Palaa luokitusten etusivulle

Ammattiluokitusten 1980 ja 1987 välinen luokitusavain

Ammattiluokitus 1980 Ammattiluokitus 1987
00 Tekniikan alaan kuuluva suunnittelu-, johto- ja tutkimustyö 00 Tekniikan alaan kuuluva työ
000 Arkkitehdit 000 Arkkitehdit, rakennusarkkitehdit
001 Rakennusinsinöörit 0011 Rakennusinsinöörit
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit 0021 Sähkövoimatekniikan insinöörit
003 Teletekniikan insinöörit 0031 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit
004 Koneinsinöörit 0041 Koneinsinöörit
005 Kemiallis-teknisen alan insinöörit 0051 Kemiallis-teknisen alan insinöörit
006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit 0061 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit
007 Muiden teknisten alojen insinöörit 0071 Muiden teknisten alojen insinöörit
008 Mittausinsinöörit 0081 Maanmittausinsinöörit
01 Tekniikan alaan kuuluva työnjohto- ja suoritustyö 00 Tekniikan alaan kuuluva työ
80 Graafinen työ
010 Rakennusteknikot 0012 Rakennusteknikot ja -työnjohtajat
0091 Piirtäjät ym.
011 Sähkövoimatekniikan teknikot 0022 Sähkövoimatekniikan teknikot ja työnjohtajat
0091 Piirtäjät ym.
012 Teletekniikan teknikot 0032 Elektroniikan ja tietotekniikan teknikot ja työnjohtajat
0091 Piirtäjät ym.
013 Koneteknikot 0042 Koneteknikot ja -työnjohtajat
0091 Piirtäjät ym.
014 Kemiallis-teknisen alan teknikot 0052 Kemiallis-teknisen alan teknikot ja työnjohtajat
0091 Piirtäjät ym.
015 Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot 0062 Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot ja työnjohtajat
0091 Piirtäjät ym.
016 Muiden teknisten alojen teknikot 0072 Muiden teknisten alojen teknikot ja työnjohtajat
8011 Faktorit
017 Mittausteknikot ja kartoittajat 0082 Maanmittausteknikot ja -työnjohtajat
0083 Kartoittajat
018 Piirustusapulaiset 0091 Piirtäjät ym.
019 Mittausapulaiset 0092 Mittausapulaiset
0099 Muut alaryhmään 009 kuuluvat
02 Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ 01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö
020 Kemistit 010 Kemistit
021 Fyysikot 011 Fyysikot
1423 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät
022 Geologit 013 Geologit ym.
0231 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät 0141 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät
0232 Sääteknikot, säähavainnontekijät 0142 Sääteknikot ja säähavainnontekijät
024 Eläinlääkärit 141 Eläinlääkärit
025 Biologit 021 Biologit
1423 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät
0261 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan tutkimus- ja suunnittelutyö 0221 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan tutkijat ja suunnittelijat
0262 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan neuvonta- ja valistustoiminta 0222 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvonta- ja valistustyö
0271 Metsätaloustutkimustyö 0231 Metsätaloustutkijat
029 Muut ryhmään 02 kuuluvat
0272 Metsätalousneuvonta- ja valvontatyö 0232 Metsätalousneuvojat ja -valvojat
028 Laborantit ja laboratorioapulaiset 012 Laborantit, laboratorioapulaiset
019 Muut ryhmään 01 kuuluvat
03 Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö 10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö
