 2 436 227
2007 3 920 5 952 4 112 9 740 5 137 462 3 194 2 779 472
Suhteellinen muutos % 2004–2007 34 49 22 90 -14 -56 42 15 -29
16.1 * Rehut yms. euroa/yritys 2004 5 993 12 887 6 429 30 929 47 747 974 372 258 318
2006 6 184 14 618 7 376 37 740 48 135 1 070 214 234 129
2007 6 428 15 831 7 947 37 494 63 279 1 185 220 316 547
Suhteellinen muutos % 2004–2007 7 23 24 21 33 22 -41 22 72
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 29 069 16 013 27 519 33 135 1 854 7 622 9 012 3 405
2006 16 221 34 741 19 806 32 113 35 944 2 845 7 804 9 819 2 768
2007 16 711 34 826 19 207 34 295 39 416 2 356 9 424 10 493 3 330
Suhteellinen muutos % 2004–2007 12 20 20 25 19 27 24 16 -2

* Lannoite- ja rehumenot estimoitu otoksesta

Tilakoon mukaan

Maatilayritysten lukumäärä aleni vuodesta 2004 vuoteen 2007 noin seitsemällä prosentilla. Poistuma oli suhteellisesti suurinta 10–30 hehtaarin kokoluokissa. Yli 100 hehtaarin kokoluokan tilojen lukumäärä lisääntyi noin 30 prosentilla. Maatalouden tuloksella ja tilakoolla näyttää olevan hyvin suoraviivainen suhde ainakin keskiarvotasolla. Yli 100 hehtaarin maatilayrityksissä tuloksen suhteellinen kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2007 oli koko maan vastaavaa kehitystä nopeampaa.

Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain vuodesta 2004 vuoteen 2006

  Kaikki kokoluokat yht 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2007 64 163 4 339 7 895 14 402 10 836 12 998 10 696 2 997
Muutos % 2004 > 2007 -7 -6 -8 -13 -12 -9 6 30
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2007 16 711 1 661 2 236 6 098 13 335 22 072 34 432 53 348
Muutos % 2004 > 2007 12 25 7 -2 0 3 9 19

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 28.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2007, 2. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2007/mmtal_2007_2009-04-28_kat_002_fi.html