Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kktu/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Tilasto kuvaa kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden tuotoksen ja kokonaispanoksen volyymimuutoksia sekä niistä laskettuja kokonaistuottavuuden muutoksia. Tiedot julkaistaan toimialatasolla

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden muutoksista sekä tuotoksen ja kokonaispanoksen volyymimuutoksista vuodesta 2001 lähtien. Tiedot julkaistaan toimialatasolla. Tilasto laaditaan kansantalouden tilinpidon tiedoista.

Käytetyt luokitukset

Kansantalouden tilinpidossa käytettävät luokitukset. Taustalla on sektoriluokitus ISL 2000, jonka mukaan määritellään paikallishallintosektori. Toimialat, koulutus, terveydenhuoltopalvelut ja sosiaalipalvelut, luokitellaan toimialaluokituksen TOL 2002 mukaisesti. Taloustoimet, joista tuotos ja kokonaispanos määritetään, luokitellaan taloustoimiluokituksen EKT95 mukaisesti.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Lähteenä käytetään kansantalouden tilinpidon paikallishallintosektorin toimialoittaisia käypä- ja kiinteähintaisia tuotantotilitietoja. Tuotoksena käytetään taloustoimea tuotos perushintaan. Kokonaispanos lasketaan taloustoimista välituotekäyttö ostajanhintaan, kiinteän pääoman kuluminen ja palkansaajakorvaukset. Taloustoimen muu markkinaton tuotos, joka sisältyy taloustoimeen tuotos perushintaan, volyymin laskennassa käytetään Tilastokeskuksen keräämiä kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tietoja, Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen oppilaitostilastojen koulutuksen volyymiä kuvaavia tietoja sekä Stakesin tuottamia terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden toimintaa kuvaavia tilasto- ja tutkimustietoja.

Päivitystiheys

Kaksi kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden tuotoksen ja kokonaispanoksen volyymien sekä kokonaistuottavuuden muutoksista julkistetaan vuosittain helmikuun alussa n. 13 kk tilastovuoden päättymisestä Tilastokeskuksen internetsivuilla. Ennakkotiedot tuotoksen ja kokonaispanoksen volyymien sekä kokonaistuottavuuden muutoksista julkistetaan koulutuksesta ja sosiaalipalveluista elokuun puolivälissä ja terveydenhuoltopalveluista syyskuun puolivälissä vajaat 9 kk tilastovuoden päättymisestä Tilastokeskuksen internetsivuilla.

Aikasarja

Kuntien ja kuntayhtymien tuotoksen ja kokonaispanoksen volyymimuutosten ja kokonaistuottavuuden muutosten aikasarja on vuodesta 2000 lähtien.

Asiasanat

julkinen sektori, kansantalouden tilinpito, kunnat, kuntayhtymät, tuottavuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kktu/yht.html


Päivitetty 05.05.2015