12 Hammashoitoalan työ
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
030 Lääkärit 101 Lääkärit
031 Hammaslääkärit 121 Hammaslääkärit
0321 Ylihoitajat 102 Ylihoitajat
0322 Osastonhoitajat 1031 Osastonhoitajat
0323 Laboratoriohoitajat 1041 Laboratoriohoitajat
0324 Muut sairaanhoitajat 1032 Erikoissairaanhoitajat
1033 Sairaanhoitajat
1035 Terveydenhoitajat
1042 Röntgenhoitajat
0331 Hammashoitajat 1221 Erikoishammashoitajat
1222 Hammashoitajat
0332 Vastaanottoapulaiset 1082 Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym.
034 Kätilöt 1034 Kätilöt
035 Mielisairaanhoitajat 105 Mielisairaanhoitajat
0361 Apuhoitajat 1061 Apuhoitajat, perushoitajat
1081 Sairaala-apulaiset
0362 Lääkintävahtimestarit 1062 Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat
037 Tekniset sairaanhoitoapulaiset 1083 Välinehuoltajat
1084 Tutkimusapulaiset (sairaala ym.)
038 Laitoslastenhoitajat (sairaaloissa) 107 Lastenhoitajat (sairaala)
039 Muut lääketieteellisen ja sairaanhoitotyön ammatit 1082 Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym.
7534 Laitosasentajat (ei tekstiiliteollisuuden)
04 Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö 10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ
13 Apteekkialan työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö
0401 Proviisorit ja apteekkarit 131 Apteekkarit, proviisorit
0402 Farmaseutit 132 Farmaseutit
0403 Farmanomit ja apteekissa toimivat tekniset apulaiset 133 Lääketyöntekijät (apteekissa)
041 Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit 1111 Lääkintävoimistelijat
1112 Kuntohoitajat
1121 Toimintaterapeutit
1122 Askartelunohjaajat, työnohjaajat
119 Muut ryhmään 11 kuuluvat
042 Terveystarkastajat 1421 Johtavat terveys- ja työsuojelutarkastajat
1422 Terveystarkastajat, työsuojelutarkastajat
043 Hierojat ym. 1112 Kuntohoitajat
1113 Hierojat
044 Ruokavalioasiantuntijat 114 Ravitsemusterapeutit
049 Muut terveyden- ja sairaanhoidon ammatit 1092 Kiropraktikot, naprapaatit ym.
05 Opetusalaan kuuluva työ 03 Opetusalaan kuuluva työ
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ
20 Julkisen hallinnon johtotyö
0501 Yliopistojen rehtorit ja professorit 0311 Professorit
2011 Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym. 0312 Lehtorit, yliassistentit
0313 Assistentit, tuntiopettajat ym.
051 Muiden oppilaitosten rehtorit 030 Koulujen rehtorit
052 Luokanopettajat 033 Luokanopettajat
0531 Aineenopettajat (peruskoulu ja lukio) 0321 Peruskoulun ja lukion aineenopettajat
0532 Ammatillisten aineiden opettajat sekä muut aineenopettajat (ammatilliset oppilaitokset) 0322 Ammatillisten oppilaitosten aineenopettajat
0533 Muiden oppilaitosten aineenopettajat 0323 Muiden oppilaitosten aineenopettajat
0534 Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset) 0324 Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset)
