Nyheter 13.11.2019

Seppo Varjonen har tilldelats Eino H.Laurila-nationalinkomstmedaljen

Eino H. Laurila nationalinkomstmedaljen år 2019 har tilldelats politices kandidat Seppo Varjonen. Utmärkelsen ges som erkänsla för hans omfattande internationella arbete med utveckling av och främjande av tillämpningen av nationalräkenskaperna.

Under åren 1969–1995 arbetade Seppo Varjonen nästan utan avbrott vid Statistikcentralen inom nationalräkenskaperna. Utöver utvecklingen av räkenskaperna och i synnerhet utvecklingen av input-outputräkenskaperna bestod hans arbete under denna period av internationella jämförelser av bruttonationalprodukten. Dessa var begreppsmässiga jämförelser av BNP och nettomaterialproduktionen som användes i de östeuropeiska länderna samt BNP-jämförelser som baserar sig på köpkraftspariteter. År 1980 deltog Finland för första gången i den europeiska BNP-jämförelsen och han svarade från första början ända tills han slutade vid Statistikcentralen för jämförelsen för Finlands del. Han ledde också Finlands och de baltiska ländernas BNP-jämförelse som en del av den europeiska BNP-jämförelsen 1993.  

Fr.o.m. år 1996 ända till pensioneringen verkade Seppo Varjonen i OECD:s sekretariat. Där var hans huvudsakliga uppgifter till att börja med utvecklingen av nationalräkenskaperna i de forna Sovjetländerna. Dessutom svarade han för utvecklingen av köpkraftspariteterna för dessa länder samt för sammanslagning av BNP-resultat, baserade på dem, som en del av OECD- och de europeiska ländernas BNP-jämförelse år 1995. Seppo Varjonen deltog aktivt också i utvecklingsarbetet gällande SNA, där OECD hade huvudansvaret.  

Utöver uppgifterna som gäller nationalräkenskaperna utvecklade Seppo Varjonen i samarbete med Eurostat prisindex för tjänster som är viktiga vid volymberäkningen inom nationalräkenskaperna. Som ett resultat av arbetet utkom den första manualen för beräkning av producentprisindexen för företagstjänster där han hade huvudansvaret för framställningen av manualen.

Seppo Varjonen gick i pension år 2009, men har fortsatt som expert hos internationella organisationer och genomfört ett flertal resor som konsult till olika delar av världen. De flesta resorna har gällt utvecklingen av nationalräkenskaperna och uppdragsgivaren för dessa resor har i huvudsak varit IMF. När det gäller producentprisindexen för tjänster har arbetsgivaren varit British Commonwealth.   

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en utmärkelse som ges för framstående insatser inom nationalekonomisk forskning, med särskild tonvikt på utveckling, tillämpning och främjande av kännedomen om metoder för beskrivning av nationalekonomin. Med utmärkelsen vill man samtidigt främja den aktiva växelverkan mellan nationalekonomisk forskning och praktiskt statistikarbete. Beslut om utdelning av medaljen fattas av Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första mottagaren av nationalinkomstmedaljen var professor Eino H. Laurila, som tilldelades medaljen 1993 för sina betydande insatser för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar:
Utvecklingschef Tuomas Rothovius, Statistikcentralen, tfn 029 551 3360, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela