Maalle muutto pienentää köyhyysriskiä

  1. Kaupunkiin muuttavilla nuorilla on suuri köyhyysriski
  2. Keski-ikäisten pienituloisuus ei vähene kaupunkiin muutettaessa
  3. Maalle muutto vähentää nuorten pienituloisuutta
  4. Ikääntyvät maallemuuttajat harvoin pienituloisia
  5. Muuttaminen ja tulotaso liittyvät selvästi yhteen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Juha Honkkila on tilastopäällikkö Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2009.

Pienituloisuus on yleisempää kaupunkiin muuttavan kuin siellä jo asuvan väestön keskuudessa. Kaupunkiin muuton jälkeen pienituloisuusriski kuitenkin pienenee huomattavasti jo muutaman vuoden aikana. Maaseudulle muuttavien köyhyysriski on puolestaan pienempi kuin vakituisen maalaisväestön.

Maalle muuton ja maalta muuton taustalla voi olla useita tekijöitä. Kaupunkeihin muutetaan useimmiten työn tai opiskelun perässä. Työn perässä muuttamisen taustalla lienee useimmiten pyrkimys parempaan tulotasoon. Opintojen takia muutettaessa taas tilapäinen alhainen tulotaso on tietoinen valinta.

Maalle muuton syyt ovat moninaisempia, esimerkiksi halu palata synnyinseudulle opiskelun jälkeen tai halu hakea rauhallisempaa elinympäristöä tai väljempää ja edullisempaa asumismuotoa. Näiden syiden voisi ajatella olevan sellaisia, jotka vaikuttavat vähemmän muuttajien tulotasoon kuin maalta muutettaessa. Usein maalle muuttajat mielletään vakaassa elämäntilanteessa oleviksi, joille tietty tulotaso kohdepaikkakunnalla olisi muuton edellytyksenä.

Myös Pekka Ruotsalaisen (2007) selvityksen mukaan tulotaso ja muuttoliike ovat selvässä yhteydessä toisiinsa. Ruotsalaisen mukaan sekä suuriin kaupunkeihin että niistä pois muuttajat ovat usein keskimääräistä pienituloisempia, toisaalta muuton jälkeinen tulokehitys on suotuisaa etenkin pääkaupunkiseudulle muuttavilla.

Tarkastelen tässä artikkelissa, miten maalle muuttaminen ja maalta muuttaminen kytkeytyvät pienituloisuuteen. Maalle muutolla tarkoitan kaupunkimaisista ja taajaan asutuista kunnista maaseutumaisiin kuntiin muuttoa ja maalta muutolla taajaan asutuista ja maaseutumaisista kunnista kaupunkimaisiin kuntiin muuttoa. Tarkastelun taustalla on tilastollinen kuntaryhmitys, joten muutto kaupunkimaisesta kunnasta maaseutumaiseen kuntaan tarkoittaa suurempaa elämänmuutosta kuin suuren kaupungin ympäryskuntaan muuttaminen. (Kartta.)

Tilastollinen kuntaryhmitys 2007.

Lähde: Tilastokeskus.

Kaupunkiin muuttavilla nuorilla on suuri köyhyysriski

Kaupunkimaisiin kuntiin on vuosina 1995-2007 muuttanut vuosittain noin 50 000 henkilöä. Noin puolet heistä on muuttanut maaseutumaisista ja puolet taajaan asutuista kunnista. Kaupunkiin muuttaneista keskimäärin puolet on ollut nuoria, 18-29-vuotiaita. Yli 59-vuotiaiden osuus kaupunkiin muuttaneista on ollut hyvin pieni, noin viisi prosenttia.

Maalta kaupunkiin muutto lisää merkittävästi köyhyysriskiä. Maaseutu- ja taajamakunnista vuonna 2004 muuttaneiden pienituloisuusriski oli muuttoa edeltävänä vuonna (2003) noin 16 prosenttia, mutta muuttovuonna (2004) se nousi jopa 34 prosenttiin. Tämän jälkeen pienituloisuus on kuitenkin hiljalleen vähentynyt. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Kaupunkimaisiin kuntiin vuonna 2004 muuttaneiden pienituloisuusasteet vuosina 2003, 2004, 2005 ja 2007.
Prosenttia. Ikä muuttovuonna.

 
 
Kaikki Alle 18-vuotiaat 18-29-vuotiaat 30-59-vuotiaat Yli 59-vuotiaat
Muuttaneet Kaupunki-
väestö
Muuttaneet Kaupunki-
väestö
Muuttaneet Kaupunki-
väestö
Muuttaneet Kaupunki-
väestö
Muuttaneet Kaupunki-
väestö
2003 16 12 21 12 17 23 12 8 12 11
2004 34 13 32 13 47 24 14 9 13 13
2005 28 14 31 13 37 25 13 9 13 13
2007 22 14 28 14 26 25 13 10 16 15

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto. Tilastokeskus.

Köyhyysriski kasvaa erityisesti nuorilla muuttajilla. Toisin kuin muiden ikäryhmien kohdalla, on nuorten maalta muuttajien köyhyysriski muuttoa edeltävänä vuonna pienempi kuin saman ikäryhmän kaupunkiväestössä. Syynä voi olla se, että maalta muuton yhteydessä nuoret usein muuttavat pois vanhempiensa luota, joten tulotaso ennen muuttoa on ollut hyvä. Lisäksi muuttavien nuorten joukossa lienee samanikäistä kaupunkiväestöä vähemmän yksin asuvia, joiden köyhyysriski on keskimääräistä suurempi.

Muuttovuonna pienituloisten osuus muuttaneista nuorista kasvaa roimasti: lähes puolet heistä alittaa pienituloisuusrajan. Kuitenkin jo kolmessa vuodessa maalta muuttaneiden nuorten pienituloisuusaste putoaa samalle tasolle kuin muiden kaupungissa asuvien nuorten. Maalta muuton taustalla on nuorilla useimmin opiskelu, joka lisää tilapäisesti köyhyysriskiä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009