Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Hovioikeuksien ratkaisut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/hovoikr/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Hovioikeuksien tilasto kuvaa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä siviili- ja rikosasioita. Hovioikeuksien käsittelemistä asioista suurin osa on valituksia käräjäoikeuksien ratkaisuista. Asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisupäivästä lukien.

Joissakin asioissa hovioikeus toimii myös ensimmäisenä oikeusasteena. Rikosasioissa tällaisia ovat esim. maanpetos- ja valtiopetosrikokset sekä korkeita virkamiehiä koskevat asiat. Myös määrätyt siviiliasiat hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.

Hovioikeuksia on kuusi, Helsingin, Itä-Suomen, Vaasan, Turun, Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeudet

Tietosisältö

Hovioikeuksissa loppuun käsitellyt siviili- ja rikosasiat ratkaisun ja asian laadun mukaan hovioikeuspiireittäin, työtilitiedot sekä asian ratkaisuun kulunut aika. Siviiliasioissa tietoja on myös asian kokonaiskäsittelyajasta, käräjäoikeuteen saapumisesta hovioikeuden päätöspäivään, sekä rikosasioissa rikoksen tekoajasta hovioikeuden päätöspäivään, syyteharkintaan ja esitutkintaan keskimäärin kuluneesta ajasta. Rikosasioissa kokonaiskäsittelyyn, syyteharkintaan ja esitutkintaan kuluneesta ajasta tietoa ei saatu noin kolmasosassa asioista.

Käytetyt luokitukset

Siviiliasiain nimikkeistö, Rikosasiain nimikkeistö (kolminumerotaso), käräjäoikeuskoodisto, hovioikeuskoodisto.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välittämä hovioikeuksien diaari.

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Aikasarja

Aikasarja vuodesta 2002 lähtien. Vastaava tilasto hovioikeuksien käsittelemistä siviili- ja rikosasioista on myös vuodelta 1998. Siviiliasioiden osalta vastaava tilasto on Oikeustilastollisessa vuosikirjassa vuosilta 1997-2008.

Asiasanat

hovioikeudet, käräjäoikeudet, rikosasiat, siviiliprosessi, tuomioistuimet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/hovoikr/yht.html


Päivitetty 05.05.2015