054 Erityisopettajat 0341 Erityisluokanopettajat
0342 Luokattomat erityisopettajat
055 Päiväkotien johtajat ja lastentarhanopettajat 035 Lastentarhanopettajat ym.
0561 Koulutuspäälliköt 0361 Koulutuspäälliköt
0562 Muut kouluttajat 0362 Muut kouluttajat
0591 Muut opettajat 0391 Puhetaidon opettajat
0392 Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit
113 Puheterapeutit
0592 Muut opetusalan työntekijät 0393 Muut opettajat
0399 Muut opetusalan työntekijät
06 Uskonnon alaan kuuluva työ 04 Uskonnon alaan kuuluva työ
060 Papit (ev.-lut. ja ortodoks.) 0411 Papit (ev.lut. ja ortodoksit)
061 Saarnaajat ym. 0412 Saarnaajat ym.
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät 049 Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät
07 Lainopillinen työ 05 Lainopillinen työ
20 Julkisen hallinnon johtotyö
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
070 Tuomioistuinten lakimiehet 051 Tuomioistuinlakimiehet
071 Syyttäjät ja ylemmät poliisivirkamiehet 052 Syyttäjät
2011 Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
072 Asianajajat (lainopillisen tutkinnon suorittaneet) 053 Asianajajat
073 Lainopilliset asiamiehet 054 Lainopilliset asiamiehet
079 Muut lainopillisen alan ammatit 059 Muut ryhmään 05 kuuluvat
239 Muut ryhmään 23 kuuluvat
08 Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ 06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide- ja viihdealan työ
30 Mainos- ja markkinointityö
39 Muu kaupallinen työ
080 Kuvaamataiteilijat 072 Kuvataiteilijat ym.
081 Mainospiirtäjät 3021 Mainostoimittajat ym.
3022 Mainospiirtäjät
082 Somistajat, tekstaajat 399 Muut kaupallisen alan työntekijät
083 Kirjailijat ja kriitikot 071 Kirjailijat, kriitikot
0841 Sanomalehden toimittajat ja kustannustoimittajat 0611 Lehden toimittajat ym.
0612 Kustannustoimittajat ym.
0842 Mainostoimittajat ym. 3021 Mainostoimittajat ym.
0851 Tuotesuunnittelijat ja taiteilijat ym. 0731 Tuotesuunnittelijat ja -taiteilijat
0852 Mallintekijät ym. 0732 Mallintekijät ym.
0861 Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat 0751 Näyttelijät, lausujat
0752 Tanssijat, koreografit
0753 Laulajat
0862 Muut esiintyvät taiteilijat 0751 Näyttelijät, lausujat
0752 Tanssijat, koreografit
0753 Laulajat
0754 Muut esiintyvät taiteilijat
087 Muusikot 0753 Laulajat
076 Muusikot, säveltäjät
088 Radio- ja tv-ohjelmatoimittajat ja -ohjaajat ym. 062 Ohjelmatoimittajat (radio, televisio)
0891 Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym. 0752 Tanssijat, koreografit
0771 Ohjaajat, teatterinjohtajat ym.
0791 Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät
0892 Muut taide- ja viihdealan työntekijät 0772 Muut taide- ja viihdealan työntekijät
0799 Muut alaryhmään 079 kuuluvat
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ 06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide- ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Lasten päivähoitotyö
17 Psykologinen työ
18 Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus
20 Julkisen hallinnon johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
25 Atk-alan työ
27 Matkailualan työ
0901 Tilintarkastajat ja reviisorit 2321 Tilintarkastajat, reviisorit
0902 Laskentatarkkaajat ja taloustarkkaajat 2322 Laskentatarkkaajat, taloustarkkaajat
0911 Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaalityöntekijät 151 Sosiaalialan laitosten johtajat
152 Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät
1811 Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat
0912 Sosiaalialan erityistyöntekijät 152 Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät
153 Sosiaalihoitajat ja -terapeutit
1541 Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa
179 Muut ryhmään 17 kuuluvat
0913 Muut sosiaalialan työntekijät 1541 Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa
1542 Muut sosiaalialan työntekijät
092 Lastenpäivähoitotyöntekijät (ei kodeissa) 161 Lastenhoitajat (päiväkodeissa)
1629 Muut lasten päivähoidon työntekijät
093 Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus 1811 Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat
1812 Nuoriso- ja raittiustoimenohjaajat
1822 Urheilu- ja liikuntatoimenohjaajat
1892 Loma- ja virkistystoiminnan ohjaajat
0941 Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat 0811 Kirjastonhoitajat
0812 Muut kirjastotyöntekijät
0821 Arkiston- ja museonhoitajat
083 Informaatikot
0942 Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät 0812 Muut kirjastotyöntekijät
0821 Arkiston- ja museonhoitajat
0822 Muut arkisto- ja museotyöntekijät
095 Taloudellisen, tilastollisen yms. tutkimus- ja suunnittelutyön tekijät 091 Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat
