Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.11.2017

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland minskade med 2,5 procent under januari–september 2017

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 2,5 procent mindre under de tre första kvartalen år 2017 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 7,1 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 17,4 miljarder euro och statsandelar till 6,6 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,7 procent och verksamhetsintäkterna med 8,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 5 172 -7,1 10 810 8,8
Verksamhetens kostnader totalt 26 527 -2,5 10 100 8,7
Årsbidrag 3 312 15,2 658 12,5
Lånestock 15 188 2,3 3 226 6,3
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Verksamhetskostnaderna exkl. interna poster för kommunerna i Fasta Finland var totalt 26,5 miljarder euro under januari–september 2017, vilket var 2,5 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 5,2 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna minskade med 7,1 procent.

Kommunerna fick totalt 24,1 miljarder euro i skattefinansiering under de tre första kvartalen 2017. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteintäkter och statsandelar, ökade med 0,5 procent jämfört med året innan. Skattefinansieringen per invånare var 4 399 euro i Fasta Finland. 1) Kommunernas sammanräknade årsbidrag uppgick till 3,3 miljarder euro, dvs. 15,2 procent mer än året innan.

Kommunerna använde sammanlagt 2,1 miljarder euro för investeringar under januari–september 2017. Jämfört med januari–september år 2016 ökade investeringsutgifterna med 7,4 procent. Lånestocken var 15,2 miljarder euro i slutet av september. Detta var en minskning med 2,7 procent från slutet av föregående kvartal. Kommunernas lånestock per invånare uppgick till 2 774 euro. 2)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 10,1 miljarder euro under januari–september och de ökade med 8,7 procent jämfört med motsvarande period år 2016. Samkommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 10,8 miljarder euro, dvs. en ökning på 8,8 procent från året innan. Samkommunernas sammanräknade årsbidrag ökade med 12,5 procent och var 0,7 miljarder euro.

Under perioden från början av år 2017 till slutet av september uppgick samkommunernas investeringsutgifter till 0,6 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade investeringsutgifterna med 17,9 procent. Samkommunernas lånestock var 3,2 miljarder euro i slutet av september. Detta var 0,9 procent mer än i slutet av andra kvartalet 2017.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Kvartalsvisa urvalsuppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/03/ktan_2017_03_2017-11-24_tie_001_sv.html