Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Luottokorttitilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Luottokorttitilasto kuvaa suomalaisilla ja ulkomaisilla luotto- ja maksuaikakorteilla tehtyjä maksutapahtumia Suomessa ja suomalaisilla korteilla tehtyjä maksuja ulkomailla korttityypeittäin vuoden aikana. Tilasto perustuu suomalaisille luottokorttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn. Tilasto on kokonaistutkimus eli se sisältää tiedot kaikista Suomessa myönnetyistä luotto- ja maksuaikakorteista.

Tietoa kysytään muun muassa seuraavista aiheista:

  • Asiakkaiden korttitilien lukumäärä vuoden lopussa

  • Aktiivisten korttitilien määrä (vähintään yksi tilitapahtuma vuoden aikana)

  • Korttitilien kautta hoidetun myynnin määrä

  • Korteilla tehtyjen käteisnostojen ja tilisiirtojen määrät

  • Myynti suomalaisille korteille ulkomailla

  • Myynti ulkomaisille korteille Suomessa

  • Asiakkailta perityt korot ja muut maksut

  • Myyjiltä perityt provisiomaksut

  • Kirjanpidolliset luottotappiot ja tietoja perinnästä

Tilastossa käytettyjen käsitteiden määritelmät löytyvät luottokorttitilaston verkkosivuilta osoitteesta http://tilastokeskus.fi/til/lkor/kas.html.

Tilaston laatiminen ei perustu mihinkään asetukseen. Tilastokeskus tuottaa luottokorttitilastoa, koska sen tiedoilla on havaittu olevan kansallista ja kansainvälistä kysyntää.

2. Tilaston menetelmäkuvaus

Luottokorttiselvitys on kokonaistutkimus, jonka perusjoukkona ovat kaikki Suomessa käytössä olevat luottokortit. Lista luottokorteista saadaan vuosittain Finanssialan Keskusliitolta. Excel-muotoinen luottokorttikysely lähetetään luottokorttia hoitavalle rahoitusyhtiölle tai luottokortin liikkeeseen laskeneelle yritykselle, ja saaduista vastauksista laaditaan tilasto.

Arvioitaessa luottokorttimyynnin osuutta kaupan toimialan kokonaismyynnistä on lähteenä käytetty vähittäiskaupan myyntitilastoa, josta saadaan myös polttoaineiden myynti. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan kokonaismyynti on saatu Hotelli- ja ravintolaliiton laskelmasta, joka osittain perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Matkailun liikevaihto saadaan matkatoimistojen liiton laskelmasta ja autonvuokrauksen liikevaihto yritysrekisteristä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedonantajien tietojen oikeellisuutta arvioidaan vertaamalla lukuja edellisenä vuonna ilmoitettuihin lukuihin. Tilastoon on myös otettu joitakin arvioita luottokorttimyynnin osuudesta koko toimialan myynnistä. Nämä arviot ovat vain suuntaa antavia ja varsinkin eri vuosien osuusluvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään johtuen perustilastojen muutoksista ja tarkentumisesta.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus

Luottokorttitilasto laaditaan kerran vuodessa toukokuussa edellisen vuoden luottokorttitiedoista. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan etukäteen Tilastokeskuksen luottokorttitilaston verkkosivuilla kohdassa “Tulevat julkistukset”.

5. Tietojen saatavuus

Tilasto julkaistaan nykyään ainoastaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla, joilla se on saatavana myös pdf-muodossa.

Luottokorttitilastoa on tehty vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 1987 luvuista on tehty vain suppea tiedote. Vuosien 1988–2002 tiedot julkaistiin ”Luottokortit” -painojulkaisussa ja vuosien 2003–2005 tiedot julkaistiin hieman suppeammassa muodossa ”Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat” -painojulkaisussa. Vuoden 2004 tiedoista alkaen tietoja luottokorteista alettiin julkaista myös internetissä. Vuosien 2006 ja 2007 tiedot julkaistiin internetin lisäksi laajempina maksullisessa Excel-taulukkopaketissa.

6. Tietojen vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuoden 1987 tiedoista alkaen. Tilaston aikasarjoissa on kaksi katkoskohtaa: vuosien 1995 ja 1996 välissä sekä vuosien 2005 ja 2006 välissä. Vuosien 1987–1995 julkaisuissa luottokortit ryhmiteltiin maksuaikakortteihin, yleisluottokortteihin sekä erityisluottokortteihin. Tästä ryhmittelytavasta johtuen osa yleisluottokorteista ja erityisluottokorteista meni maksuaikakorttien ryhmään. Aikasarjat nykyisen ryhmittelytavan mukaisina vuosilta 1987-1995 on julkaistu tilastossa ”Luottokortit, Rahoitus 1997:18”. Vuoden 2006 tietoja kysyttäessä lomaketta uudistettiin tiedonantajien aloitteesta ja osa aikasarjoista katkesi uudistuksen yhteydessä.

7. Tietojen yhtenäisyys

Luottokorttiluotot ovat mukana myös Tilastokeskuksen luottokantatilastossa koko luottokantaa koskevissa tiedoissa. Luottokantatilaston käyttötarkoitusluokittelussa luottokorttiluotot sisältyvät kulutusluottojen ryhmään.

Finanssialan Keskusliitto julkaisee vuosittain tietoja pankkien maksujärjestelmistä. Maksujärjestelmätietoihin sisältyy myös tietoa luottokorteista.


Lähde: Luottokortit 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 6.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokortit [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6316. 2008, Luottokorttitilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkor/2008/lkor_2008_2009-05-06_laa_001_fi.html