2012 Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
2022 Kunnallishallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
0961 Atk-päälliköt 2511 Atk-päälliköt
0962 Atk-suunnittelijat 2512 Atk-suunnittelijat
2514 Atk-neuvojat ja -konsultit
0963 Ohjelmoijat 2513 Ohjelmoijat
097 Psykologit 1711 Terveydenhuolto- ja kuntoutuspsykologit
1712 Työn ja ammattien psykologit
1713 Sosiaali- ja koulutoimen psykologit
0981 Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijät 095 Järjestötyöntekijät
221 Työnvälitysvirkailijat
222 Henkilöstöasioiden hoitajat
0982 Suhdetoiminnan johtohenkilöt 0941 Suhdetoiminnan johtohenkilöt
0983 Muut suhdetoimintatyön ja järjestötyön tekijät 0942 Muut suhdetoimintatyön tekijät
095 Järjestötyöntekijät
0984 Tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät 063 Tiedottajat
0791 Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät
271 Matkailuasiamiehet ja -sihteerit
0991 Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym. 0822 Muut arkisto- ja museotyöntekijät
091 Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat
092 Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat
096 Kääntäjät, tulkit
0992 Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen työn tekijät 092 Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat
093 Haastattelijat
10 Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ 14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö
15 Sosiaalialan työ
20 Julkisen hallinnon johtotyö
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
100 Julkisen hallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 2011 Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
2021 Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
101 Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 1423 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät
151 Sosiaalialan laitosten johtajat
2011 Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
2012 Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
2021 Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
2022 Kunnallishallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
209 Muut ryhmään 20 kuuluvat
291 Verovalmistelijat ja -tarkastajat
2923 Tullivirkailijat
11 Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ 21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
30 Mainos- ja markkinointityö
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
110 Liikeyritysten johtajat 2111 Toimitusjohtajat ym.
111 Tekniset johtohenkilöt 2112 Tekniset johtajat
112 Kaupalliset johtohenkilöt 3011 Mainos- ja markkinointipäälliköt
3211 Ostopäälliköt
331 Myyntityön johto
113 Hallinnollisen selvitystyön ja laskentatoimen johtohenkilöt 2113 Talous- ja hallintojohtajat
231 Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat
114 Kaupallisten, ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen johtohenkilöt 212 Järjestöjen ja liittojen johtajat
115 Henkilöstöhallinnon johtohenkilöt 2114 Henkilöstöhallinnon johtajat
119 Muut liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollisen työn ammatit 2113 Talous- ja hallintojohtajat
331 Myyntityön johto
12 Kirjanpito- ja kassanhoitotyö 23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
34 Tavaroiden myyntityö
56 Posti- ja tietoliikennetyö
92 Tarjoilutyö
1201 Kirjanpitokamreerit ym. 2331 Kirjanpitokamreerit ym.
1202 Muut kirjanpitäjät 2332 Muut kirjanpitäjät ym.
121 Pankkien, postien ja konttorien kassanhoitajat 2333 Kassanhoitajat (konttori/toimisto)
2612 Muut pankkitoimihenkilöt
562 Posti- ja teleliikenteen virkailijat
122 Myymälöiden ja ravintoloiden kassanhoitajat 3432 Myymäläkassat
9213 Tarjoilijat ja baarimestarit
129 Muut kirjanpito- ja kassanhoitotyön ammatit 2339 Muu tilinpitohenkilökunta
239 Muut ryhmään 23 kuuluvat
13 Sihteeri- ja konekirjoitustyö 24 Sihteeri- ja toimistotyö
130 Sihteerit 2411 Osasto- ja toimistosihteerit
2412 Muut sihteerit
2413 Kirjeenvaihtajat
131 Konekirjoittajat ja pikakirjoittajat 2431 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät
2432 Laskuttajat
14 Tietokoneiden käsittelytyö 25 Atk-alan työ
140 Tietokoneoperaattorit 252 Tietokoneoperaattorit
141 Atk-kirjoittajat 2531 Atk-kirjoittajat
15 Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ 06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
24 Sihteeri- ja toimistotyö
25 Atk-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
56 Posti- ja tietoliikennetyö
80 Graafinen työ
150 Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, monistajat ym. 1082 Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym.
