Nuorilla miehillä on suurin riski joutua työtapaturmaan

  1. Pitkät työkyvyttömyysajat kasaantuvat vanhemmille palkansaajille
  2. Nuorten miesten suuret riskit
  3. Miehet työkyvyttöminä keskimäärin 13 ja naiset 10 päivää
  4. Vanhemmille vammoja kaatumisesta
  5. Kaatumisvammat naisilla yleisimpiä
  6. Kokemus ja hyvä perehdytys auttavat ehkäisemään tapaturmia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Kaisa-Mari Okkonen on Hyvinvointikatsauksen toimittaja ja Arto Miettinen yliaktuaari Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2009.

Naiset joutuvat työtapaturmaan selvästi harvemmin kuin miehet. Parikymppisten miesten riski joutua työtapaturmaan on selvästi suurempi kuin vanhempien.

Vielä 1980-luvun alussa palkansaajille sattui vuodessa noin 110 000 sellaista tapaturmaa, joista seurasi vähintään neljän päivän työkyvyttömyys. Nykyisin tällaisia tapaturmia sattuu noin 55 000 vuodessa. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmienkin määrä on pudonnut noin 130 kuolemantapauksesta kolmannekseen.

Lyhyellä aikavälillä työtapaturmien määrään ovat vaikuttaneet esimerkiksi suhdannevaihtelut, sillä työllisten määrän vähentyessä tapaturmien määrä pienenee. Pitkällä aikavälillä myös työturvallisuus on kehittynyt, minkä johdosta etenkin miesten työtapaturmat ovat vähentyneet selvästi 1970-luvun vuosista. Myös naisten työtapaturmat ovat vähentyneet selvästi. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Naisille ja miehille sattuneet, vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat vuosina 1976-2007.

Lähde: Työtapaturmatilasto. Tilastokeskus.

Parantuneesta työturvallisuudesta huolimatta työtapaturman riski on edelleen suurin teollisuudessa ja rakennusalalla, jotka ovat myös miesvaltaisimpia. Tapaturmariski on lisäksi yhteydessä työntekijän ikään. Seuraavassa tarkastellaan työpaikoilla sattuneita, yli neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneita tapaturmia sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2007.

Pitkät työkyvyttömyysajat kasaantuvat vanhemmille palkansaajille

Työpaikoilla sattuneiden tapaturmien uhrina on useimmiten mies; vain noin joka neljäs työtapaturman uhri on nainen. Miesvaltaisten alojen tapaturmariski on suuri: sataatuhatta palkansaajaa kohti sattuu esimerkiksi talonrakennustyössä lähes 11 000 onnettomuutta, kun keskimäärin onnettomuuksia sattuu noin 2 500 sataatuhatta palkansaajaa kohti (Tapaturmariski... 2009).

Myös monet muut tapaturmariskin "kärkiammatit" ovat miesvaltaisia kuten metalliteollisuuden, tietoliikenteen ja paperialan työt. Naisten osuus pitkiin työkyvyttömyysaikoihin johtaneista työpaikkatapaturmista on kuitenkin hieman suurempi kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, koska miesten jo ennestään suuri työtapaturmien määrä on laskenut jyrkemmin kuin naisten (kuvio 1).

Lyhyisiin, alle neljän päivän työkyvyttömyysaikoihin johtaneiden tapaturmien määrä on kasvanut viime vuosina. Tapaturmien määrää lisäsi erityisesti vuonna 2005 voimaan tullut sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmä (ks. laatikko), joka lisäsi vähäisempien työtapaturmien ilmoittamista. Tämän takia myöskään eri vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Lyhyisiin sairauslomajaksoihin johtaneet työtapaturmat näyttävät miehillä painottuvan kolmekymppisiin palkansaajiin, kun naisilla ne jakautuvat melko tasaisesti.

Pidempään työkyvyttömyyteen johtavat turmat sattuvat miehillä valtaosin 30-50-vuotiaille, kun taas naisten työtapaturmat sattuvat paljon useammin vanhemmille. (Taulukko.)

Alle 4 päivän sekä vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2007.

  Työkyvyttömyys vähintään 4 päivää % Työkyvyttömyys 0-3 päivää %
Miehet
15-24 6 186 15 9 180 21
25-34 9 617 24 11 950 27
35-44 9 711 24 10 216 23
45-54 9 647 24 8 641 19
55-64 5 178 13 4 493 10
Yhteensä 40 339 100 44 480 100
 
Naiset
15-24 2 063 14 3 439 18
25-34 2 757 18 4 143 22
35-44 3 383 23 4 160 22
45-54 4 000 27 4 432 23
55-64 2 733 18 2 774 15
Yhteensä 14 936 100 18 948 100

Lähde: Työtapaturmatilasto. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.12.2009