Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Huumeisiin kuolleiden määrä väheni vuonna 2019

Kolme vuotta peräkkäin jatkunut huumausainekuolemien määrän kasvu pysähtyi vuonna 2019, jolloin huumausaineisiin kuoli Suomessa 234 henkilöä. Huumekuolemia oli 27 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta lähes 60 henkeä enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Huumausainekuolemat voidaan määritellä monella tavalla. Tilastokeskus käyttää EU:n Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen määritelmää (EMCDDA:n Selection B-luokitus). Siinä huumeiksi luokitellaan opioidit, kannabis ja sen johdokset sekä muita hallusinogeenejä ja väärinkäyttöön soveltuvia psykostimulantteja, kuten amfetamiini ja sen johdokset.

Valtaosa huumausainekuolemista oli moniainemyrkytyksiä, joissa huumeen osuus oli merkittävin. Henkilö oli käyttänyt huumeiden ohella myös esimerkiksi psyykenlääkkeitä ja/tai alkoholia. Huumausainekuolemat luokitellaan vaikuttavimmaksi arvioidun aineen mukaan. Useimmiten, 60 prosentissa kuolemista, vaikuttavimpana aineena oli jokin opioidi, yleensä synteettinen lääkeopioidi, kuten buprenorfiini.

Kymmenessä vuodessa huumekuolleisuus eli huumausaineisiin kuolleiden määrä vuodessa 100 000 asukasta kohden on kasvanut 27 prosenttia. Miesten huumekuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin naisten. Huumeisiin kuolleista kolme neljästä oli miehiä. Vuonna 2019 huumekuolleisuus oli 4,2, miehillä 6,5 ja naisilla 2 (liitetaulukko 4).

Huumeisiin kuolleista lähes 70 prosenttia menehtyi alle 40-vuotiaana. Eniten kuolemia oli 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä. Naisilla huumekuolemat painottuivat miehiä nuorempiin ikäryhmiin. Naisten huumekuolleisuus oli suurinta alle 25-vuotiailla. Huumeisiin kuolleiden keski-ikä (mediaani) oli naisilla 31 ja miehillä 33 vuotta.

Suurin osa (yli 70 %) huumausainekuolemista oli tapaturmaisia myrkytyskuolemia, joita vuonna 2019 oli 167. Määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.

Huumeiden pitkäaikaiseen käyttöön tai huumeriippuvuuteen liittyviä kuolemia oli 40 vuonna 2019, kun niitä edellisenä vuonna oli 49. Huumeista johtuviin riippuvuusoireyhtymiin kuolleiden mediaani-ikä oli hiukan korkeampi (34 vuotta) kuin tapaturmaisiin huumausainemyrkytyksiin kuolleilla (30 vuotta).

Vuonna 2019 noin joka kymmenes huumekuolema oli itsemurha. Huumeilla tehtiin 25 itsemurhaa, mikä oli kymmenen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yli puolet huumeilla tehdyistä itsemurhista oli naisten tekemiä, kun kaikista huumeisiin kuolleista naisia oli vain joka neljäs.

Kuvio 11. Huumekuolemat 2006–2019 (EMCDDA:n määritelmä)

Kuvio 11. Huumekuolemat 2006–2019 (EMCDDA:n määritelmä)

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2019, 6. Huumeisiin kuolleiden määrä väheni vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2019/ksyyt_2019_2020-12-14_kat_006_fi.html