2332 Muut kirjanpitäjät ym.
2423 Toimistoapulaiset ym.
151 Yleiskonttoristit 2422 Yleiskonttoristit ym.
2423 Toimistoapulaiset ym.
1521 Pankkien osastojenhoitajat ym. 2611 Pankkien osastonhoitajat ym.
1522 Pankkitoimihenkilöt ja kassatoimihenkilöt 2612 Muut pankkitoimihenkilöt
1531 Osastopäälliköt, vahinkotarkastajat ym. 2621 Osastopäälliköt, aluejohtajat
2622 Vahinkotarkastajat
1532 Muut vakuutusvirkailijat 2624 Muut vakuutustoimihenkilöt
154 Sairauskassa- ja sosiaalivakuutusvirkailijat 263 Sosiaalivakuutusvirkailijat
155 Matkailualan toimihenkilöt 272 Matkatoimistovirkailijat
1561 Huolintatyönjohtajat 2921 Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt
1562 Laivanselvittäjät ja rahtaajat 2922 Laivaus- ja huolinta-alan konttorihenkilöstö
2923 Tullivirkailijat
1563 Muut huolintatyöntekijät 2922 Laivaus- ja huolinta-alan konttorihenkilöstö
2923 Tullivirkailijat
157 Isännöitsijät, varastonhoitajat ym. 2931 Isännöitsijät ym.
2932 Varastonhoitajat ym.
1581 Tarjousinsinöörit ja luottopäälliköt ym. 2113 Talous- ja hallintojohtajat
231 Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat
1582 Muut tarjousten laskijat 231 Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat
8011 Faktorit
159 Muut konttorityön ammatit 069 Muut ryhmään 06 kuuluvat
233 Tilinpitohenkilökunta
242 Toimistotyöntekijät
253 Atk-kirjoittajat ym.
291 Verovalmistelijat ja -tarkastajat
292 Huolitsijat, kuljetussuunnittelijat
563 Puhelunvälityshenkilöstö
20 Tukku- ja vähittäiskauppiaat 34 Tavaroiden myyntityö
200 Tukkukauppiaat 3411 Tukkukauppiaat
201 Vähittäiskauppiaat 3412 Vähittäiskauppiaat
202 Vuokraajat 349 Muut ryhmään 34 kuuluvat
21 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti 25 Atk-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
30 Mainos- ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti ja välitys
2101 Aluejohtajat ym. 2621 Osastopäälliköt, aluejohtajat
2102 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat ym. 2623 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat
211 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvopapereiden välittäjät 299 Muut ryhmään 29 kuuluvat
311 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät
312 Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät
319 Muut ryhmään 31 kuuluvat
2121 Mainospäälliköt ym. 2514 Atk-neuvojat ja -konsultit
3011 Mainos- ja markkinointipäälliköt
3012 Mainos- ja markkinointisuunnittelijat ja -tutkijat
2122 Muut markkinoinnin edistäjät 3023 Muut mainostyöntekijät
22 Kauppaedustustyö 33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
220 Myyntimiehet, myyntiedustajat 3321 Myyntimiehet, myyntiedustajat
3323 Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät ym.
221 Kauppa-agentit 3322 Kauppa-agentit
23 Muu kaupallinen työ 23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö
39 Muu kaupallinen työ
2301 Myynti-insinöörit ja ostajat 3212 Ostajat, ostoapulaiset
322 Ostoasiamiehet
3323 Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät ym.
