Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 25.5.2018

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,7 procent under januari–mars 2018

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade under första kvartalet 2018 med 2,7 procent jämfört med första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna ökade med 3,0 procent. Kommunerna fick totalt 6,0 miljarder euro i skatteinkomster och 2,2 miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 4,4 procent och verksamhetsintäkterna med 3,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 70 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 1 588 3,0 3 679 3,3
Verksamhetens kostnader totalt 8 814 2,7 3 353 4,4
Årsbidrag 1 066 29,0 305 -8,0
Lånestock 15 859 1,9 3 462 10,9
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var totalt 8,8 miljarder euro under januari–mars 2018. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 2,7 procent. Kommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 1,6 miljarder euro, vilket var 3,0 procent mer än under första kvartalet året innan.

Kommunernas skatteinkomster ökade med 8,6 procent jämfört med januari–mars året innan. Statsandelarna minskade däremot med 0,7 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 6,0 miljarder euro och statsandelar till 2,2 miljarder euro. Per invånare var skattefinansieringen som utgörs av de här två posterna 1 504 euro. 1) Kommunernas sammanräknade årsbidrag var 1,1 miljarder euro. Årsbidraget ökade med 29,0 procent från året innan.

Under första kvartalet 2018 var kommunernas investeringsutgifter 0,4 miljarder euro. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 1,2 procent. Lånestocken minskade med 1,0 procent från slutet av föregående kvartal och uppgick till 15,9 miljarder euro i slutet av mars. Per invånare uppgick lånen i kommunerna i Fasta Finland till 2 892 euro. 2)

I Fasta Finland uppgick samkommunernas externa verksamhetskostnader till 3,4 miljarder euro och de externa verksamhetsintäkterna till 3,7 miljarder euro under januari–mars 2018. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Verksamhetsintäkterna ökade med 3,3 procent. Samkommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades med 8,0 procent från året innan och var 0,3 miljarder euro.

Under första kvartalet 2018 använde samkommunerna 0,2 miljarder euro för investeringar. Investeringsutgifterna visade en minskning med 4,4 procent jämfört med första kvartalet året innan. Samkommunernas lånestock ökade med 0,6 procent från slutet av föregående kvartal och uppgick till 3,5 miljarder euro i slutet av första kvartalet 2018.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/01/ktan_2018_01_2018-05-25_tie_001_sv.html