Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto: laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi


Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto on Tilastokeskuksen säännöllisesti tuottama tilasto, joka kuvaa Suomessa yksityiseen ja luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kotimaan kuljetustoimintaa. Tilaston tietoja käytetään apuna liikennepoliittisissa päätöksissä sekä tutkimuksissa Suomessa ja Euroopan unionin tasolla. Tilaston keskeisimmät tulokset julkaistaan vuosittain Tieliikenteen tavarankuljetustilasto -julkaisussa.

Tilastoissa ilmoitettu tavaramäärä tarkoittaa kuorma-autoihin lastatun tavaran painoa tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona. Liikennesuorite kertoo ajetut kilometrit.

Tilastossa käytetyt tavaroihin liittyvät luokitukset on esitetty julkaisun liitteissä 4-7. Kuljetusten alueluokituksissa käytetään Tilastokeskuksen kuntapohjaista alueluokitusta tilastovuodelta.

Tilastokeskus kerää tilaston tiedot otostutkimuksilla Suomessa rekisterissä olevien kuorma-autojen haltijoilta.

Tilasto tuotetaan Euroopan unionin asetuksen (EY) 1172/98 velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki.


2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus


Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa rekisteröidyt kokonaispainoltaan yli 3,5 tonnin kuorma-autot. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät armeijan ajoneuvot ja sellaiset kuorma-autot, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tavarankuljetukseen (esim. museoautot ja erikoisajoneuvot). Ahvenanmaalle rekisteröidyt kuorma-autot eivät ole mukana tilastoinnissa. Tilastoyksikkönä on kuorma-auto.

Tilasto perustuu otostutkimukseen. Otos poimitaan Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) ajoneuvorekisteristä. Otos on jaettu kuuteen ositteeseen käyttäen hyväksi rekisteritietoja kuorma-auton käytöstä joko yksityisessä tai luvanvaraisessa liikenteessä sekä tietoa kuorma-autotyypistä.

Tilaston tiedot kerätään kuorma-autojen haltijoille postitse lähetetyillä kyselylomakkeilla. Lomakkeella kysytään tietoja kuorma-autosta sekä yksityiskohtaisia tietoja kaikista kahden tutkimuspäivän aikana ajetuista matkoista (ks. julkaisu, liite 9). Tutkimus tehdään neljännesvuosittain ja otoskoko on yhteensä 8400 kuorma-autoa vuodessa. Neljännesvuosiotos (2100) on allokoitu ositteiden kesken käyttäen Neymanin kiintiöintiä. Tiedot kerätään joka neljänneksellä varsinaisen kyselyn ja kahden uusintakyselyn avulla.

Julkaisussa otoskyselyn tulokset on korotettu tilastollisin menetelmin koskemaan koko otoskehikkoa ja ajallisesti koko neljännestä/vuotta.

Tarkempi tilaston menetelmäkuvaus löytyy julkaisun sivuilta 8 - 10.


 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus


Tilaston tiedot perustuvat otostutkimukseen vastauksina saatuihin kuorma-autojen matkatietoihin tutkimusjaksolta. Otos on painotettu ammattimaisiin varsinaisiin perävaunuyhdistelmiin, koska näiden kuorma-autojen merkitys on suurin kuljetussuoritteen estimoimisessa.

Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 66 prosenttia vuonna 2003. Tulosten estimoinnissa käytettyjen vastausten osalta vastausprosentti oli 62 prosenttia vuonna 2003.

Vastauksina saadut tiedot tarkistetaan ennen tallennusta tietokantaan. Aineistoon tehdään ennen tulosten tuottamista loogisuustarkastukset, joiden perusteella virheelliset tapaukset korjataan.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto tuotetaan neljännesvuosittain ja tulokset julkaistaan noin 7 viikkoa tutkimusjakson päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen kotisivuilla. Vuositiedoista julkaistaan lehdistötiedote sekä Tieliikenteen tavarankuljetustilasto -julkaisu viikolla 22.

Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Uusimmat neljännesvuosittaiset tiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä Tilastokeskuksen kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen Statfin-taulukkopalvelussa.

Vuositiedot julkaistaan Tieliikenteen tavarankuljetustilasto -julkaisussa toukokuun lopulla ja samaan aikaan Tilastokeskuksen kotisivuilla.

Tilastoaineistosta voidaan toimeksiannosta tehdä erillisselvityksiä.

Tilastoinnissa käytetty alueluokitus on nähtävissä Tilastokeskuksen luokituspalvelussa. Muita tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen Liikenne ja matkailu -vastuualueelta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastokeskus on tuottanut Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastoa vuodesta 1995 lähtien. Tilastot ovat kuljetussuoritetta lukuun ottamatta vertailukelpoisia vuodesta 1995 lähtien. Vuonna 2000 kuljetussuoritteen laskemisessa käytettävää keräily- ja jakelukuljetusten määritelmää muutettiin Eurostatin ohjeen mukaisesti, mikä hieman kasvatti kuljetussuoritetta aikaisempaan laskutapaan verrattuna.

Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia muiden EU-maiden vastaaviin tilastoihin.

Tilastokeskuksen tavarankuljetustilasto ei ole vertailukelpoinen Tiehallinnon vuosina 1980-1994 tuottaman tavarankuljetustilaston kanssa.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastokeskuksen kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto on ainoa säännöllisesti tehtävä selvitys kotimaan tieliikenteen tavarankuljetuksista. Tiehallinto mittaa tieverkolla raskaan liikenteen liikennesuoritetta säännöllisesti, mutta Tiehallinnon tilastoinnissa ovat mukana linja-autot, ulkomaiset kuorma-autot sekä tavarankuljetukseen soveltumattomat kuorma-autot, jotka jäävät Tilastokeskuksen käyttämän otoskehikon ulkopuolelle. Tästä syystä Tiehallinnon ilmoittama raskaan liikenteen liikennesuorite on suurempi kuin Tilastokeskuksen ilmoittama.


Päivitetty 8.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2004, Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto: laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2004/kttav_2004_2004-06-03_laa_001.html