2302 Muut konttorimyyjät 3212 Ostajat, ostoapulaiset
322 Ostoasiamiehet
333 Konttorimyyjät
231 Myymälähenkilöstö 239 Muut ryhmään 23 kuuluvat
3431 Myyjät
3432 Myymäläkassat
232 Myymälänhoitajat ja osastonhoitajat 342 Myymälänhoitajat ja -tarkastajat
233 Kiertävät myyjät 345 Torikauppiaat, kotimyyjät ym.
234 Huoltoaseman myyjät 3441 Huoltoaseman hoitajat
3442 Huoltoaseman myyjät ja kassat
239 Muu myyntihenkilöstö 239 Muut ryhmään 23 kuuluvat
3324 Tuote-esittelijät, myyntikonsulentit
342 Myymälänhoitajat ja -tarkastajat
3439 Muut alaryhmään 343 kuuluvat
399 Muut kaupallisen alan työntekijät
30 Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johtotyö 40 Maatilatalous, eläintenhoito
41 Puutarha- ja puistotyö
44 Metsätyö
300 Maan- ja metsänviljelijät 400 Maanviljelijät, metsänviljelijät
301 Puutarhanviljelijät 410 Puutarhanviljelijät
302 Maataloustyön johto 401 Maataloustyön johto
303 Metsätaloustyön johto 441 Metsätaloustyön johto
3041 Kaupunginpuutarhurit, ylipuutarhurit ym. 411 Puutarhatyön johto
3042 Muut puutarhatyön työnjohtajat 411 Puutarhatyön johto
305 Kotieläinten kasvattajat 402 Karjatalousyrittäjät ym.
306 Turkiseläinten kasvattajat 403 Turkistarhaajat
307 Porojenkasvattajat 4041 Poronomistajat
31 Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito 40 Maatilatalous, eläintenhoito
41 Puutarha- ja puistotyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö
310 Maanviljelystyöntekijät ja kotieläintenhoitajat 405 Maataloustyöntekijät
406 Kotieläintenhoitajat
311 Puutarha- ja puistotyöntekijät 412 Puutarhatyöntekijät
499 Muut ryhmään 49 kuuluvat
312 Turkiseläinten hoitajat 407 Turkiseläintenhoitajat ym.
313 Poronhoitajat 4042 Poronhoitajat
319 Muut maatalous- ja puutarhatyön sekä eläintenhoidon ammatit 409 Muut ryhmään 40 kuuluvat
32 Riistanhoito ja metsästys 42 Riistanhoito ja metsästys
320 Riistanhoitajat ja metsästäjät 421 Riistanvalvojat, metsästäjät
33 Kalastus 43 Kalastus
330 Kalastajat 431 Kalastajat
3311 Kalastusmestarit 4321 Kalastusmestarit
3312 Muut kalanviljelystyöntekijät 4322 Kalanviljelystyöntekijät
34 Metsätyö 44 Metsätyö
340 Metsä- ja uittotyöntekijät 4421 Metsurit ym.
4422 Metsäkoneenkuljettajat
443 Uittotyöntekijät
40 Kaivos- ja louhintatyö 60 Kaivos- ja louhintatyö
400 Kaivosmiehet, panostajat ym. 601 Kaivostyöntekijät, panostajat ym.
41 Syväkairaustyö 60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeennosto
410 Iskuporaajat ja syväkairaajat 601 Kaivostyöntekijät, panostajat ym.
603 Poraajat, kairaajat (malminetsintä ym.)
611 Poraus- ja tuotantotyöntekijät
42 Rikastustyö 60 Kaivos- ja louhintatyö
420 Rikastusmiehet 602 Rikastustyöntekijät
49 Muu kaivos- ja louhintatyö 60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeennosto
490 Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät 609 Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät
612 Turpeennostajat
50 Meripäällystötyö 50 Meripäällystötyö
5001 Kapteenit ja perämiehet 5011 Kapteenit ja perämiehet
5002 Laivurit ym. 5011 Kapteenit ja perämiehet
5012 Laivurit ym.
5011 Luotsauspäälliköt ym. 502 Luotsit
5012 Luotsit ym. 502 Luotsit
5021 Konepäälliköt 5031 Konepäälliköt
5022 Konemestarit 5032 Konemestarit
51 Kansi- ja konemiehistö 51 Kansi- ja konemiehistön työ
510 Kansimiehistö sekä pienten alusten kuljettajat 5111 Kansimiehistö
511 Konemiehistö 5112 Konemiehistö
52 Lentotyö 52 Lentokuljetustyö
5201 Lentokapteenit ja lentoperämiehet ym. 5211 Lentokapteenit ja -perämiehet
5202 Helikopterilentäjät ym. 5212 Helikopterilentäjät ym.
53 Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö 53 Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö
530 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat, -hoitajat 531 Veturin-ja moottorivaununkuljettajat
54 Tieliikennetyö 54 Tieliikennetyö
540 Moottoriajoneuvon- ja raitiovaununkuljettajat 540 Linja- ja henkilöauton kuljettajat ym.
541 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvoyhdistelmien kuljettajat
541 Tavaralähetit ja ajurit ym. 542 Tavaralähetit
55 Liikennepalvelutyö 55 Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö
5501 Järjestelymestarit, konduktöörit ym. 5551 Konduktöörit, järjestelymestarit ym.
5502 Asema-, juna- ja vaihdemiehet 5552 Asemamiehet ym.
5511 Rahti- ja lentoliikennevirkailijat 5531 Rahti- ja lentoliikennevirkailijat
5512 Kenttäemännät ja tavarankuljettajat 5532 Kenttäemännät ja tavarankuljettajat
552 Tie- ja raitiotieliikenteen palveluhenkilöstö 557 Tie- ja raitiovaunuliikenteen palvelutyö
56 Liikenteen johto ja työnjohto 29 Muu hallinto- ja toimistotyö
55 Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö
5601 Satamakapteenit ja satamapäälliköt 5511 Satamakapteenit ja -päälliköt
5602 Satamavirkailijat ja -työnjohtajat ym. 5512 Satamavirkailijat ja ahtaustyönjohtajat
5611 Lentoasemien päälliköt ja lennonjohtajat 5521 Lennonjohtajat ym.
5612 Lennonselvittelijät ja -valmistelijat 5522 Lennonselvittäjät ym.
5621 Asemapäälliköt ja liikennetarkastajat 5541 Asemapäälliköt ym.
5622 Liikenneohjaajat ja -virkailijat ym. 5542 Liikenneohjaajat ym.
563 Tieliikenteen johto 2921 Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt
556 Tieliikenteen johto
57 Posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikennetyö 56 Posti- ja tietoliikennetyö
570 Posti- ja teleliikenteen konttorinhoitajat 561 Postitoimipaikanhoitajat
571 Posti- ja teleliikenteen muut virkamiehet 562 Posti- ja teleliikenteen virkailijat
572 Puhelunvälittäjät ja puhelinvaihteenhoitajat 563 Puhelunvälityshenkilöstö
573 Sähköttäjät, radiosähköttäjät 5641 Sähköttäjät
574 Muut viestittäjät 5641 Sähköttäjät
5642 Televirkailijat ym. viestittäjät
58 Posti- ja lähettityö 24 Sihteeri- ja toimistotyö
57 Postinkantajan ym. työ
580 Postinkantajat ja -lajittelijat 5711 Postinkantajat ja -lajittelijat
581 Lehdenjakajat 5712 Lehdenjakajat
582 Toimistovahtimestarit ja -lähetit ym. 244 Toimistovahtimestarit ym.
579 Muut ryhmään 57 kuuluvat
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö 59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
590 Majakanvartijat 591 Majakanvartijat, kanavanhoitajat, satamavartijat ym.
591 Kanavan- ja lossinhoitajat, satamavartijat 591 Majakanvartijat, kanavanhoitajat, satamavartijat ym.
5991 Aikataulunsuunnittelijat ja liikennesuunnittelijat ym. 5991 Aikataulusuunnittelijat, liikennelaskijat ym.